Innhold

Sak: 19-424 Klage vedrørende etterfakturering av forbruk – Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert forbruk og krevde dette tilbakebetalt. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager pekte på at de ikke har funnet fysiske bevis på at sameiet er informert om manglende måling av felleskapets forbrukte energi. Klager anførte at sameiet ikke har blitt informert om avviksrapporten eller signert noen avtale, kun mottatt et forslag. Klager anførte også at sameiet ikke eksisterte da avviksrapporten i 2013 ble opprettet. Klager hevdet også at de ikke har mottatt varsel om stenging. Agder Energi Nett AS hevdet at feilen ikke kan tilskrives nettselskapet, da Agder Energi Nett AS har varslet både tidligere installasjonseiere og installatør om feil som måtte utbedres. Agder Energi Nett AS påpekte at kunden selv er ansvarlig for feil og mangler på installasjon i eget anlegg. Agder Energi Nett AS hevdet at kravet var rettmessig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Agder Energi Nett AS (AEN) benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering på grunn av feilkoblet måler.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 5-4. 

Historikk

08.02.13 – Anlegget ble tilknyttet AEN sitt nett. 

11.03.13 – Det ble avdekket feilkobling i anlegget. AENs utstedte avviksrapport til tidligere installasjonseier og til installatør.  

08.05.13 – Kundeforhold opprettet.  

02.07.18 – Målerbytte. Installasjon av AMS-måler. 

Krav

Klager avviser etterfakturert forbruk på 442 799 kWh og krever dette tilbakebetalt.  

Partenes anførsler

Klager avviser etterfakturert krav og krever dette tilbakebetalt. 

Klager påberoper seg aktsom god tro. Klager anfører at de har vært i god tro om at alt har vært i orden. Klager peker på at de ikke har funnet fysiske bevis på at sameiet er informert om manglende måling av felleskapets forbrukte energi, samt at AEN har vært klar over mangelen, men har unnlatt å melde dette til sameiet.  

Klager viser til selskapets anførsel om at installatøren ble informert om feilkoblingen i 2013 og påpeker at dette aldri har vært videreformidlet til sameiet. Klager anfører at sameiet ikke har blitt informert om avviksrapporten eller signert noen avtale, kun mottatt et forslag. Klager anfører også at sameiet ikke eksisterte da avviksrapporten i 2013 ble opprettet.  

Klager hevder at sameiet helt siden opprettelse av kundeforholdet har vært i aktsom god tro om at alt forbruket ble målt. Klager sier også at sameiet har brukt foregående års forbruk til å budsjettere forbruket de påfølgende år.  

Klager mener at det har vært en svikt i rutinene til AENs internkontrollsystem da det ikke er fanget opp at det er en misvisning mellom fakturert forbruk og det forbruket som skal være reelt. Klager hevder at feilen kan tilskrives nettselskapet 

Klager bestrider ikke de faktiske målingene, men er uenig i måten dette er fremført på.  

Klager hevder også at de ikke har mottatt varsel om stenging.  

Agder Energi Nett AS (AEN) viser til at det i forbindelse med målerbytte den 02.07.18 ble avdekket at noe av strømuttaket ble registrert på feil register. Dette skyldes feilkoblinger på måleren som førte til at deler av strømforbruket ble registrert som strømproduksjon. Ved kontroll av anlegget ble det avdekket at det var tre vern på 63 Amp hver som forsynte fellesanlegget. Dette resulterte i at forskjellige faser gikk gjennom samme strømtrafo.  

AEN hevder at feilen ikke kan tilskrives nettselskapet, da AEN har varslet både tidligere installasjonseiere og installatør om feil som måtte utbedres. AEN hevder at de ikke er ansvarlig for feilen i anlegget.  

AEN påpeker at kunden selv er ansvarlig for feil og mangler på installasjon i eget anlegg i henhold til avtalens § 5-5. Elektroinstallatør som monterer i AENs forsyningsområde er ikke bestilt eller betalt for dette av nettselskapet. Elektroinstallatørens arbeid er bestilt av utbygger/kunde. AEN anfører at nettselskapet har ansvar for å kontrollere montering, og i denne saken ble kontrollen av monteringen utført og feil påpekt.  

AEN anfører at registrert årsforbruk var vesentlig lavere enn både reelt forbruk og det forbruk som ble initiert ved kontraktsinngåelse. AEN mener at klager ikke var i god tro da klager ble fakturert for langt mindre enn hva klager måtte forvente.  

AEN hevder at kravet er rettmessig og opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering på grunn av feilkoblet måler.  

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet kreve etterbetaling for den tid målerfeilen kan ettervises. Etterberegningen skjer fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget og som hovedregelen ikke utover den alminnelige foreldelsesfrist på tre år. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at måleren var feilkoblet av elektroinstallatør før kundeforholdet med klager ble opprettet. Når en kunde engasjerer en installatør for utføre arbeid på eget anlegg, er kunden ansvarlig ovenfor nettselskapet for at installatøren fullfører oppdraget ved innsendelse av ferdigmelding. Når installatøren, som har et selvstendig ansvar for sitt eget arbeid, har gjort en feil, vil dette være et forhold mellom kunden og installatør. Det er uheldig at feilkoblingen ikke har blitt oppdaget på et tidligere tidspunkt, men det er ikke begått feil av nettselskapet og de har derfor anledning til å etterfakturere i henhold til § 5-4. Klagers gode tro har i et slikt tilfelle ingen betydning for vurderingen.

Det faktiske forbruket er ikke omstridt. Strømmen er brukt og i henhold til avtalebestemmelsene skal klager derfor betale for forbruket.

Ut fra den fremlagte dokumentasjonen er nemnda av den oppfatning at Agder Energi Nett AS ved beregning av merforbruket har benyttet et snevert beregningsgrunnlag og at en omregningsfaktor på 7,5 er for høyt. Etter nemndas syn må etterbetalingskravet beregnes på nytt med et bedre beregningsgrunnlag og en lavere omregningsfaktor. 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 31. august 2020

Ragnar Lindefjeld, leder                  

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge                                                           

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.