Innhold

Sak: 19-705 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager pekte på at han ikke har fått informasjon om at måleren ikke fungerer som den skal. Klager anførte at det ikke var mulig å rapportere inn målerstand da avviket har vært for stort. Klager hevdet at kravet var urimelig da han ikke har fått beskjed om at han ble fakturert på stipulert grunnlag. Skagerak Nett AS anførte at årsaken til at klager ikke ble informert om etterfakturert forbruk var at avregnet forbruk tilsvarende 36 kWh under forventet årsforbruk som er +/- 50 kWh. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Skagerak Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering av ikke fakturert forbruk.  

Regelverk: 

Standard Nettleieavtale § 5-4.  

Krav:

Klager avviser fakturert krav på kr. 35 891,06. 

Partenes anførsler: 

Klager reagerer på høyt etterfakturert krav.  

Klager viser til at det ikke er oppnådd kontakt med måleren siden 2017 på grunn av dårlig dekning. Klager peker på at han ikke fått informasjon om at måleren ikke fungerer som den skal. Klager anfører at det ikke var mulig å rapportere inn målerstand da avviket har vært for stort.  

Klager hevder at kravet er urimelig da han ikke har fått beskjed om at han blir fakturert på stipulert grunnlag.  

Klager stiller spørsmål ved om det er fakturert etter dagens takster.  

Klager avviser etterfakturert krav.  

Skagerak Nett AS (SN) viser til at avviket skyldes stipulering av forbruket.  

SN anfører at årsaken til at klager ikke ble informert om etterfakturert forbruk var at avregnet forbruk tilsvarende 36 kWh under forventet årsforbruk som er +/- 50 kWh.  

SN opprettholder sitt krav. 

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. 

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet stipulere forbruket dersom måleapparatet ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruk eller hvis måleapparatet ikke har virket. Forbruket beregnes på grunnlag av anleggets tidligere normale forbruk eller på basis av nye kontrollmålinger i en tilsvarende periode. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro. Tilsvarende i § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil med mindre nettkunden var i aktsom god tro. 

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at det har vært en fjernavlesningsmåler i anlegget, men at denne ikke fungerte. Måleverdier har derfor ikke blitt innhentet og registrert i selskapets kunde- og faktureringssystem. Feilen tilskrives nettselskapet. 

Spørsmålet er følgelig om klager har vært i aktsom god tro, det vil si om klager burde ha forstått at han ble fakturert for et beregnet forbruk som kunne være lavere enn det reelle forbruket. Nemnda har ved vurdering lagt særlig vekt på at fakturert forbruk er 1/40 av det reelle forbruket. Etter nemndas syn er dette en klar oppfordring til å reagere. Nemnda mener på denne bakgrunn at klager klagers gode tro ikke har vært aktsom, og at Skagerak Nett AS derfor har rett til å etterfakturere differansen mellom fakturert forbruk og faktisk forbruk. 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 2november 2020 

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.