Sak: 19-053 Klage vedrørende fakturering – Fjordkraft AS

Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at det var urimelig at hun skulle være ansvarlig for at Fjordkraft AS har hatt en feil i sitt faktureringssystem. Klager anførte at fakturaene var betalt fortløpende og at fakturabeløpene ikke har vært unormalt lave. Klager anførte at det var uklart hva som var fakturagrunnlaget. Klager påpekte at hun gjentatte ganger har kontaktet Fjordkraft AS uten at hun har fått en forklaring på fakturaen. Fjordkraft AS opprettholdt sitt krav. Fjordkraft AS anførte at det har vært en systemfeil i deres fakturasystem. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Sekretariatet kan ikke se å ha mottatt noen uttalelse og sammendrag er utarbeidet på grunnlag av dokumenter klager har sendt inn. Fjordkraft AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om fakturering.  

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 2-2. 

Krav

Klager avviser fakturert krav på kr. 5 669,99. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på fakturert krav for desember 2018.  

Klager hevder at det er urimelig at hun skal være ansvarlig for at Fjordkraft har hatt en feil i sitt faktureringssystem. Klager anfører at fakturaene er betalt fortløpende og at fakturabeløpene ikke har vært unormalt lave. Klager mener at hun ikke kunne oppdaget at det var en feil i selskapets faktureringssystem.  

Klager anfører at det er uklart hva som er fakturagrunnlaget. Klager peker på at fakturert krav kommer i tillegg til de månedlige strømregningene og at Fjordkraft har operert med et ukjent beløp på kr. 1 298,58.  

Klager påpeker at hun gjentatte ganger har kontaktet Fjordkraft uten at hun har fått en forklaring på fakturaen. Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende.  

Klager avviser fakturert krav. 

Fjordkraft AS (Fjordkraft) opprettholder sitt krav.  

Fjordkraft AS anfører at det har vært en systemfeil i deres fakturasystem. Systemfeilen har medført at de har måtte kreditere fakturaer langt tilbake i tid for å få laget en ny faktura som blir korrekt i forhold til forbruk og avlesninger.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om fakturering.

I henhold til Standard Kraftleveringsavtale § 2-2 kan kraftleverandøren kreve etterfakturering/-betaling ved feil i måledata meddelt av nettselskapet, ved feil håndtering av måledata, eller ved faktureringsfeil. Tilleggsbetalingen kan ikke kreves dersom feilen skyldes forhold hos kraftleverandøren eller noen kraftleverandøren svarer for, og kunden var i aktsom god tro.

I henhold til nemndsavtalen pkt. 1.7 kan nemnda, hvis motparten ikke har kommet med uttalelse, avgjøre saken på grunnlag av saksfremstillingen i klagen.

Elklagenemndas sekretariat har oppfordret Fjordkraft AS i brev av 05.08.19 og i e-poster av 25.10.19, 29.01.20, 11.06.20, 10.09.20, 09.10.20 og 24.11.20 til å gi en uttalelse i saken. Noen uttalelse er ikke innkommet og etter nemndas syn er dette kritikkverdig. Når Fjordkraft AS velger å ikke komme med en uttalelse i saken fremstår det klart for nemnda at den bevistvil som da blir skapt må gå ut over Fjordkraft AS.

På denne bakgrunn legger nemnda til grunn klagers anførsler, og vilkårene for tilleggsbetaling er dermed ikke oppfylt.   

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 11. januar 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.