Sak: 19-764 Klage vedrørende fakturering – Tensio TN AS

Saken gjaldt tvist om ikke-fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav og krevde dette refundert. Klager anførte at han har notert alle målestandene og at målerstand fortløpende har blitt rapportert inn til selskapet. Klager hevdet at han ikke har mottatt noen forklaring på fakturert krav og påpekte at han har bedt selskapet gjentatte ganger om å redegjøre for kravet. Tensio TN AS anførte at klagers måleravlesninger ikke har blitt overført til Elhub. Tensio TN AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

Tensio TN AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder tvist om ikke-fakturert forbruk.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 6-5.  

Krav 

Klager avviser fakturert krav pålydende kr. 10 810,50 og krever dette refundert.  

Partenes anførsler

Klager reagerer på fakturert krav.  

Klager viser til selskapets anførsel om at det er underrapportert og påpeker at dette ikke er dokumentert. Klager sier at han har notert alle målestandene og at målerstand fortløpende har blitt rapportert inn til selskapet. Klager hevder at det ikke er mulig at han skyldte så mye for strømmen for en slik kort periode. 

Klager hevder at han ikke har mottatt noen forklaring på fakturert krav. Klager sier at han har bedt selskapet gjentatte ganger om å redegjøre for kravet.  

Klager stiller spørsmål ved hvorfor innsendte måleravlesninger ikke har blitt registrert.  

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende.  

Klager avviser fakturert krav og krever dette tilbakebetalt.  

Tensio TN AS (Tensio) anfører at klagers måleravlesninger ikke har blitt overført til Elhub i perioden fra 28.02.19 til 01.06.19. Bakgrunnen for dette har vært utfordringer med å sende målerverdier til Elhub. Dette har vært et kjent problem og har med bakgrunnen i dette gjort at avregningen ikke har stemt med riktige målerverdier. Måleren har blitt avregnet med beregnede målerverdier. 

Tensio opprettholder sitt krav.   

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om ikke-fakturert forbruk.

I henhold til Standard Netteleieavtale § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når feilen kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro. 

I denne saken legger nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det har vært en faktureringsfeil. I forbindelse med innføringen av Elhub ble klagers måleravlesninger ikke overført til Elhub i perioden fra 28.02.19 til 01.06.19. Måleverdiene har derfor ikke blitt innhentet og registrert i selskapets kunde- og faktureringssystem. Det faktiske forbruket er ikke omstridt. Strømmen er brukt og i henhold til avtalebestemmelsene skal klager betale for forbruket. 

Nemnda er enig med klager i at fremlagt faktura gjør det vanskelig å få oversikt over og forstå underlaget for fakturaen. Ut fra den fremlagte dokumentasjon er heller ikke nemnda i stand til å danne seg en grunngitt oppfatning om det er fakturert korrekt. Nemnda oppfordrer derfor Tensio TN AS til å redegjøre for fakturert krav, slik at klager får sikkerhet for at det er korrekt forbruk som blir fakturert.

Nemndas konklusjon er at klager gis delvis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis delvis medhold.

Oslo, 5. februar 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.