Sak: 19-745 Klage vedrørende etterfakturering – Helgeland Kraft Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert nettleie. Klager avviste fakturert krav. Klager påpekte at hun ikke har mottatt noen form for informasjon fra nettselskapet om manglende fakturering av nettleien. Klager anførte at nettselskapet har hatt god tid til å informere om feil og mangler ved fakturering. Helgeland Kraft Nett AS viste til at i forbindelse med Elhub innføringen fikk de ikke registrert og fakturert kunder. Helgeland Kraft Nett AS har forståelse for at både klager og andre kunder reagerte på at de fikk nettleie for mange måneder samtidig. Helgeland Kraft Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Helgeland Kraft Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert nettleie.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 6-5.  

Historikk

13.03.19 – Klager bytter kraftleverandør.  

04.10.19 – Klager ble korrekt registrert.  

Krav 

Klager avviser fakturert krav kr. 6028,13. Klager mener at nettselskapet må bære kostnadene på kr. 6028,13 og krever dette refundert.  

Partenes anførsler

Klager reagerer på fakturert krav.  

Klager anfører at hun kontaktet nettselskapet da det ikke var fakturert for nettleie. Det ble opplyst at det hadde vært feil i deres systemer. Klager påpeker at hun ikke har mottatt noen form for informasjon fra nettselskapet om manglende fakturering av nettleien. Klager mener at nettselskapet har hatt god tid til å informere om feil og mangler ved fakturering.  

Klager stiller spørsmål ved om selskapet har anledning til å etterberegne nettleie for 7 måneder.  

Klager avviser fakturert krav. Klager mener at nettselskapet har gjort feil i saken og må bære kostnadene for nettleie og dette refundert.  

Helgeland Kraft Nett AS (HKN) viser til at i forbindelse med Elhub innføringen fikk de ikke registrert og fakturert kunder. HKN hadde store problemer med overføringen mellom deres kundesystem og mot Elhub. Dette gikk også ut over informasjonen og kommunikasjonen med berørte kunder.  

HKN viser til at klager ble registrert riktig den 04.10.19. HKN har forståelse for at både klager og andre kunder reagerte på at de fikk nettleie for mange måneder samtidig.  

HNK opprettholder sitt krav. 

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert nettleie.  

I henhold til Standard Netteleieavtale § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når feilen kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

I denne saken legger nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det har vært en faktureringsfeil. I forbindelse med innføringen av Elhub fikk Helgeland Kraft Nett AS ikke registrert og fakturert kunder. Dette medførte at det ikke ble fakturert for nettleie i de løpende fakturaene. Det er på det rene at faktureringsfeilen kan tilskrives innklagede.

Spørsmålet er følgelig om klager har vært i aktsom god tro, herunder om klager burde oppdaget at hun ikke ble fakturert for nettleie. Nemnda har ved vurderingen lagt særlig vekt på at klager selv fikk informasjon om at det kun ble fakturert for kraft i de løpende fakturaene. Nemnda bemerker at det har vært en markert nedgang i fakturert beløp, da det kun var kraft som ble fakturert. Dette indikerer til at klager burde ha sjekket fakturaspesifikasjonene, og tatt kontakt med selskapet om dette. Nemnda mener derfor at klagers gode tro ikke anses å ha vært aktsom.

Det faktiske forbruket er ikke omstridt. Strømmen er brukt, og i henhold til avtalebestemmelsene skal klager betale for forbruket.

Nemnda bemerker for øvrig at det kan synes rimelig at klager tilbys en nedbetalingsplan i denne saken.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 5. februar 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.