Innhold

Sak: 19-795 Klage vedrørende ettefakturering – Tensio TN AS

Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert-forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager anførte at han ikke har blitt varslet eller informert om at AMS-måler ikke fungerer som tilsiktet. Tensio TN AS opprettholdt sitt krav. Tensio TN AS anførte at det var utstedt gjentatte varsler per SMS om måleravlesning i perioden det ikke var kommunikasjon med måleren. Tensio TN AS viste til at merforbruket var et reelt forbruk og mente at klager må betale for dette. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Tensio TN AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk.  

Regelverk: 

Standard Nettleieavtale § 5-4.  

Historikk:  

09.02.18 – Målerbytte. Installasjon av AMS-måler. 

01.08.19 – Fjernavlest.   

Krav:

Klager avviser etterfakturert krav på kr. 3 797,39. 

Partenes anførsler: 

Klager reagerer på høyt etterfakturert krav. 

Klager påberoper seg aktsom god tro. Klager anfører at han ikke har blitt varslet eller informert om at AMS-måleren ikke fungerer som tilsiktet. Klager mener at kravet er urimelig da feilen skyldes nettselskapets utstyr.  

Klager hevder at han har fått opplyst at den nye måleren automatisk sender inn opplysninger om forbruk og påpeker at han har mottatt fakturaer på forbruket fortløpende.  

Klager avviser fakturert krav. 

Tensio TN AS (Tensio) viser til at det ble montert AMS-måler hos klager den 09.02.18. Kommunikasjonen med måleren har ikke fungert som den skulle, og dette har ført til at klager har blitt stipulert i perioden fra 09.02.18 til 01.08.19.  

Tensio anfører at det er utstedt gjentatte varsler per SMS om måleravlesning i perioden det ikke var kommunikasjon med måleren.  

Tensio viser at merforbruket er et reelt forbruk og mener at klager må betale for dette.  

Tensio opprettholder sitt krav. 

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. 

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet stipulere forbruket dersom måleapparatet ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruk eller hvis måleapparatet ikke har virket. Forbruket beregnes på grunnlag av anleggets tidligere normale forbruk eller på basis av nye kontrollmålinger i en tilsvarende periode. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro. Tilsvarende i § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil med mindre nettkunden var i aktsom god tro. 

I denne saken legger nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det har vært en fjernavlesningsmåler i anlegget, men at denne ikke fungerte etter hensikten. Måleverdiene har derfor ikke blitt innhentet og registrert i selskapets kunde- og faktureringssystem. Etter nemndas syn kan avregningsfeilen tilskrives nettselskapet. 

Spørsmålet er følgelig om klager har vært i aktsom god tro, herunder om klager burde oppdaget at forbruket ble stipulert. Nemnda har ikke holdepunkter for å hevde at klager ikke har vært i god tro, men nemnda finner at klagers gode tro ikke er aktsom. Ved vurderingen har nemnda lagt særlig vekt på at Tensio TN AS har utstedt SMS om måleravlesning til kunden. Imidlertid nådde ikke meldingen frem til kunden fordi kunden ikke har oppdatert sin kontaktinformasjon. Dette er en unnlatelse kunden må bære risikoen for. Det er sannsynlig at tvisten ville vært unngått dersom dette hadde vært gjort, og kundens gode tro er dermed ikke aktsom. Nemnda mener på denne bakgrunn at Tensio TN AS har rett til å etterfakturere differansen mellom stipulert og faktisk forbruk. 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 2november 2020 

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.