Innhold

Sak: 19-528 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert forbruk. Klager viste til at måleren ble byttet av installatør da det var noe galt med den forrige måleren. Klager antok derfor at den nye måleren målte et mer korrekt forbruk. Klager anførte at hun ikke har kunnskap om elektriske installasjoner og at hun derfor ikke kunne mistenke at noe var galt. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Skagerak Nett AS hevdet at feilen lå utenfor nettselskapets kontroll og at de var berettiget til å etterfakturere. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Skagerak Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering på grunn av feilkoblet måler.  

Regelverk: 

Standard Nettleieavtale § 5-4. 

Historikk:  

26.06.08 – Feilkobling av måler. Omlegging til 3 fase.  

25.08.18 – Målerbytte.  

Krav: 

Klager avviser etterfakturert forbruk på 15 675 kWh.   

Partenes anførsler: 

Klager reagerer på etterfakturert forbruk.  

Klager viser til at måler ble byttet av installatør da det var noe galt med den forrige måleren. Klager antok derfor at den nye måleren målte et mer korrekt forbruk.  

Klager viser til at hun tidligere har kontaktet nettselskapet vedrørende feil ved strømmen inn til boligen og påpeker at hun da fikk opplyst at hun må betale for utrykningen dersom det ikke er noe feil. Klager sier at hun ikke hadde noen mistanke om at det var noen feil ved den nye måleren.  

Klager anfører at når en installatør setter inn et nytt sikringsskap, så forventes det at de vet hva de gjør. Klager sier at hun ikke har kunnskap om elektriske installasjoner og at hun derfor ikke kunne mistenke at noe var galt.  

Klager mener at kravet er urimelig og avviser etterfakturert forbruk.  

Skagerak Nett AS (SN) viser til at Elsmart melding de mottok fra installatør i 2008 og anfører at feilen har oppstått ved omlegging til 3-fase den 26.06.08. 

SN hevder at feilen ligger utenfor nettselskapets kontroll og mener at de er berettiget til å etterfakturere i henhold til standardavtalen § 5-4. 

SN viser til at kostnaden for kontroll av måler i 2019 var kr. 1 995. 

SN har avskrevet merforbruk før 12.06.16 som foreldet og etterfakturert klager for perioden fra 12.06.16 til 21.03.19, totalt 15 675 kWh. SN opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering på grunn av feilkoblet måler.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet kreve etterbetaling for den tid målerfeilen kan ettervises. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro. Tilsvarende i § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil med mindre nettkunden var i aktsom god tro.

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at måleren var feilkoblet av klagers elektroinstallatør noe som forårsaket at Skagerak Nett AS ikke fikk de data de trengte for å fakturere reelt forbruk. Når en kunde engasjerer en installatør for utføre arbeid på eget anlegg, er kunden ansvarlig ovenfor nettselskapet for at installatøren fullfører oppdraget ved innsendelse av ferdigmelding. Når installatøren, som har et selvstendig ansvar for sitt eget arbeid, har gjort en feil, vil dette være et forhold mellom kunden og installatør. Det er ikke begått feil av nettselskapet og de har anledning til å etterfakturere i henhold til § 5-4. Klagers gode tro har i et slikt tilfelle ingen betydning for vurderingen.

Nemnda kan ikke ut fra sakens dokumenter se om merforbruket er fordelt over hele feilperioden. Nemnda bemerker at en slik manglende periodisering kan medføre at etterfaktureringskravet blir høyere eller lavere enn om merforbruket blir fordelt utover hele etterberegningsperioden. Elklagenemnda har i lignende saker tidligere kommet til at merforbruket må fordeles utover feilperioden, og beregnes etter de priselementer og avgiftssatser som gjaldt i den enkelte fakturatermin. Klager har ikke plikt til å betale noe mer enn det en slik periodisering vil gi.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 28. september 2020

Ragnar Lindefjeld, leder
Gustav Norman, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.