Sak: 19-592 B Klage vedrørende etterfakturering – Repvåg Kraftlag SA

Saken gjaldt gjenåpning i sak 19-592 behandlet 31. august 2020 der klager ikke ble gitt medhold. Nemnda opprettholder sitt vedtak av 31. august 2020.

Saken gjelder gjenåpning.

Det ble fattet slikt vedtak 31.08.20: Klager gis ikke medhold.

Vedtaket ble sendt partene i brev av 14.01.21.

Ved e-post av 28.02.21 har klager bedt om gjenåpning.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder gjenåpning.

Nemnda viser til nemndsavtalen pkt. 8.1 om adgangen til å begjære gjenåpning:

"Partene i en sak som sekretariatet eller nemnda har avgjort og som er avsluttet, kan begjæres gjenåpnet. Gjenåpning forutsetter at den som begjærer gjenåpning legger fram nye vesentlige opplysninger som anses av betydning for sakens utfall og som ikke tidligere kunne ha vært fremlagt."

Ut i fra disse vilkårene, er nemnda kommet frem til at det ikke er grunnlag for gjenåpning eller utfyllende begrunnelse. Nemnda opprettholder sitt vedtak av 31. august 2020.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Begjæring om gjenåpning tas ikke til følge.

Oslo, 19. april 2021

Ragnar Lindefjeld, leder
Thomas Iversen, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.