Sak: 20-010 Klage vedrørende fakturering – Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager hevdet at det er fakturert for mye fra 2007 og frem til målerbytte og krevde dette tilbakebetalt. Klager hevdet at det må ha vært en feil ved måleren og at måleren ikke kunne gi uttrykk for korrekte verdier. Klager påpekte at det ikke har vært en endring i forbruksmønsteret og hevdet at det har vært feilmålinger som har medført overfakturering av forbruk siden 2007 og frem til målerbyttet. Agder Energi Nett AS hevdet at klager var rettmessig fakturert på bakgrunn av klagers måleravlesninger, og mente at måleren har målt korrekt forbruk. Agder Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Agder Energi Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk. 

Regelverk

Standard nettleieavtale §§ 5-2, 5-6 og 6-5. 

Historikk 

20.08.2018 – Målerbytte. Installasjon av AMS-måler.  Målerstand 297 443 kWh 

Krav

Klager hevder at det er fakturert for mye fra 2007 og frem til målerbytte 20.08.18 og krever dette tilbakebetalt. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på registrert forbruk fra 2007 til målerbytte den 20.08.18. Klager hevder at det må ha vært en feil ved måleren og at måleren ikke kunne gi uttrykk for korrekt verdier.  

Klager viser til forbrukshistorikken og anfører at forbruket har gått drastisk ned etter målerbyttet. Klager påpeker at det ikke har vært en endring i forbruksmønsteret og hevder at det har vært feilmålinger som har medført overfakturering av forbruk siden 2007 og frem til målerbyttet.  

Klager viser til at forbruk inntil 2016 lå på cirka 25 000 kWh, og etter ombygging av bolig gikk forbruk opp til cirka 33 000 kWh. Klager påpeker at strømsparende tiltak ble iverksatt i 2016 og at deler av boligen ikke har vært i bruk før i mars 2019. 

Klager hevder at det er fakturert for mye fra 2007 og frem til målerbytte 20.08.18 og krever dette tilbakebetalt. 

Agder Energi Nett AS (AEN) hevder at klager er rettmessig fakturert på bakgrunn av klagers måleravlesninger, og mener at måleren har målt korrekt forbruk.  

AEN påpeker at siden oppstart av kundeforholdet i 2007 har de mottatt 3-5 årlige måleravlesninger fra klager, og at dette har gitt et godt grunnlag for å se eventuelle endringer i forbruk. 

AEN opplyser at forbrukstoppen hos klager var i 2016/starten av 2017, før det gikk nedover. Dette stemmer med klagers opplysning om at det ble innført strømsparende tiltak etter 2016. Det påpekes at boligens størrelse og oppbygning er forenlig med et forbruk både i størrelsesorden 25 000 kWh og 35 000 kWh. 

AEN viser til standardavtalen for privatkunder §5-6, som medfører plikt for parten som oppdager feil ved måler å varsle den andre part innen rimelig tid. AEN mottok første henvendelse fra klager vedrørende strømforbruk 15.07.19. AEN mener at dersom varsel ble fremsatt tidligere, kunne den gamle måleren vært kontrollert.  

AEN opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder fakturering av ikke-fakturert forbruk.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 6-3 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr alene grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet.

Klager har anført at det må være en feil med måleren og at denne ikke kan gi uttrykk for korrekte verdier. Nemnda viser til at klager kan kreve måleren kontrollert, men må selv dekke kostnaden dersom det ikke er feil med den, jfr. avtalen § 5-3. Klager har unnlatt å kreve måleren kontrollert, og nemnda legger derfor til grunn at det som et utgangspunkt ikke er feil på måleren.

Når det ikke er funnet feil på måleren, må kunden, om han likevel påberoper seg et lavere forbruk enn det målte, sannsynliggjøre dette. Nemndas vurdering er at det ikke er påvist tilstrekkelige holdepunkter for eller tilstrekkelig sannsynliggjort et lavere forbruk enn det som er målt. Nemnda er videre av den oppfatning at det målte forbruket ikke er påfallende sett i forhold til tidligere forbruk. Nemnda finner på denne bakgrunn det målte forbruk sannsynlig.

I og med at det ikke er påvist feil med måler eller ved strømnettet, og at det målte forbruket ikke kan anses som upåregnelig, finner nemnda det sannsynlig at klager har brukt den strøm som er målt og klager må da betale for forbruket.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 19. april 2021

Ragnar Lindefjeld, leder
Thomas Iversen, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.