Sak: 19-209 Klage vedrørende fakturering – Fjordkraft AS

Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at det må være en feil ved faktureringen. Klager anførte at hun ikke har mottatt svar på sin klage eller forklaring på faktureringen. Klager fant ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende. Fjordkraft AS anførte at det har vært en uheldig situasjon for klager og Fjordkraft AS. Fjordkraft AS påpekte at et av problemene har vært at klager har misligholdt flere nedbetalingsavtaler som har ført til systemfeil tidligere i kundeforholdet. Fjordkraft AS opprettholder sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Fjordkraft AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om fakturering. 

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 2-2.  

Krav 

Klager avviser fakturert krav på kr. 24 447,87. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på selskapets fakturering.  

Klager viser til at hun ikke mottok fakturaer i perioden fra oktober 2018 til februar 2019. Klager sier at etter gjentatte forsøk på å få kontakt med selskapet, fikk hun til slutt en etterberegning. Det ble inngått en nedbetalingsplan og klager sier hun var i god tro om at det ble betalt ned kr 1000 per måned da strømregningene var på kr 4000-5000. Klager sier at hun deretter mottok en betalingsoppfordring på etterberegningen fra et inkassoselskap. Klager hevder at dette må være en feil fakturering.  

Klager har ikke mottatt svar på sin klage eller forklaring på faktureringen. Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende.  

Klager avviser fakturert krav.  

Fjordkraft AS (Fjordkraft) anfører at det har vært en uheldig situasjon for klager og Fjordkraft. Et av problemene har vært at klager har misligholdt flere nedbetalingsavtaler, som har ført til systemfeil tidligere i kundeforholdet.

Fjordkraft viser til at totalt utestående per 11.02.21 er kr. 11 698,89.

Fjordkraft anfører at det er tilbudt klager kr. 2000 i rabatt og nedbetalingsavtale til tross for flere misligholdte nedbetalingsavtaler.   

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om fakturering.

Slik saken er opplyst, kan nemnda ikke se at klager har sannsynliggjort feil i faktureringen.

Nemnda bemerker at Fjordkraft AS i liten grad har svart på klagers henvendelser forut for innbringelse av saken for Elklagenemnda. Dette er etter nemndas syn kritikkverdig saksbehandling, men endrer ikke nemndas syn på klagen.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 6. mai 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Gry Pedersen, Energi Norge

Susanne Grue Holberg, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.