Sak: 19-568 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste fakturert forbruk. Klager påberopte seg aktsom god tro og hevdet at han har betalt det korrekte beløpet til enhver tid ettersom det var automatisk avlesning. Klager anførte at han har rapportert inn korrekte målinger før det ble installert fjernavlesningsmåler. Klager hevdet at han ikke har hatt noen mulighet til å kunne gjenkjenne feil i målinger og at han har handlet i god tro etter at automatisk måler ble installert. Lyse Elnett AS viste til at ved målerbytte ble anlegget registrert på en annen kunde da det var feil kunde registrert i selskapets systemer. Lyse Elnett AS opprettholdt etterfakturert forbruk. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Lyse Elnett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering av ikke fakturert forbruk.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 6-5.  

Historikk

2009 – Feil kunde registrert i selskapets systemer.  

02.02.18 – Målerbytte.  

Krav

Klager avviser fakturert forbruk på 5 490 kWh.  

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert forbruk.  

Klager påberoper seg aktsom god tro og hevder at han har betalt det korrekte beløpet til enhver tid ettersom det var automatisk avlesning. Klager anfører at han har rapportert inn korrekte målinger før det ble installert fjernavlesningsmåler. Klager mener at han ikke kan lastes for feilen som selskapet har gjort. Klager hevder at han ikke har hatt noen mulighet til å kunne gjenkjenne feil i målinger og at han har handlet i god tro etter at automatisk måler ble installert.  

Klager viser til at avlesningen den 18.02.19 og forbrukshistorikken og mener at det er sterkt usannsynlig at han har hatt et forbruk på 5490 kWh på en måned.  

Klager avviser etterfakturert forbruk.  

Lyse Elnett AS (Lyse) viser til at ved målerbytte den 02.02.18, ble anlegget registrert på en annen kunde da det var feil kunde registrert i selskapets systemer. Dette ble ikke avdekket før den 25.03.19.   

Lyse sier at det ser ut til at det har vært en feil med målere på klager og en annen kunde siden 2009.  

Lyse viser til foreldelsesloven og standardavtalen og opprettholder etterfakturert forbruk.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk.

I henhold til Standard Netteleieavtale § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når feilen kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro. 

I denne saken legger nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det har vært en faktureringsfeil. Ved målerbytte den 02.02.18 ble anlegget registrert på en annen kunde da det var feil kunde registrert i selskapets systemer. Lyse har erkjent at dette ikke ble avdekket før 25.03.19. Etter nemndas syn kan avregningsfeilen tilskrives Lyse.

Spørsmålet er følgelig om klager har vært i aktsom god tro, herunder om klager burde oppdaget at han ble fakturert for mindre enn reelt forbruk. Nemnda har ved vurderingen lagt særlig vekt på at det har vært en markert nedgang i fakturert beløp. Dette indikerer til at klager burde ha sjekket fakturaspesifikasjonene, og tatt kontakt med selskapet om dette. Nemnda mener derfor at klagers gode tro ikke anses å ha vært aktsom og at Lyse derfor har rett til å etterfakturere differansen mellom fakturert og faktisk forbruk. 

Nemnda kan ikke se om merforbruket er fordelt over hele feilperioden. Nemnda bemerker at en slik manglende periodisering kan medføre at etterfaktureringskravet blir høyere eller lavere enn om merforbruket blir fordelt utover hele etterberegningsperioden. Elklagenemnda har i lignende saker tidligere kommet til at merforbruket må fordeles utover feilperioden, og beregnes etter de priselementer og avgiftssatser som gjaldt i den enkelte fakturatermin. Klager har ikke plikt til å betale noe mer enn det en slik periodisering vil gi.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 6. mai 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Gry Pedersen, Energi Norge

Susanne Grue Holberg, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.