Sak: 19-640 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager påpekte at han ikke var blitt informert om at AMS-måleren ikke fungerte som tilsiktet og at det ikke var mulig for han å oppdage at det var en kommunikasjonsfeil. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Lyse Elnett AS viste til grafene av strømforbruket som fremgikk av utsendte fakturaer og påpekte at grafene viste et betydelig avvik på forbruket. Lyse Elnett AS mente at grafene burde gitt klager en oppfordring til å reagere på det reduserte strømforbruket og at klager ikke har vært i god tro. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Lyse Elnett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering av ikke fakturert forbruk. 

Regelverk: 

Standard Nettleieavtale § 5-4. 

Historikk:  

25.06.19 – Målerbytte. 

Krav: 

Klager avviser etterfakturert krav på kr. 6 086,05. 

Partenes anførsler: 

Klager reagerer på etterfakturert krav.  

Klager påberoper seg aktsom god tro. Klager anfører at han har efaktura og avtalegiro og at han derfor ikke har merket at det var noe feil med måleren. Klager viser til at han ikke er blitt informert om at AMS-måleren ikke fungerte og at det ikke var mulig for ham å oppdage at det er en kommunikasjonsfeil. 

Klager mener at kravet er urimelig da kommunikasjonsfeilen skyldes nettselskapet og han heller ikke har blitt informert om at forbruket ble stipulert.  

Klager avviser etterfakturert krav.  

Lyse Elnett AS (Lyse) viser til at de mistet kommunikasjon med klagers måler den 27.08.17. Som en følge av at måleren ikke fungerte som den skulle, ble den byttet ut den 25.06.19. I denne perioden har klager derfor blitt fakturert månedlig for stipulert forbruk.  

Lyse beklager ovenfor kunden at interne rutiner ikke er blitt fulgt opp og erkjenner at klager burde ha blitt kontaktet innen rimelig tid etter at kommunikasjonen med måleren sluttet å fungere.  

Lyse opplyser at måleren ikke har blitt kontrollert ettersom det var kommunikasjonen som ikke fungerte.  

Lyse har undersøkt om klager har fått tilsendt påminnelser om måleravlesning og anfører at de ikke har dokumentasjon på at deres rutiner har blitt fulgt opp. Lyse anfører også at klager ikke har fått informasjon om at han ble fakturert etter stipulert forbruk, da det på fakturaene står at den benyttede avlesningsmåten er "avlest av everk". Lyse viser til grafene av strømforbruket som fremgår av utstedte fakturaer i den aktuelle perioden og påpeker at grafene viser et betydelig avvik på forbruket. Lyse mener derfor at grafene burde gitt klager en oppfordring til å reagere på det reduserte strømforbruket og at klager ikke har vært i aktsom god tro fra 23.11.17.  

Lyse anfører at klager ikke har blitt fakturert for ca 1200 kWh for juli 2018, da dette ble utelatt fra klagers omtvistede faktura. Lyse har valgt å dekke disse kostnadene selv.  

Lyse opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder etterfakturering av ikke fakturert forbruk.  

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet stipulere forbruket dersom måleapparatet ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruk eller hvis måleapparatet ikke har virket. Forbruket beregnes på grunnlag av anleggets tidligere normale forbruk eller på basis av nye kontrollmålinger i en tilsvarende periode. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro. Tilsvarende i § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil med mindre nettkunden var i aktsom god tro. 

I denne saken legger nemnda til grunn som erkjent av Lyse at det har vært en fjernavlesningsmåler i anlegget, men at denne ikke fungerte etter hensikten. Måleverdiene har ikke blitt innhentet og registrert i selskapets kunde- og faktureringssystem. Lyse Elnett AS har også erkjent at de ikke har overholdt sin plikt om å varsle klager om at måleren ikke fungerer slik tilsiktet og at klager blir beregnet. Etter nemndas syn kan avregningsfeilen etter dette klart tilskrives nettselskapet. 

Spørsmålet er følgelig om klager har vært i aktsom god tro, herunder om klager burde oppdaget at forbruket ble stipulert. Nemnda har ved vurderingen lagt særlig vekt på at klager fikk informasjon om at forbruket var avlest av e-verket i de løpende fakturaene. Nemnda har merket seg at søylediagrammene i fakturaene viser et avvik i fakturert forbruk, men mener likevel at det ikke gir klager en oppfordring til å undersøke da avviket ikke viser en markant nedgang i fakturert forbruk. Nemnda har også merket seg at fakturaene inneholder andre elementer enn strøm og kraft, hvilket gjør det vanskeligere å oppdage avvik i fakturert forbruk. Nemnda mener på denne bakgrunn at klager har vært i aktsom god tro og at Lyse Elnett AS derfor ikke har rett til å etterfakturere differansen mellom stipulert og faktisk forbruk.  

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis medhold. 

Oslo, 2november 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.