Sak: 19-804 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at nettselskapets beregning av forbruket var feil. Klager anførte at det er urimelig at han skal belastes for merforbruket da selskapet ikke klarer å dokumentere forbruket i feilperioden med feilkoblet måler. Skagerak Nett AS viste til at måleren har vært feilkoblet siden den ble installert. Skagerak Nett AS anførte at den nye måleren ble installert på akkurat samme måte som den gamle måleren, og antok derfor at den nye måleren også ble feilkoblet. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Skagerak Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

 

Saken gjelder etterfakturering på grunn av feilkoblet måler.  

Regelverk: 

Standard Nettleieavtale § 5-4.  

Historikk: 

20.10.04 – Kundeforhold opprettet.   

27.09.18 – Målerbytte.  

28.03.19 – Feilkobling avdekket.  

Krav:

Klager avviser etterfakturert krav på kr. 6 559,89.  

Partenes anførsler: 

Klager reagerer på etterfakturert forbruk. 

Klager hevder at nettselskapet beregning av forbruket er feil. Klager påpeker at familiemedlemmene kun har bodd sporadisk i boligen og mener derfor at fakturert forbruk ikke kan være korrekt.  

Klager mener at det er urimelig at han skal belastes for merforbruket da selskapet ikke klarer å dokumentere forbruket i feilperioden med feilkoblet måler. 

Klager avviser etterfakturert krav.  

Skagerak Nett AS (SN) viser til at måleren har vært feilkoblet siden den ble installert. Måleren har vært feilkoblet i to av fasene, så klager har kun betalt 1/3 av forbruket.  

SN viser til at det ble installert en ny Aidon måler den 27.09.18. SN anfører at den nye måleren ble installert på akkurat samme måte som den gamle måleren, og antar derfor at den nye måleren også ble feilkoblet. Siden måleren ble kassert, var det ikke mulig å få det sjekket.  

SN viser til at forbruket etter feilrettingen ligger an til et årsforbruk på ca 32 600 kWh. SN har redusert noe for etterfaktureringen, og basert utregningen på et årsforbruk på 30 000 kWh.  

SN har besluttet å etterfakturere kun for forbruk etter målerbytte den 27.09.18, altså for perioden fra 27.09.18 til 28.03.19. 

SN opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder etterfakturering på grunn av feilkoblet måler.  

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet kreve etterbetaling for den tid målerfeilen kan ettervises. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro. Tilsvarende i § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil med mindre nettkunden var i aktsom god tro. 

I denne saken legger nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det var feil fasetilknytning til måleren som forårsaket at Skagerak Nett AS ikke fikk de data de trengte for å fakturere reelt forbruk. Skagerak Nett AS har erkjent at måleren har vært feilkoblet siden den ble installert i 2004. Etter nemndas syn kan feilen tilskrives nettselskapet.  

Spørsmålet er følgelig om klager har vært i aktsom god tro. I denne saken vil det avgjørende i så måte være om klager burde forstått at han ble fakturert for mindre enn reelt forbruk. Nemnda mener klager burde forstått det, og har ved vurderingen lagt særlig vekt på forbrukshistorikken. Nemnda viser til at det er blitt fakturert for ca. 1/3 av reelt forbruk, hvilket er et så vesentlig avvik at klager burde ha forstått at han har brukt mer strøm enn det han har betalte for. Nemnda har derfor kommet frem til at klager ikke har vært i aktsom god tro, og at Skagerak Nett AS har rett til å etterfakturere differansen mellom fakturert forbruk og faktisk forbruk. 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 2november 2020 

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.