Sak: 19-816 Klage vedrørende etterfakturering – Årdal Energi Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Subsidiært krever klager at det som er betalt i samme periode skal trekkes fra etterfakturert krav. Klager anførte at han ikke har mottatt varsel om måleravlesning per SMS og hevdet at nettselskapet ikke har overholdt plikten om årlig avlesning i henhold til standardavtalen. Klager anførte at når et system har stipulert for lavt over flere år, så må påstanden differensieres bedre. Klager hevdet at det kan skyldes feil eksternt i anlegget. Årdal Energi AS viste til at det ble avdekket et etterslep ved målerbytte og at etterslepet skyldtes manglende avlesninger. Årdal Energi AS viste til testresultat fra MeterTech og påpekte at det ikke var funnet feil ved måleren. Årdal Energi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Årdal Energi AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder etterfakturering av ikke fakturert forbruk.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 6-5. 

Historikk 

29.10.07 – Kundeforhold opprettet.  

01.01.12 – Kundeavlesning. 

09.10.16 – Klager dokumenterer målerstand.   

09.10.19 – Målerbytte. 

Krav

Klager avviser etterfakturert krav pålydende kr. 14 297. Subsidiært krever klager at det som er betalt i samme periode kr. 13 865 skal trekkes fra etterfakturert krav.  

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav for hans fritidsbolig for perioden 26.08.19 til 01.11.19.  

Klager anfører at fakturert forbruk gjelder en hytte på 34 kvm som er svært lite brukt på grunn av dårlig bygningsmessig stand. 

Klager anfører at han ikke har mottatt varsel om måleravlesning per SMS og hevder at nettselskapet ikke har overholdt plikten om årlig avlesning i henhold til standardavtalen § 5-2.  

Klager anfører at når et system har stipulert for lavt over flere år, så må påstanden differensieres bedre. Klager hevder at det kan skyldes feil eksternt i anlegget og påpeker at dette ble opplyst til selskapet i 2016. Klager anfører at han tok bilde av måleren i 2016 i påvente av kontroll av anlegget som ble varslet den 25.08.16. Klager hevder at selskapet har unnlatt å utføre sine plikter som å kontrollere mulige feil som kan skyldes jordfeil, feilkoblinger mm. Klager mener at han ikke skal bære kostnadene for merforbruket da det ikke kan skyldes eget forbruk.     

Klager hevder at standardavtalene ikke er overholdt og mener at selskapet viser manglende kontroll, internkontroll rutiner, oppfølgingsrutiner mm.  

Klager mener at fakturert krav er en fiktiv faktura med fiktiv avlest målerstand og en fiktiv pris. Klager avviser fakturert krav. Subsidiært krever klager at det som er betalt i samme periode skal trekkes fra etterfakturert krav.  

Årdal Energi AS (ÅE) viser til at det ble avdekket et etterslep ved målerbytte. Etterslepet skyldtes manglende avlesninger. ÅE har ikke mottatt kundeavlesning siden 2012. 

ÅE anfører at det er utstedt SMS med påminnelse om måleravlesning ved hver avlesingsperiode. ÅE påpeker at klager selv har valgt å gi tilbakemelding per SMS.  

ÅE viser til testresultat fra MeterTech og påpeker at det ikke er funnet feil ved måleren.  

ÅE viser til at klager har sendt inn bilde av måleren fra 09.10.16. ÅE har derfor valgte å kun fakturere merforbruket for de siste tre årene, til tross for at ÅE mener at klager har hatt et bevisst forhold til strømforbruket.  ÅE opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger.

I henhold til Standard Nettleieavtale §§ 6-3 og 6-5 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr, grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet, og nettselskapet kan kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når avregningsfeilen kan tilskrives nettselskapet kan etterbetaling imidlertid ikke kreves dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Nemnda bemerker at klager har unnlatt å overholde sin forpliktelse etter nettleieavtalen til å "foreta avlesning og underrette nettselskapet i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet", jf. nettleieavtalen § 5-2. Årdal Energi AS har sendt klager påminnelse om måleravlesning per SMS. En vurdering av klagers aktsomhet er ikke nødvendig da avregningsfeilen ikke kan tilskrives nettselskapet. Nettselskapet har krav på etterbetaling etter § 6-5 uavhengig av hva kunden har forstått.

Strømmen er brukt og nettselskapet har i henhold til nettleieavtalen § 5-2 og § 6-5 rett til å kreve etterbetalt for avviket mellom stipulert og faktisk forbruk med de begrensninger som følger av foreldelsesreglene.

Klager har anført at det må være en feil med måleren og at denne ikke kan gi uttrykk for korrekte verdier. Etter nemndas syn viser den foretatte kontrollen av måleren at måleren har fungert i samsvar med forskriftskravene til elektrisitetsmålere, og dette har nemnda ikke grunnlag for å betvile.

Når det ikke er funnet feil på måleren, må kunden, om han likevel påberoper seg et lavere forbruk enn det målte, sannsynliggjøre dette. Nemndas vurdering er at det ikke er påvist tilstrekkelige holdepunkter for eller tilstrekkelig sannsynliggjort et lavere forbruk enn det som er målt eller at klager er feilfakturert. Nemnda er videre av den oppfatning at det målte forbruket er påregnelig.

I og med at det ikke er påvist feil med måler og at det målte forbruket ikke kan anses som upåregnelig, finner nemnda det sannsynlig at klager har brukt den strøm som er målt og klager må da betale for den strøm han har brukt.

Nemnda er enig med klager i at fremlagt faktura gjør det vanskelig å få oversikt over og forstå underlaget for fakturaen. Ut fra den fremlagte dokumentasjon er heller ikke nemnda i stand til å danne seg en grunngitt oppfatning om det er fakturert korrekt. Nemnda oppfordrer derfor Årdal Energi AS til å redegjøre for fakturert krav, slik at klager får sikkerhet for at det er korrekt forbruk som blir fakturert.

Nemnda kan ikke se om ÅE har fordelt det fakturerte merforbruket over hele feilperioden. Nemnda ber derfor ÅE sikre at etterberegningskravet prises på en slik måte at klager ikke får en høyere regning enn han ville fått om måleverdiene hadde blitt innrapportert eller innhentet i tråd med avtalen. Forbruket må periodiseres over etterfaktureringsperioden, ut fra historisk forbruksprofil eller justert innmatingsprofil.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold, med den presisering at ÅE anses forpliktet til å utstede ny faktura med en forståelig beregning av kravet.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 11. januar 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.