Innhold

Sak: 19-596 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påpekte at hun ikke var informert eller gjort oppmerksom på feilkoblingen. Klager hevdet at det var en feil som ble gjort av nettselskapet og at det var urimelig at hun skulle stilles ansvarlig. Klager anførte at hun har hatt avtalegiro og at fakturaene har blitt betalt fortløpende. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Skagerak Nett AS anførte at i perioden fra 01.10.18 og frem til 19.02.18 var klager fakturert for et 0 kWh forbruk i nettleie. Skagerak Nett AS anførte at klager ikke har vært i aktsom god tro så lenge klager vet at det brukes strøm i boligen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Skagerak Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering av forbruk på grunn av feilkoblet måler.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 5-4. 

Historikk

19.02.19 – Kontroll av måler.  

Krav

Klager avviser etterfakturert krav på kr. 4 253. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav.  

Klager viser til at det ble avdekket feilkobling i forbindelse med kontroll av måleren. Klager påpeker at hun ikke har blitt informert eller gjort oppmerksom på feilkoblingen før den 27.06.19. Klager hevder at det er en feil som er gjort av nettselskapet og mener det er urimelig at hun skal stilles ansvarlig.  

Klager anfører at hun har hatt avtalegiro og at fakturaene er blitt betalt fortløpende, herunder nettleie.  

Klager reagerer på beregningen av etterfakturert krav. Klager viser til at boligen er nyrenovert og at det er blitt brukt mye strøm til arbeidet. Klager hevder at hennes forbruk ikke er i nærheten av nettselskapets stipulerte verdier.  

Klager avviser etterfakturert krav.  

Skagerak Nett AS (SN) viser til at det ved kontroll av måler den 19.02.19 ble avdekket at måleren var feilkoblet. Den ene fasen var koblet feil slik at kun deler av forbruket var blitt målt. Feilen ble rettet umiddelbart.  

SN anfører at i perioden fra 01.10.18 og frem til 19.02.19 er klager fakturert for et 0 kWh forbruk i nettleie. SN mener at klager ikke har vært i aktsom god tro så lenge klager vet at det brukes strøm i boligen. Det har kun vært betalt for nettleie fastbeløp i feilperioden.  

SN anfører at korrigert forbruk tar utgangspunkt i perioden fra 01.10.18 til 19.02.19. SN har basert utregningen i feilperioden på forbruket etter feilrettingen.  

SN opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering etter feilkoblet måler.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet stipulere forbruket dersom måleapparatet ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruk eller hvis måleapparatet ikke har virket. Forbruket beregnes på grunnlag av anleggets tidligere normale forbruk eller på basis av nye kontrollmålinger i en tilsvarende periode. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

I denne saken legger nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det var feil fasetilknytning til måleren som forårsaket at Skagerak Nett AS ikke fikk de data de trengte for å fakturere reelt forbruk.

I denne saken er det uklart hvem som har utført feilkoblingen. Etter nemndas syn er det dog ikke nødvendig å vurdere hvem som har utført feilkoblingen da klager uansett ikke kan anses å ha vært i aktsom god tro. Nemnda har ved vurderingen lagt særlig vekt på at klager ble fakturert for 0 kWh i perioden fra 01.10.18 til 19.02.19, og da kan den gode tro ikke anses aktsom.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 31. august 2020

Ragnar Lindefjeld, leder                  

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge                                                           

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.