Sak: 20-066 Klage vedrørende etterfakturering – BKK Nett AS

Saken gjaldt uenighet om mulig defekt måler samt etterfakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert forbruk. Klager hevdet å ha informert selskapet om at det måtte være noe feil med måleren før målerbytte ble gjort, og at dette er forsøkt fremmet ovenfor selskapet og kraftleverandør ved flere anledninger. BKK Nett AS viste til at det ble avdekket et ikke-fakturert forbruk ved målerbytte. BKK Nett AS anførte at forbruk har blitt stipulert grunnet manglende avlesninger. BKK Nett AS har forsøkt å innhente den gamle måleren for kontroll, men har ikke lyktes med dette. BKK Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

BKK Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om mulig defekt måler samt etterfakturert forbruk. 

Regelverk

Standard nettleieavtale §§ 5-2 og 6-5.  

Historikk

01.01.07 – Kundeforhold opprettet.  

31.05.18 – Målerbytte. 

Krav

Klager avviser etterfakturert forbruk på 7000 kWh. 

Partenes anførsler

Klager hevder å ha informert selskapet om at det måtte være noe feil med måleren før målerbytte ble gjort, og at dette er forsøkt fremmet ovenfor selskapet og kraftleverandør ved flere anledninger. Klager mener derfor at ansvaret ligger hos selskapet.  

Klager anfører at det er beviselig at måleren ikke har fungert før byttet, og at det derfor er selskapets ansvar å bevise at måleren avregnet korrekt og at fakturert forbruk er korrekt. 

Klager avviser etterfakturert forbruk. 

BKK Nett AS (BKK) viser til at det ble avdekket et ikke-fakturert forbruk ved målerbytte den 31.05.18. 

BKK anfører at forbruk har blitt stipulert grunnet manglende avlesninger fra klager i perioden 04.02.15 til 31.05.18. BKK opplyser at gjennomsnittsforbruket per døgn har blitt stipulert til ca. 27 kWh, men at det reelle forbruket har vært mellom 35 til 52 kWh per døgn. BKK mener at klager burde ha reagert på det lave fakturerte forbruk.  

BKK har forsøkt å innhente den gamle måleren for kontroll, men har ikke lyktes med dette.  

BKK har fremsatt et forlikstilbud, hvor det etterfakturerte forbruk reduseres fra 15 269 kWh til 10 000 kWh. Tilbudet er avslått av klager. BKK har senere satt det ytterligere ned til 7000 kWh. 

BKK opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 6-3 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr alene grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet.

Nemnda bemerker at klager har unnlatt å overholde sin forpliktelse etter nettleieavtalen til å "foreta avlesning og underrette nettselskapet i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet", jf. nettleieavtalen § 5-2. BKK Nett AS har sendt klager månedlig påminnelse om måleravlesning per epost.

Strømmen er brukt og nettselskapet har i henhold til nettleieavtalen § 5-2 og § 6-5 rett til å kreve etterbetalt for avviket mellom stipulert og faktisk forbruk.

Klager har anført at det må være en feil med måleren og at denne ikke kan gi uttrykk for korrekte verdier. Klager har unnlatt å kreve måleren kontrollert slik det er adgang til, og nemnda legger derfor til grunn at det ikke er feil på måleren.

Når det ikke er funnet feil på måleren, må kunden, om han likevel påberoper seg et lavere forbruk enn det målte, sannsynliggjøre dette. Nemndas vurdering er at det ikke er påvist tilstrekkelige holdepunkter for et lavere forbruk enn det som er målt eller at klager er feilfakturert på annen måte. Nemnda er videre av den oppfatning at det målte forbruket er påregnelig. 

I og med at det ikke er påvist feil med måler og at det målte forbruket ikke kan anses som upåregnelig, finner nemnda det sannsynlig at klager har brukt den strøm som er målt og klager må da betale for den strøm han har brukt.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 6. mai 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Gry Pedersen, Energi Norge

Susanne Grue Holberg, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.