Sak: 19-733 Klage vedrørende etterfakturering – Valdres Energiverk AS Nett

Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav og krevde at etterfakturert krav reduseres med 50 %. Klager anførte at han har betalt fakturaene til boligen som hans fraskilte kone bor i. Klager hevdet at det har vært umulig for han å ha innsikt i at måleren var ute av funksjon i 2018. Klager påpekte at han ikke har noen tilgang til å kvalitetssikre om de tidligere avlesninger som legges til grunn for stipuleringen er korrekte. Klager påberopte seg aktsom god tro. Valdres Energiverk AS Nett viste til at det ble avdekket høsten 2018 at måler hos klager ikke lengre kommuniserte med innsamlingssystemet og at forbruksverdier i kundesystemet var stipulert til 0 kWh. Valdres Energiverk AS Nett bestred at klager har vært i aktsom god tro eller at klager ikke burde ha forstått at faktisk fakturert forbruk i den omtvistede perioden var 0 kWh. Valdres Energiverk AS Nett opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Valdres Energiverk AS Nett benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 5-4. 

Historikk 

17.12.18 – Målerbytte.  

Krav

Klager avviser etterfakturert krav på kr. 34 408,89. Klager krever at etterfakturert krav reduseres med 50 %. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav. 

Klager anfører at han har betalt fakturaene til boligen som hans fraskilte kone bor i. Klager hevder at det har vært umulig for han å ha innsikt i at måleren var ute av funksjon i 2018.  

Klager mener at det er urimelig at han skal bære ansvaret for sviktende rutiner/utstyr hos energiselskapet. Klager påpeker at han ikke har noen tilgang til å kvalitetssikre om de tidligere avlesninger som legges til grunn for stipuleringen er korrekte.  

Klager påberoper seg aktsom god tro. Klager på sier at alle tilsendte fakturaer er betalt fortløpende samt at måleutstyret tilhører energiselskapet. Klager mener derfor at begge parter bør bære noe av kostnaden og ikke bare kunden.  

Klager avviser etterfakturert krav. Klager krever at etterfakturert krav reduseres med 50 %. 

Valdres Energiverk AS Nett (VEN) viser til at det ble avdekket høsten 2018 at måler hos klager ikke lengre kommuniserte med innsamlingssystemet og at forbruksverdier i kundesystemet var stipulert til 0 kWh. Det viste seg at måleren hadde fått black-out og ingen historiske data var derfor tilgjengelige i måleren.  

VEN anfører at forbruket ble etterberegnet for perioden fra 01.01.18 og frem til ny måler ble montert 17.12.18. Forbruket i denne perioden tilsvarte historisk årsforbruk som også med ny måler viser å være i overenstemmelse med stipulert forbruk for anlegget.  

VEN bestrider at klager har vært i aktsom god tro eller at klager ikke burde ha forstått at faktisk fakturert forbruk i den omtvistede perioden var 0 kWh. VEN har ikke foretatt etterberegning for perioden fra måler sviktet, 22.11.17 t.o.m. 31.12.17.  

VEN opprettholder sitt krav.   

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering av ikke fakturert forbruk.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet stipulere forbruket dersom måleapparatet ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruk eller hvis måleapparatet ikke har virket. Forbruket beregnes på grunnlag av anleggets tidligere normale forbruk eller på basis av nye kontrollmålinger i en tilsvarende periode. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro. Tilsvarende i § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil med mindre nettkunden var i aktsom god tro.

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at det har vært en fjernavlesningsmåler i anlegget, men at denne ikke fungerte. Måleverdier har derfor ikke blitt innhentet og registrert i selskapets kunde- og faktureringssystem. Feilen tilskrives nettselskapet.

Spørsmålet er følgelig om klager har vært i aktsom god tro, herunder om klager burde oppdaget at forbruket ble stipulert. Nemnda har ikke holdepunkter for å hevde at klager ikke har vært i god tro, men nemnda finner at klagers gode tro ikke er aktsom. Nemnda har ved vurderingen lagt særlig vekt på at klager ble fakturert for 0 kWh i perioden fra 22.11.17 til 17.12.18, og da kan den gode tro ikke anses aktsom. Valdres Energiverk AS Nett har derfor rett til å etterfakturere differansen mellom fakturert forbruk og faktisk forbruk.

Nemnda kan ikke se om merforbruket er fordelt over hele feilperioden. Nemnda bemerker at en slik manglende periodisering kan medføre at etterfaktureringskravet blir høyere eller lavere enn om merforbruket blir fordelt utover hele etterberegningsperioden. Elklagenemnda har i lignende saker tidligere kommet til at merforbruket må fordeles utover feilperioden, og beregnes etter de priselementer og avgiftssatser som gjaldt i den enkelte fakturatermin. Klager har ikke plikt til å betale noe mer enn det en slik periodisering vil gi.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 5. februar 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.