Sak: 19-717 Klage vedrørende fakturering – NorgesEnergi AS

Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert krav. Klager krevde at merforbruket fordeles og faktureres etter de månedene strømmen er brukt. Klager anførte at det ikke klages på mengden volum som er fakturert, men periodene forbruket er fordelt og fakturert utover. Klager anførte at forbruket gjelder en sommerhytte som ikke er i bruk om vinteren og hevdet at det ikke finnes grunnlag for å påstå eller at det er overveiende sannsynlig at forbruket ble brukt i de aktuelle månedene NorgesEnergi AS har fakturert for. NorgesEnergi AS avviste klagers krav. NorgesEnergi AS anførte at de som kraftleverandør til enhver tid forholder seg til volumet nettselskapet rapporterer inn fra Elhub. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

NorgesEnergi AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om fakturering.  

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 2-2. 

Krav

Klager avviser fakturert krav kr. 9 127,77. Klager krever at merforbruket fordeles og faktureres etter de månedene strømmen er brukt. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på faktureringen til NorgesEnergi AS.  

Klager anfører at det ikke klages på mengden volum som er fakturert, men periodene forbruket er fordelt og fakturert utover. Klager påpeker at nettselskapet har lagt forbruket på avlesningsmåneden, mens NorgesEnergi AS har fordelt forbruket på måneder hvor strømmen var betraktelig dyrere. 

Klager anfører at forbruket gjelder en sommerhytte som ikke er i bruk om vinteren og hevder at det ikke finnes grunnlag for å påstå eller at det er overveiende sannsynlig at forbruket ble brukt i de aktuelle månedene NorgesEnergi AS har fakturert for.  

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende.  

Klager krever at merforbruket fordeles og faktureres etter de månedene strømmen er brukt.  

NorgesEnergi AS (NE) anfører at de som kraftleverandør til enhver tid forholder seg til volumet nettselskapet rapporterer inn til Elhub. NE avregner alle kunder etterskuddsvis basert på innleste timesverdier fra Elhub.  

NE anfører at det faktureres etter det som oppgis i Elhub og hevder at det var et avvik mellom Elhub og nettselskapet. NE påpeker at nettselskapet fant avvik i det volumet de først hadde rapportert inn på måleren, men dette er korrigert og Elhub har blitt oppdatert med nytt volum. Basert på dette har NE fakturert klager for perioden på nytt og utbetalt kr. 8 109,66 til klager den 29.05.20. 

NE avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om fakturering.

I henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 2-1 foretas måling av strømforbruk av nettselskapet i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning. Kraftleverandør legger nettselskapets måledata til grunn ved fakturering av strøm.

I henhold til forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester skal målepunkter som ikke timesmåles avregnes basert på justert innmatingsprofil. Justert innmatingsprofil er differansen mellom nettselskapets innmatingsprofil fratrukket nettap og uttak fra de målepunkt som avregnes basert på timesmålte verdier. Justert innmatingsprofil gjenspeiler et gjennomsnittlig forbruk i nettområdet.

Det faktiske forbruket er ikke omstridt. Strømmen er brukt og i henhold til avtalebestemmelsene skal klager betale for forbruket.

Etter nemndas syn skal forbruket fordeles med grunnlag i justert innmatingsprofil, uavhengig av når strømmen faktisk ble forbrukt Nemnda registrer at innklagede ikke har fordelt det fakturerte merforbruket over hele feilperioden, men i stedet fakturert det samlede merforbruket på en kort periode. Nemnda bemerker at en slik mangelfull periodisering kan medføre at kravet blir beregnet etter feil priselementer og avgiftssatser. Etter nemndas syn må etterbetalingskravet periodiseres på nytt og beregnes etter priselementer og avgiftssatser for angjeldende periode med grunnlag i justert innmatingsprofil.

Nemndas konklusjon er at klager gis delvis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis delvis medhold.

Oslo, 5. februar 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.