Sak: 20-080 Klage vedrørende etterfakturering – Gudbrandsdal Energi AS og Tensio TS AS

Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at Gudbrandsdal Energi AS har plassert det etterfakturerte kravet på den dyreste måneden i året. Klager hevdet også at foreldelseslovens regler ikke var hensyntatt når måleverdier var mottatt fra netteier. Klager anførte at det var dobbelfakturert faktura som var betalt i 2019. Gudbrandsdal Energi AS anførte at fakturering var gjort i henhold til mottatte måleverdier fra netteier, og at kravet derfor var rettmessig. Gudbrandsdal Energi AS opprettholdt sitt krav. Tensio TS AS anførte at det ble avdekket et etterslep ved målerbytte. Tensio TS AS oppfattet klagen dit hen at det gjaldt kraftleverandørens periodisering av forbruket og anførte at det er utenfor Tensio TS sitt ansvar. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

Gudbrandsdal Energi AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk.  

Regelverk 

Standard Kraftleveringsavtale § 2-2.  

Historikk

23.02.19 – Målerbytte.  

31.10.19 – Netteier omfordeler og oversender til selskap via Elhub. 

20.02.20 – Nye målerverdier mottatt hos selskapet 

Krav

Klager bestrider fakturert krav på kr 46 582,19. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på etterfakturert krav. Klager hevder at Gudbrandsdal Energi AS har plassert det etterfakturerte kravet på den dyreste måneden i året. Klager mener at selskapet konsekvent har benyttet feil priselementer for ulike prisperioder, og at det er sendt samlefaktura hvor bestridte og ubestridte krav blir blandet sammen. 

Klager hevder at kraftleverandøren urettmessig har lagt alt ansvar over på netteier, som klager mener har fordelt forbruk riktig.  

Klager hevder at foreldelseslovens regler ikke er hensyntatt når nye målerverdier er mottatt fra netteier. Klager mener kraftleverandøren har dobbeltfakturert faktura som var betalt i 2019, etter at ny måler var installert.  

Klager anfører at måleverdiene fra nettselskapet viser et forbruk på 19 454 kWh for perioden 01.03.17 til 01.01.18, men Gudbrandsdal Energi AS har fakturert for 24 945,04 kWh. Klager bestrider etterfakturert krav. 

Gudbrandsdal Energi AS (GE) anfører at fakturering er gjort i henhold til mottatte målerverdier fra netteier, og at kravet derfor er rettmessige. GE mener at fordeling av forbruk er netteiers ansvar, og påpeker at mottak av nye målerverdier medfører automatisk omregning av perioden som selskapet mottar nye målerverdier for.  

GE opplyser om at nye målerverdier ble mottatt 20.02.20, og at opprinnelig faktura ble kreditert 05.03.20 før ny ble produsert og tilsendt klager.  

GE opprettholder sitt krav. 

Tensio TS AS (Tensio) anfører at det ble avdekket et etterslep på 39 146 kWh ved målerbytte. Etterslepet skyldes manglende måleravlesninger fra klager. Etterslep ble avregnet for perioden 01.02.19-01.03.19. Etter henvendelse fra klager omfordelte netteier forbruket i perioden 03.08.16-23.02.19. Ny fordeling ble sendt via Elhub til selskapet 31.10.19. 

Tensio oppfatter klagen dit hen at det gjelder kraftleverandørens periodisering av forbruket, samt uoverenstemmelser i forbindelse med fakturering, innfordring og forklaring av fakturagrunnlagene. Dette er utenfor Tensio sitt ansvar.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering av ikke fakturert forbruk.

På bakgrunn av de foreliggende opplysninger legger nemnda til grunn at det ikke er registrert avlesninger i perioden mellom kundens avlesning i august 2016 og Tensio TS AS sin avlesning i februar 2019. Forbruket ble derfor i mellomliggende periode stipulert.

Det faktiske forbruket ikke omstridt. Strømmen er brukt og i henhold til avtalebestemmelsene skal klager som et utgangspunkt betale for forbruket.

Saken reiser imidlertid flere spørsmål som nemnda må ta stilling til. For det første om noen del av det etterberegnede forbruket er foreldet. For det andre om kravet bør reduseres som følge av brudd på nettselskapets plikter i henhold til nettleieavtalen § 5-2. For det tredje om kravet skal periodiseres over hele perioden hvor det mangler avlesninger. For det fjerde om Gudbrandsdal Energi AS har fakturert i henhold til inngått avtale.

Nemnda behandler først spørsmålet om foreldelse. Det følger av foreldelseslovens § 2 at den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år, og av § 3 nr. 1 at fristen regnes fra det tidligste tidspunkt fordringshaver kunne krevd betaling. For løpende ytelser hvor vederlaget forfaller suksessivt, betyr lovens regler at foreldelsen også skjer suksessivt. Denne løpende, suksessive foreldelsen fortsetter også etter at selskapet har sendt ut brev/faktura med krav om etterbetaling, helt frem til foreldelse blir avbrutt på en av de måter som er beskrevet i foreldelsesloven §§ 14-19. Alle betalingsterminer som hadde forfall mer enn tre år før foreldelse ble avbrutt, er derfor foreldet. I dette tilfellet ble foreldelse avbrutt ved klagers innsendelse av saken til Elklagenemnda, jf. foreldelsesloven § 16 nr. 2 bokstav a. Dette skjedde den 30.01.20. Krav som forfalt tidligere enn tre år før denne dato, det vil si før 30.01.17, er foreldet.

Neste spørsmål er om det er grunnlag for ytterligere avkortning av kravet som følge av brudd på nettselskapets plikter etter nettleieavtalen § 5-2. I henhold til nettleieavtalen plikter kunden å lese av måleren i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet. Mangler slik måling, har nettselskapet anledning til å fastsette kundens uttak av strøm skjønnsmessig, dog slik at nettselskapet plikter å påse at alle målepunktene avleses minst en gang i kalenderåret, med mindre dette medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet, jf. nettleieavtalen § 5-2. Tilsvarende forpliktelse for nettselskapet følger av forskrift av 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (avregningsforskriften) § 3-3.

Klager anfører at han ikke har mottatt varsel om avlesning av måleren. Tensio TS AS anfører at det er sendt klager månedlige påminnelser om måleravlesning per SMS. Nemnda kan imidlertid ikke se at Tensio TS AS har dokumentert dette. Nemnda legger derfor til grunn at Tensio TS AS ikke har fulgt opp plikten til å innhente måledata, og at dette bør føre til en reduksjon i etterbetalingskravet. Elklagenemnda har i en rekke saker tidligere kommet frem til at etterberegningskravet bør reduseres med 25 % i tilfeller der nettleieavtalen § 5-2 ikke er fulgt opp i tilstrekkelig grad. Etter nemndas syn bør kravet også i dette tilfellet reduseres med 25 %.

Det tredje spørsmålet handler om periodisering. Etter nemndas syn skal forbruket fordeles med grunnlag i justert innmatingsprofil, uavhengig av når strømmen faktisk ble forbrukt. Nemnda registrer at det fakturerte merforbruket ikke er fordelt over hele feilperioden, men i stedet fakturert det samlede merforbruket på en kort periode. Nemnda bemerker at en slik mangelfull periodisering kan medføre at kravet blir beregnet etter feil priselementer og avgiftssatser. Etter nemndas syn må etterbetalingskravet periodiseres på nytt og beregnes etter priselementer og avgiftssatser for angjeldende periode med grunnlag i justert innmatingsprofil.

Det fjerde spørsmålet er om Gudbrandsdal Energi AS har fakturert i henhold til inngått avtale. Klager har anført at det ble avtalt et påslag på 4,5 øre/kWh, men at det ble fakturert 6,9 øre/kWh. Klager har fremlagt en utskrift av selskapets nettsider hvor det fremgår at påslaget utgjør 4,5 øre/kWh. Etter nemndas syn skal prisen som er avtalt legges til grunn. Dette beror på hvilken dokumentasjon som klager har mottatt i forkant og etterkant av avtaleinngåelsen. Nemnda oppfordrer Gudbrandsdal Energi AS til å dokumentere for klager hvilken pris som er avtalt.

Nemnda har med dette kommet frem til at skjæringspunktet for foreldelse settes til 30.01.17, at krav fra Tensio TS AS oppstått etter 30.01.17 må reduseres med 25 % som følge av at Tensio TS AS ikke har fulgt opp sine forpliktelser etter nettleieavtalen § 5-2, at Gudbrandsdal Energi AS dokumenterer for klager hvilken pris som er avtalt, samt at etterbetalingskravene periodiseres på nytt og beregnes etter priselementer og avgiftssatser for angjeldende periode.

Nemnda er enig med klager i at fremlagt faktura gjør det vanskelig å få oversikt over og forstå underlaget for fakturaen. Ut fra den fremlagte dokumentasjon er heller ikke nemnda i stand til å danne seg en grunngitt oppfatning om det er fakturert korrekt. Nemnda oppfordrer derfor Gudbrandsdal Energi AS og Tensio TS AS til å redegjøre for fakturert krav, slik at klager får sikkerhet for at det er korrekt forbruk som blir fakturert.  

Nemnda bemerker for øvrig at det kan synes rimelig at klager tilbys en nedbetalingsplan i denne saken.

Nemndas konklusjon er at klager delvis gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis delvis medhold.

Oslo, 19. april 2021

Ragnar Lindefjeld, leder
Thomas Iversen, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.