Innhold

Sak: 19-463 Klage vedrørende etterfakturering – Elvia AS

Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager påpeker at det er tekniske faktorer som en vanlig forbruker ikke har noen forutsetning for å mene noe om. Klager viste til endringer i faktureringstermin og beløp som faktureres, og hevdet at det er umulig for klager å oppdage en feil. Klager anførte at nettselskapet må ta ansvar for at feilen ikke ble avdekket før målerbytte. Elvia AS viste til at i forbindelse med målerbytte ble avdekket at klagers anlegg var registrert med feil trafokonstant. Elvia AS anførte at klager burde ha forstått at fakturert forbruk var for lavt. Elvia AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Elvia AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. 

Regelverk 

Standard Nettleieavtale §§ 5-4 og 6-5. 

Historikk 

01.12.17 – Kundeavlesning. Målerstand 83 058 kWh. 

04.12.18 – Målerbytte. Målerstand 83 736 kWh. 

Krav

Klager avviser etterfakturert krav på kr. 40 324,88. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav og avviser kravet.   

Klager påberoper seg aktsom god tro. Klager viser til selskapets anførsel om overbelastningsvern, og påpeker at dette er tekniske faktorer som en vanlig forbruker ikke har noen forutsetning for å mene noe om. Klager oppfatter dette som et forsøk på å lempe ansvaret for feilregistrering på anlegget som følge av uforståelige tekniske faktorer over på klager og mener at dette er urimelig. Klager viser også til selskapets anførsel om at klager skal være informert av installatør og påpeker at anlegget var på plass da klager overtok huset i 1991 og at han ellers aldri har blitt opplyst om noe slik.   

Klager viser til endringer i faktureringstermin og beløp som faktureres, og hevder at det er umulig for klager å oppdage en feil. 

Klager anfører at nettselskapet ikke har klart å stadfeste når feilen på måleren stammer fra, ut over at feilen oppstod før 2009. Klager påpeker at det er fullt mulig at feilen har vært til stede i hele klagers botid og således aldri gitt han grunn til å reagere. 

Klager stiller seg utenforstående til hvorfor det er fremsatt et krav om etterbetaling av nettleie for 2019 da det bare har vært feilfakturert ut 2018. Klager stiller også spørsmål ved faktureringen av nettleie. Klager anfører at de var bortreist halve desember 2018 og påpeker at det likevel var registrert et forbruk på 7 000 kWh. 

Klager stiller seg også utenforstående til at det reelle forbruket har vært ca 70 000 kWh årlig. Klager viser til at det er en stor enebolig med hybel, men han bruker ikke alle rommene. Det har videre bodd flere personer i boligen i 2019 enn hva det gjorde i 2018. 

Klager viser til det ble utført kontroll av anlegget den 12.12.17 uten at klager ble informert om hva som ble- eller ikke ble gjennomført. Klager mener at nettselskapet må ta ansvar for at feilen ikke ble avdekket før målerbytte. 

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende og mener at selskapets håndtering av saken er sterkt kritikkverdig.  

Elvia AS (Elvia) viser til at i forbindelse med målerbytte den 04.12.18 ble det avdekket at klagers anlegg var registrert med feil trafokonstant. Det var registrert en omregningsfaktor på 20 (100/5) istedenfor 100 (500/5) på den nedtatte måleren. Feilregistreringen ble utført før 2009 på grunn av en teknisk systemfeil. Elvia anfører at klager kun har betalt for 1 /5 av det reelle forbruket i årene 2009 til 2018. 

Elvia har etterfakturert klager for perioden 02.12.17 til 04.12.18. Elvia anfører at etterfakturert forbruk er basert på kundeavlesning den 01.12.17 og reell avlest målerstand ved målerbytte den 04.12.18. 

Elvia mener at klager burde ha forstått at fakturert forbruk var for lavt og viser til boligens størrelse som innbefatter hybel, og en installasjon på 3x125A. Elvia hevder at klager skal være informert om dette av installatøren som var engasjert for installasjon av anlegget.  

Elvia opprettholder sitt krav. 

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering av ikke fakturert forbruk. 

I henhold til Standard Nettleieavtale §§ 6-3 og 6-5 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr, grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet, og nettselskapet kan kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når avregningsfeilen kan tilskrives nettselskapet kan etterbetaling ikke kreves dersom nettkunden var i aktsom god tro. 

I denne saken legger nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at Elvia AS har registrert klagers anlegg med feil trafokonstant. Det var registrert en omregningsfaktor på 20 istedenfor 100. Feilregistreringen ble utført før 2009 på grunn av en teknisk systemfeil. Dette har forårsaket at Elvia AS kun har fakturert for 1 /5 av det reelle forbruket i årene 2009 til 2018.Etter nemndas syn kan avregningsfeilen klart tilskrives nettselskapet. 

Spørsmålet er følgelig om klager har vært i aktsom god tro, herunder om klager burde oppdaget at det ble fakturert for mindre enn reelt forbruk. Nemnda har ikke holdepunkter for å hevde at klager ikke har vært i god tro, men nemnda finner at klagers gode tro ikke er aktsom. Ved vurderingen har nemnda lagt særlig vekt på at fakturert forbruk er 1/5 lavere enn det reelle forbruket. Etter nemndas syn vil dette gi en oppfordring til å reagere. Nemnda mener på denne bakgrunn at Elvia AS har rett til å etterfakturere differansen mellom fakturert forbruk og faktisk forbruk. 

Nemnda registrerer at Elvia AS har fremsatt et tilbud og kun etterberegnet for perioden 01.12.17 til 31.01.19, hvilket etter nemndas syn fremstår rimelig.  

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 25. mai 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.