Sak: 20-038 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

Saken gjaldt uenighet om etterfakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro og hevdet at han ikke har blitt opplyst om at forbruket har vært stipulert. Klager påpekte at det på faktura for hele perioden med etterfakturering var oppgitt at avlesningsmetoden var avlest av everket. Lyse Elnett AS opplyste at de mistet kommunikasjon med klagers måler og klager ble derfor fakturert for stipulert forbruk. Lyse Elnett AS erkjente at klager ikke har fått beskjed om at faktureringen var basert på stipulert forbruk. Lyse Elnett AS beklaget at de ikke har fulgt interne rutiner. Lyse Elnett AS anførte at klager ikke har vært i aktsom god tro i en viss periode da det har vært større avvik fra tidligere års forbruk i grafene på de månedlige fakturaene. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Lyse Elnett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om etterfakturert forbruk. 

Regelverk

Standard nettleieavtale § 5-4. 

Historikk

12.05.20 – Målerbytte.  

Krav

Klager avviser etterfakturert krav 17 178,74. 

Partenes anførsler

Klager påberoper seg aktsom god tro, og hevder at han ikke har blitt opplyst om at forbruket har vært stipulert. Klager påpeker at det på faktura for hele perioden med etterfakturering var oppgitt at avlesningsmetoden var "avlest av everk".  

Klager antok at nedgangen i strømforbruket skyldtes strømsparende tiltak som ble iverksatt. Klager opplyser at et husstandsmedlem flyttet ut i perioden, samt at det ble installert en ny varmepumpe til oppvarming av boligen. 

Klager reagerer på at nettselskapet har brukt 20 måneder på å oppdage feilen i anlegget, og at måler ikke ble byttet ut og kontrollert. 

Klager avviser etterfakturert krav.  

Lyse Elnett AS (Lyse) opplyser at de har mistet kommunikasjon med klagers måler. I perioden fra 01.09.17 til 01.06.19 ble klager fakturert for stipulert forbruk i stedet for klagers faktiske forbruk. Stipuleringen er basert på klagers forbruk de syv dagene før kontakt med måleren ble mistet.  

Lyse erkjenner at klager ikke har fått beskjed om at faktureringen var basert på stipulert forbruk, og at det står på fakturaene at det er avlest av everk. Lyse beklager at de ikke har fulgt interne rutiner vedrørende tap av kontakt med måler i saken, og sier at klager burde vært kontaktet innen rimelig tid etter at kommunikasjonen sluttet. Måleren har ikke blitt kontrollert, da det var kommunikasjonen som ikke fungerte. 

Lyse erkjenner at klager har vært i aktsom god tro vedrørende forbruk og fakturering i perioden september 2017 til og med oktober 2017, og krever derfor ikke etterbetaling for denne perioden.  

Lyse anfører at klager ikke kan ha vært i aktsom god tro i perioden november 2017 til og med mars 2018, da det her vises større avvik fra tidligere års forbruk i grafene på de månedlige fakturaene. Lyse mener det var en markant nedgang av fakturert forbruk denne perioden, som klager burde ha reagert på. Lyse mener derfor de kan etterfakturere klager for denne perioden.  

Lyse opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk.  

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet stipulere forbruket dersom måleapparatet ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruk eller hvis måleapparatet ikke har virket. Forbruket beregnes på grunnlag av anleggets tidligere normale forbruk eller på basis av nye kontrollmålinger i en tilsvarende periode. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro. Tilsvarende i § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil med mindre nettkunden var i aktsom god tro.  

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at det har vært en fjernavlesningsmåler i anlegget, men at denne ikke fungerte. Måleverdier har derfor ikke blitt innhentet og registrert i selskapets kunde- og faktureringssystem. Lyse har også erkjent at de ikke har overholdt sin plikt om å varsle klager om at måleren ikke fungerer slik tilsiktet og at klager blir beregnet. Etter nemndas syn kan avregningsfeilen klart tilskrives nettselskapet. 

Spørsmålet er følgelig om klager har vært i aktsom god tro, herunder om klager burde oppdaget at forbruket ble stipulert. Nemnda har ved vurderingen lagt særlig vekt på at klager fikk informasjon om at forbruket var fjernavlest i de løpende fakturaene. Dette er egnet til å gi klager en berettiget oppfatning av at forbruket er reelt.Nemnda har merket seg at søylediagrammene i fakturaene indikerer en endring i forbruket, men mener likevel at dette ikke gir klager en oppfordring til å undersøke, gitt de øvrige opplysningene på fakturaene. Nemnda mener på denne bakgrunn at klager har vært i aktsom god tro og at Lyse derfor ikke har rett til å etterfakturere differansen mellom stipulert og faktisk forbruk.  

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis medhold. 

Oslo, 6. mai 2021 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Gry Pedersen, Energi Norge  

Susanne Grue Holberg, Energi Norge   

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.