Innhold

Sak: 19-644 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturerte krav. Klager påberopte seg aktsom god tro og anførte at han antok at han ble fakturert for reelt forbruk. Klager påpekte at han ikke har hatt noen forutsetninger til å vite hvor mye strøm som ble brukt i boligen på grunn av ombygging. Skagerak Nett AS anførte at det har vært en ombygging av anlegget i 2007, og at feilkoblingen har oppstått da. Skagerak Nett AS har avskrevet forbruk utover 23.04.16 på grunn av lang saksbehandlingstid. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Skagerak Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering på grunn av feilkoblet måler.  

Regelverk: 

Standard Nettleieavtale § 5-4. 

Historikk:  

13.08.08 – Tilsyn av anlegget. 

25.09.17 – Målerbytte.  

21.08.18 – Kontroll av måler.  

Krav:

Klager avviser etterfakturerte krav på kr. 15 847,15 og på kr. 8 127,98. 

Partenes anførsler: 

Klager reagerer på etterfakturert forbruk.  

Klager renoverte sin bolig i 2007. Klager påpeker at renoveringen ble gjort med tanke på at ved en total ombygging så ville han få et moderne hus som er godt isolert og med gode energiløsninger. Klager antok at årsaken til det reduserte forbruket var ombyggingen.  

Klager viser til at det ble utført tilsyn av anlegget den 13.08.08 og påpeker at det ikke ble funnet noen feil eller mangler. Klager antok derfor at alt var i orden. Klager stiller spørsmål ved hvordan han skulle ha kunnskap om at måleren var feilkoblet da nettselskapet har varslet, gjennomført og godkjent kontroll av anlegget. Klager reagerer på selskapets ansvarsfraskrivelse og stiller spørsmål ved hvordan han skulle ha kunnskap om rollene til DLE og DSB.   

Klager påberoper seg aktsom god tro og anfører at han antok at han ble fakturert for reelt forbruk. Klager påpeker at han ikke har hatt noen forutsetninger til å vite hvor mye strøm som ble brukt i boligen på grunn av ombyggingen.  

Klager stiller spørsmål ved hvilke kontrollrutiner nettselskapet har for å ivareta sine kunder, og ved hvorfor nettselskapet ikke har oppdaget forbruksavviket på et tidligere tidspunkt.  

Klager avviser etterfakturert krav.  

Skagerak Nett AS (SN) viser til at i forbindelse med kontroll av måler den 21.08.18 ble det avdekket at måleren var feilkoblet. Det var et målerbytte den 25.09.17 og måleren ble installert på samme måte som den forrige måleren.  

SN anfører at det har vært en ombygging av anlegget i 2007, og at feilkoblingen har oppstått da. Gjennomsnittlig årsforbruk fra 2002 til 2007 var ca 19 000 kWh. Etter ombyggingen i 2007 har klager blitt fakturert for gjennomsnittlig 9 800 kWh per år. Etter feilretting den 21.08.18 tilsvarer forbruket et årsforbruk på 29 500 kWh. Korrigert forbruk tar utgangspunkt i perioden 25.09.12 til 25.09.17 og utgjør 88 8444 kWh. Etterfaktureringen er basert på et årsforbruk på 28 000 kWh. Det er benyttet markedspris med ett øre i påslag for utredningen.  

SN har avskrevet forbruk utover 23.04.16 på grunn av lang saksbehandlingstid. SN har avskrevet 66 582 kWh som foreldet.  

SN opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering på grunn av feilkoblet måler.  

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet kreve etterbetaling for den tid målerfeilen kan ettervises. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro. Tilsvarende i § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil med mindre nettkunden var i aktsom god tro. 

I denne saken legger nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at måleren var feilkoblet av klagers elektroinstallatør noe som forårsaket at Skagerak Nett AS ikke fikk de data de trengte for å fakturere reelt forbruk. Skagerak Nett AS har erkjent at feilkoblingen ble videreført ved målerbytte 25.09.17. Etter nemndas syn kan feilen tilskrives nettselskapet. 

Spørsmålet er følgelig om klager har vært i aktsom god tro, herunder om klager burde oppdaget at han ble fakturert for mindre enn reelt forbruk. Nemnda har ikke holdepunkter for å hevde at klager ikke har vært i god tro, men nemnda finner at klagers gode tro ikke er aktsom. Nemnda har ved vurderingen lagt særlig vekt på forbrukshistorikken. Nemnda viser til søylediagrammene i fakturaene som indikerer en betydelig endring i forbruket, som gir klager en klar oppfordring til å ta kontakt med selskapet om for å bringe klarhet i forholdet. Skagerak Nett AS har derfor rett til å etterfakturere differansen mellom fakturert forbruk og faktisk forbruk. 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 2november 2020 

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.