Innhold

Sak: 19-754 Klage vedrørende fakturering – Elvia AS

Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager hevdet at det var fakturert for mye i perioden fra 2007 og frem til målerbyttet og krevde dette tilbakebetalt. Klager viste til forbrukshistorikken på den gamle og nye måleren, og hevdet at det må ha vært en feil ved den gamle måleren. Klager anførte at nettselskapet ikke har kontrollert måleren eller sett hen til forbrukshistorikken. Elvia AS hevdet at det ikke var noe feil med tidligere fakturert forbruk. Elvia AS anførte at måleren ikke var en måler med kjente feil. Elvia AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Elvia AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk.  

Regelverk: 

Standard Nettleieavtale § 5-4 

Historikk:  

24.05.18 – Målerbytte. 

Krav: 

Klager hevder at det er fakturert for mye i perioden fra 2007 og frem til målerbytte 24.08.18 og krever dette tilbakebetalt. 

Partenes anførsler: 

Klager reagerer på registrert forbruk på måleren fra 2000 til 2017. Klager hevder at det må ha vært en feil ved måleren og at måleren ikke kunne gi uttrykk for korrekte verdier.  

Klager anfører at han klaget først inn i 2000 og påpeker at han fikk opplyst at det kunne være noe som kunne gå til jord. Elektriker ble kontaktet og ingen feil ble funnet. Klager tok igjen kontakt med nettselskapet i 2017 for få måleren kontrollert og fikk opplyst at han måtte vente til målerbytte i 2018. Klager stiller spørsmål ved hvorfor måleren ikke ble kontrollert i 2000, 2017 eller etter målerbyttet i 2018. 

Klager viser til forbrukshistorikken på den gamle og nye måleren, og hevder at det må være en feil ved den gamle måleren.Klager påpeker at forbruket ble redusert med ca 30 % etter målerbyttet. Klager hevder derfor at han har blitt fakturert for mye og krever dette tilbakebetalt.  

Klager anfører at nettselskapet ikke har kontrollert måleren eller sett hen til forbrukshistorikken. 

Klager hevder at den gamle måleren må ha telt et for høyt forbruk og krever tilbakebetalt det som er betalt for mye.  

Elvis AS (Elvia) viser til det historiske forbruket i perioden 01.01.12 til 01.01.18 og anfører at det gjennomsnittlige årsforbruket har ligget på ca 45 000 kWh. Etter målerbyttet har forbruket vært 40 179 kWh. Elvia hevder at det ikke er noe feil med tidligere fakturert forbruk. Variasjonene i forbruket i de forskjellige periodene er å anse som normalt hva et forbruk vil variere med.  

Elvia anfører at måleren ikke er en måler med kjente feil. Erfaringsmessig er det slik at dersom en måler går for fort vil forbruket markant endre seg og det vil ikke være tvil om at måleren "ruser".  

Elvia opprettholder fakturert forbruk.  

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk.  

Måling av strømforbruk foretas av nettselskapet i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning. Dersom det ikke er funnet feil på måleren, må kunden, om han likevel påberoper seg et lavere forbruk enn det målte, sannsynliggjøre dette. I dette tilfellet ble måleren byttet den 24.05.18 og deretter kassert uten at den ble kontrollert for feil.  

Klager anfører at han tok kontakt med Elvia AS i 2017 med spørsmål om feil ved måleren og kontroll av måleren. Elvia AS har ikke bestridt dette.  

Nemnda finner det på bakgrunn av de foreliggende opplysninger uklart om det var feil ved måleren. Nemnda viser til at det i energibransjen ikke er rutine for eller krav om at målere skal oppbevares etter at de er utskiftet. Bevissituasjonen i denne saken ville vært enklere å vurdere om måleren var blitt kontrollert. Nemnda registrerer at Elvia AS har unnlatt å kontrollere måleren før kassering selv om klager har bedt om dette. Dette er etter nemndas syn uheldig, men ikke avgjørende for resultatet.  

Nemnda legger til grunn at det ikke er fremlagt tilstrekkelige holdepunkter for eller tilstrekkelig sannsynliggjort et lavere forbruk enn det som er målt. Nemnda er videre av den oppfatning at det målte forbruket er påregnelig. Nemnda legger til grunn at det er et avvik mellom registrert forbruk før og etter målerbyttet, men kan ikke se at det er sannsynliggjort at avviket skyldes feil på den gamle måleren. Oftest skyldes et slikt avvik redusert uttak, noe nemnda anses å være mest sannsynlig. Nemnda viser til at forskjellen ikke er påfallende stor. 

I og med at det ikke er sannsynliggjort feil med måler og at det målte forbruket ikke kan anses som upåregnelig, finner nemnda det sannsynlig at strømmen er brukt. 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 2november 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.