Innhold

Sak: 19-603 Klage vedrørende etterfakturering – Tensio TN AS

Saken gjaldt uenighet om spenning og etterfakturert krav. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at merforbruket skyldtes spenningsvariasjoner inn til boligen. Klager anførte at de har undersøkt spenningen og fått opp at spenningen hoppet mellom 300-315 V. Tensio TN AS anførte at måleren ikke har vært avlest i perioden fra 22.06.16 til 26.03.19. Tensio TN AS anførte at det var utført tiltak for å logge spenning i boligen til klager, og resultatet var helt normalt. Tensio TN AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Tensio TN AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om spenning og etterfakturert krav.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 6-5. Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet.  

Historikk

26.03.19 – Målerbytte.  

Krav

Klager avviser etterfakturert krav på kr. 22 932,58.  

Partenes anførsler

Klager reagerer på registrert forbruk. Klager hevder at merforbruket skyldes spenningsvariasjoner inn til boligen. 

Klager viser til at forbruket er for en vanlig husstand. Klager påpeker at registrert forbruk gjelder en liten bolig på 75 m2.  

Klager anfører at de undersøkte spenningen og fikk opp at spenningen hoppet mellom 300-315 V. Klager viser til bilde av spenningsmålingen og påpeker at spenningen var på 305 V.  

Klager anfører at spenningen har vært høy tidligere og at dette ble ordnet når de tok kontakt. Klager anfører at når de tok kontakt med nettselskapet igjen, nektet nettselskapet for at det har vært for høy spenning og hevdet at merforbruket skyldes to lysrør.  

Klager viser til at det er registrert ca 2000 kWh i måneden etter målerbytte, og hevder at registrert merforbruk ikke kan være riktig.  

Klager avviser etterfakturert krav. 

Tensio TN AS (Tensio) viser til at det i forbindelse med målerbytte den 26.03.19 ble avdekket et etterslep på 17 560 kWh. 

Tensio anfører at både nettselskapet og klager ikke har avlest måleren i perioden fra 22.06.16 til 26.03.19. I denne perioden ble forbruket stipulert. Tensio påpeker at det er utstedt varsel om måleravlesning til klager per SMS. 

Tensio anfører at det er utført tiltak for å logge spenning i boligen til klager, og resultatet var helt normalt.  

Tensio hevder at det ikke er spenningen som er årsaken til forbruket. TN beklager rutinesvikt når det gjelder avlesning.  

Tensio opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering av ikke fakturert forbruk.

Klager har anført at det kan være en feil i nettet som har påvirket deres bolig og dermed strømforbruk. Tensio TN AS har anført at det er utført tiltak for å logge spenningen i boligen til klager og ikke funnet noen feil.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. I henhold til avtalens § 12-2 har ytelsen en mangel dersom den ikke er i samsvar med forskrift om leveringskvalitet eller avtale med kunden.

I henhold til Standard Tilknytningsvilkår § 2-6 er installasjonseier ansvarlig for å bygge, drive og vedlikeholde sin installasjon i samsvar med de til enhver tid gjeldende normer og forskrifter. Nettkunden svarer også for feil og mangler i eget anlegg i henhold til prinsippet nedfelt nettleieavtalen § 5-5.

Den type forsyningsnett som er her kan ikke garanteres fritt for jordfeil. Det vil derfor være den enkelte installasjonseier som må sørge for at den har egnet vern. Antall og type jordfeilvern må spesielt tilpasses den enkelte installasjon, basert på de tekniske forhold som måles i installasjonen. Samtidig skal selvsagt krav og anbefalinger i norm og forskrift overholdes. En korrekt dimensjonert installasjon vil være tilnærmet uberørt av eventuelle jordfeil som har sin opprinnelse et annet sted.

Slik saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at Tensio TN AS har undersøkt nettet og ikke funnet noen feil. Nemnda kan ikke se at det er grunnlag for å konstatere at det har vært feil i nettet som har påvirket klagers strømforbruk.

Når det ikke er funnet feil med strømnettet, må kunden, om hun likevel påberoper seg et lavere forbruk enn det målte, sannsynliggjøre dette. Nemndas vurdering er at det ikke er påvist tilstrekkelige holdepunkter for et lavere forbruk enn det som er målt. Nemnda er videre av den oppfatning at det målte forbruket er påregnelig.

I og med at det ikke er sannsynliggjort feil med måler eller strømnett og at det målte forbruket ikke kan anses som upåregnelig, finner nemnda det sannsynlig at strømmen er brukt.

I henhold til Standard Nettleieavtale §§ 6-3 og 6-5 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr, grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet og nettselskapet kan kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Etterberegning skjer fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget og som hovedregel ikke ut over 3 år, jfr. lov om foreldelse av fordringer. Når avregningsfeilen kan tilskrives nettselskapet kan etterbetaling imidlertid ikke kreves dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Nemnda bemerker at klager har unnlatt å overholde sin forpliktelse etter nettleieavtalen til å "foreta avlesning og underrette nettselskapet i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet", jf. nettleieavtalen § 5-2. En vurdering av klagers aktsomhet er imidlertid ikke nødvendig da avregningsfeilen ikke kan tilskrives nettselskapet. Strømmen er brukt og nettselskapet har i henhold til nettleieavtalen § 5-2 og § 6-5 rett til å kreve etterbetalt for avviket mellom stipulert og faktisk forbruk.

Nemnda registrerer at Tensio TN AS har beklaget rutinesvikt og avskrevet en del av etterbetalingskravet. Nemnda kan imidlertid vanskelig se sammenhengen mellom det ikke-fakturerte forbruket og det fakturerte kravet og ber derfor Tensio TN AS foreta en ny beregning av etterberegningskravet.

Nemnda kan heller ikke ut fra det opplyste se om merforbruket er fordelt over hele feilperioden. Nemnda bemerker at en slik manglende periodisering kan medføre at etterfaktureringskravet blir høyere eller lavere enn om merforbruket blir fordelt utover hele etterberegningsperioden. Elklagenemnda har i lignende saker tidligere kommet til at merforbruket må fordeles utover feilperioden, og beregnes etter de priselementer og avgiftssatser som gjaldt i den enkelte fakturatermin. Klager har ikke plikt til å betale noe mer enn det en slik periodisering vil gi.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold

Oslo, 31. august 2020

Ragnar Lindefjeld, leder                  

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge                                                           

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.