Sak: 19-840 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at det kun var Skagerak Nett AS som har koblet noe i deres sikringsskap og at han ikke hadde noen forutsetninger for å vite at måleren var feilkoblet eller at feilen var rettet. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager hevdet at det var urimelig at han skal være ansvarlig for en feilkobling utført av Skagerak Nett AS. Skagerak Nett AS var av den oppfatning at aktsom god tro ikke kan vurderes i denne saken da forbruket har vært særlig lavt i alle år. Skagerak Nett AS anførte at de ikke har hatt noen grunn til å kontrollere måleren tidligere da klager har lest av måleren og det heller ikke har vært avvik i forbrukskontroll. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Skagerak Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering på grunn av feilkoblet måler.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 5-4.  

Historikk

22.02.19 – Kontroll av måler.  

Krav 

Klager avviser etterfakturert krav på kr. 25 999,04. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav.  

Klager anfører at fakturert forbruk gjelder en liten enebolig. Klager opplyser at det er installert varmegjenvinningsanlegg for å holde strømforbruket nede, og at oppvarming skjer ved vedfyring.  

Klager anfører at det kun er Skagerak Nett AS som har koblet noe i deres sikringsskap og at han ikke hadde noen forutsetninger for å vite at måleren var feilkoblet eller at feilen er rettet.  

Klager påberoper seg aktsom god tro. Klager anfører at han ikke har hatt noen grunn til å reagere på strømforbruket som har vært stabilt og innrapportert jevnlig. Klager mener det er urimelig at han skal være ansvarlig for en feilkobling utført av Skagerak Nett AS.  

Klager avviser etterfakturert krav.  

Skagerak Nett AS (Skagerak) viser til at i forbindelse med kontroll av måler den 22.02.19 ble det avdekket at måleren var feilkoblet på den ene fasen. Montøren rettet feilen umiddelbart. Skagerak viser til at den nye måleren ble koblet opp på akkurat samme måte som den gamle måleren, og mener derfor at den gamle måleren har vært feilkoblet. Skagerak påpeker at den gamle måleren har vært feilkoblet siden den ble installert i 1999.  

Korrigert forbruk gjelder i perioden 01.09.13 til 27.07.18 som tilsvarte 92 567 kWh. Skagerak anfører at klager har gjennomsnittlig blitt fakturert for 6 800 kWh i året, mens riktig forbruk etter feilretting tilsvarer ca 28 500 kWh i året etter en justert innmatingsprofil. Korrigert forbruk gjelder i perioden 01.09.13 til 27.07.18 som tilsvarte 92 567 kWh. Det er benyttet markedspris med ett øre i påslag for utregningen og ifølge lov om foreldelse av fordringer etter 3 år, er totalt 59 458 kWh avskrevet til 12.11.16. 

Skagerak er av den oppfatning at aktsom god tro ikke kan vurderes i denne saken da forbruket har vært særlig lavt i alle år. Skagerak sier at de ikke har hatt noen grunn til å kontrollere måleren tidligere da klager har lest av måleren og det heller ikke har vært avvik i forbrukskontroll.  

Skagerak viser til at det er foretatt en seriemåling for å utelukke feil ved måleren.  

Skagerak opprettholder sitt krav.   

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering på grunn av feilkoblet måler.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet stipulere forbruket dersom måleapparatet ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruk eller hvis måleapparatet ikke har virket. Forbruket beregnes på grunnlag av anleggets tidligere normale forbruk eller på basis av nye kontrollmålinger i en tilsvarende periode. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

I denne saken legger nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det var feil fasetilknytning til måleren som forårsaket at Skagerak Nett AS ikke fikk de data de trengte for å fakturere reelt forbruk. Det er uklart hvem som har utført feilkoblingen. Klager har anført at Skagerak Nett AS har feilkoblet måleren. Skagerak Nett AS har ikke bestridt dette. Nemnda legger derfor til grunn at feilkoblingen av måleren kan tilskrives nettselskapet.

Spørsmålet er følgelig om klager har vært i aktsom god tro, herunder om klager burde oppdaget at han ble fakturert for mindre enn reelt forbruk. Nemnda har ved vurderingen lagt særlig vekt på forbrukshistorikken. Nemnda viser til at forbruket har blitt vesentlig redusert fra og med feilkoblingen og mener at klager burde ha forstått at han har brukt mer strøm enn det han har betalt for. Nemnda har derfor kommet til at klager ikke har vært i aktsom god tro, og at Skagerak Nett AS har rett til å etterfakturere differansen mellom fakturert forbruk og faktisk forbruk.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 7. desember 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Lars Lima, Energi Norge

Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.