Sak: 19-729 Klage vedrørende fakturering – LOS AS

Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at han ble feilinformert av LOS, og reagerte på at det ikke ble sendt brev med informasjon om etterfakturering etter avsluttet kundeforhold. Klager hevdet å ha fått ulike forklaringer på forbruket ved flere henvendelser til selskapets kundeservice, og at dette har ført til forvirring for klager på det reelle forbruket. LOS AS anførte at fakturert forbruk er korrekt. LOS AS viste til at forholdet gjelder et anlegg som var fellesmål og som gikk over til individuell måling. LOS AS opplyste at når akontobeløp har vært for høyt et år, justeres forventet årsforbruk ned tilsvarende for påfølgende år. LOS AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

LOS AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk. 

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2.  

Historikk 

15.05.19 – Fellesmåling av anlegg avsluttet. 

15.05.19 – Kontrakt registrert for individuell måling. 

26.05.19 – Klager bytter kraftleverandør. 

Krav

Klager avviser fakturert krav på kr 3 106,08. 

Partenes anførsler

Klager hevder at han ble feilinformert av LOS, og reagerer på at det ikke ble sendt brev med informasjon om etterfakturering etter avsluttet kundeforhold. 

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende. Klager mener at LOS har misbrukt hans uvitenhet, og fremholder at LOS har opplyst per telefon at forbruk justeres etter hva de antar dette vil bli. Klager hevder å ha fått ulike forklaringer på forbruket ved flere henvendelser til selskapets kundeservice, og at dette har ført til forvirring for klager på det reelle forbruket.  

Klager avviser fakturert krav.   

LOS AS (LOS) anfører at fakturert forbruk er korrekt, og at sakens kjerne er forståelse av fakturaene. LOS viser til at forholdet gjelder et anlegg som var fellesmål og som gikk over til individuell måling. Overgangen fra Fellesmåling til individuell måling på klagers anlegg fant sted den 15.05.19. Det ble registrert ny kontrakt for individuell måling med oppstart 15.05.19, som løp frem til 26.05.19 da klager byttet kraftleverandør. 

LOS opplyser at når akontobeløp har vært for høyt et år, justeres forventet årsforbruk ned tilsvarende for påfølgende år. Dette for at kunder ikke skal bli fakturert for mye dersom forbruket er lavere enn antatt. 

LOS viser til at det har vært brukt strøm for kr 8 642,92 fra 01.01.19-15.05.19, og det ble i perioden forskuddsfakturert kr 5 536,84. Det skyldige beløp var da kr 3 106,08. LOS hevder å ha forsøkt å forklare dette til klager via dialog med deres kundesenter. 

LOS opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om forbruk og fakturering.

Slik saken er opplyst, kan nemnda ikke se at det er påvist feil i faktureringen. Nemnda har heller ikke noe å bemerke til LOS AS sin kundebehandling ovenfor klager.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 5. februar 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.