Sak: 19-812 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

Saken gjaldt uenighet om ikke-fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager viste til at Lyse Elnett AS ved en feiltagelse har flyttet målepunktet på hans fritidsbolig til en annen kunde. Klager hevdet at han ikke kunne ha oppdaget at måleren var fjernet. Klager viste blant annet til at det ikke er nødvendig med manuell avlesning etter implementeringen av AMS, samt at de aller fleste kunder har avtalegiro. Klager hevdet at det var urimelig at han skal være ansvarlig for at det var svikt i kvalitetsrutinene til energiselskapene. Lyse Elnett AS ble kjent med feilen da ny kunde tok kontakt. Lyse Elnett AS anførte at klager selv er ansvarlig for å godkjenne innhold som faktureres. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Lyse Elnett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om ikke-fakturert forbruk. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 6-5.  

Historikk

29.12.18 – Klagers målepunktid ble feilutmeldt.  

22.10.19 – Feilmelding korrigert.  

Krav 

Klager avviser fakturert krav på kr. 14 032,91. 

Partenes anførsler

Klager avviser fakturert krav. Klager viser til at Lyse Elnett AS ved en feiltagelse har flyttet målepunktet på hans fritidsbolig til en annen kunde. Klager påpeker at det tok ca. ett år før det ble oppdaget at måleren var fjernet og at det ikke ble gitt noen informasjon eller beklagelse om feilutmeldingen eller tilbakeføringen av målepunktet.  

Klager hevder at han ikke kunne ha oppdaget at måleren var fjernet. Klager viser blant annet til at det ikke er nødvendig med manuell avlesning etter implementeringen av AMS, samt at de aller fleste kunder har avtalegiro. Klager mener at dette må sees i sammenheng og at dette gjelder en fritidsbolig hvor forbruket ikke er høyt. Klager peker også på at han ikke har endret eierforhold på måler eller fritidsbolig og at han derfor heller ikke burde vært oppmerksom på at det kunne vært feil i faktura.  

Klager mener det er urimelig at han skal være ansvarlig for at det er svikt i kvalitetsrutinene til energiselskapene.  

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende.  

Lyse Elnett AS (Lyse) viser til at etterfakturert krav gjelder perioden fra 29.12.18 til 31.10.19. 

Lyse anfører at de mottok melding fra kraftleverandør om kundebytte. Meldingen ble behandlet og kunden gikk ut av deres nett den 29.12.18 og avtalen ble opphørt.  

Lyse anfører at de ble kjent med feilen den 16.04.19 da ny kunde tok kontakt. Vedkommende var ikke kjent med adresse/leveringspunkt, og ble da bedt om å ta kontakt med kraftleverandøren for å få annullert tidligere flyttemelding. I ettertid har Lyse ikke hørt noe og tok derfor selv kontakt. Det purres på saken gjentatte ganger og først den 22.10.19 mottok Lyse melding om at flyttingen var blitt annullert. Strømmåleren settes tilbake til klager uten noe form for varsel. Lyse beklager dette.  

Lyse sier at de forstår at klager har vært i god tro om at tjenestene har fungert som de skal, men mener at klager selv er ansvarlig for å godkjenne innhold som faktureres. Lyse hevder at de har oppfylt de forpliktelsene de har etter standardavtalene. Lyse opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om fakturering.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet kreve etterbetaling for den tid målerfeilen kan ettervises. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro. Tilsvarende i § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil med mindre nettkunden var i aktsom god tro.

Nemnda legger på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at klager ble feilutmeldt den 29.10.19 etter feilinnmelding av en annen kunde og at dette er årsaken til at klager ikke ble fakturert i perioden fra 29.10.19 til 22.10.19.

Spørsmålet er følgelig om klager har vært i aktsom god tro. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på innklagede. Lyse har erkjent at klager har vært i god tro om at tjenestene har fungert som de skal. Nemnda bemerker at Lyse med fordel kunne gitt en mer detaljert grundigere forklaring i sitt tilsvar. Når Lyse velger å ikke komme med en tilstrekkelig uttalelse i saken fremstår det klart for nemnda at den bevistvil som da blir skapt må gå ut over Lyse. Nemnda mener på denne bakgrunn at klager har vært i aktsom god tro og at Lyse derfor ikke har rett til å kreve etterbetaling.

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 11. januar 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.