Sak: 20-334 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager bestred etterfakturert krav. Klager anførte å ha vært i god tro gjennom hele perioden om at faktureringen som ble gjort var korrekt. Klager anførte at det er urimelig at hun skal være ansvarlig for feil ved selskapets måler og feil i nettselskapets systemer. Klager stilte spørsmål ved at Lyse Elnett AS ikke har oppdaget feilen på et tidligere tidspunkt, og påpekte at selskapets rutiner er for dårlige. Lyse Elnett AS viste til at måleren sluttet å fungere og at de derfor manglet korrekt måledata på anlegget. Klager ble da fakturert for 0 kWh forbruk i denne perioden. Lyse Elnett AS avviste klagers anførsel om at hun har vært i aktsom god tro om faktureringen, da de mener at klager burde ha reagert på ulikheter i forbruk og beløp på faktura som har vært sendt til klager i perioden. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

Lyse Elnett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk.  

Regelverk

 Standard nettleieavtale § 5-4.  

Historikk 

25.11.19 – Kraftleverandør kontakter Lyse Elnett AS for å rapportere feil i forbruk  

05.12.19 – Målerbytte.  

Krav

Klager bestrider etterfakturert krav på kr 38 929,35.  

Partenes anførsler:  

Klager anfører å ha vært i god tro gjennom hele perioden om at faktureringen som ble gjort var korrekt. Klager påpeker at hun har avtalgiro og at månedlige fakturaer derfor ikke har blitt undersøkt nærmere.   

Klager anfører at hun ble gjort oppmerksom på mulig feil ved måleren av sin kraftleverandør november 2019.  

Klager mener det er urimelig at hun skal være ansvarlig for feil ved selskapets måler og feil i nettselskapets systemer.    

Klager stiller spørsmål ved at Lyse ikke har oppdaget feilen på et tidligere tidspunkt, og mener at selskapets rutiner for dette er for dårlige når denne feilen kunne oppstå. Klager påpeker at det har gått ca 3 år før det ble gitt beskjed om at det var feil med måleren.   

Klager bestrider etterfakturert krav.    

Lyse Elnett AS (Lyse) viser til at måleren sluttet å fungere 25.07.17. I perioden fra 25.07.17 og frem til 05.12.19 manglet Lyse korrekt måledata på anlegget. Klager ble fakturert for 0 kWh forbruk i denne perioden.  

Lyse anfører at det ble utstedt et etterfakturert krav på kr 38 929,35. Det ble utbetalt kr. 10 944,68 fordelt på flere utbetalinger som følge av krediteringer av tidligere fakturaer og innbetalinger. Ved å trekke fra utbetalingen klager har mottatt, vil beløpet bli kr. 27 984,67.  

Lyse erkjenner å ikke ha fulgt egne interne rutiner i saken, og mener at klager burde blitt kontaktet på et tidligere tidspunkt om manglende kontakt med måleren.  

Lyse avviser klagers anførsel om at hun har vært i god tro om faktureringen, da de mener at klager burde ha reagert på ulikheter i forbruk og beløp på faktura som har vært sendt til klager i perioden. Det hevdes at klager blir gitt oppfordring om å undersøke nærmere når det på enkelte faktura har vært gitt null i forbruk eller hvor det fremgår av fakturaene at forbruket er blitt stipulert. Lyse mener klager har et ansvar for å undersøke utstedte fakturaer.  

Lyse opprettholder sitt krav.   

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk.  

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet stipulere forbruket dersom måleapparatet ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruk eller hvis måleapparatet ikke har virket. Forbruket beregnes på grunnlag av anleggets tidligere normale forbruk eller på basis av nye kontrollmålinger i en tilsvarende periode. Når feil vedrørende måleutstyr eller avregning kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro. Tilsvarende i § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil med mindre nettkunden var i aktsom god tro.   

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at det har vært en fjernavlesningsmåler i anlegget, men at denne ikke fungerte. Måleverdier har derfor ikke blitt innhentet og registrert i selskapets kunde- og faktureringssystem. Feilen tilskrives nettselskapet.   

Spørsmålet er følgelig om klager har vært i aktsom god tro, herunder om klager burde oppdaget at forbruket ble stipulert. Nemnda har ved vurderingen lagt særlig vekt på at klager ble fakturert for 0 kWh i perioden fra 25.07.17 til 05.12.19, og da kan den gode tro ikke anses aktsom.Lyse har derfor rett til å etterfakturere differansen mellom fakturert forbruk og faktisk forbruk.   

Videre har nemnda vurdert om det er grunnlag for avkortning av kravet som følge av brudd på nettselskapets plikter etter nettleieavtalen § 5-2. I henhold til nettleieavtalen plikter kunden å lese av måleren i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet. Mangler slik måling, har nettselskapet anledning til å fastsette kundens uttak av strøm skjønnsmessig, dog slik at nettselskapet plikter å påse at alle målepunktene avleses minst en gang i kalenderåret, med mindre dette medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet, jf. nettavtalen § 5-2. Tilsvarende forpliktelse for nettselskapet følger av forskrift av 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (avregningsforskriften) § 3-3. 

Lyse har ikke dokumentasjon for at det er prøvd å få inn måleravlesning fra klager. Nemnda legger derfor til grunn at Lyse ikke har fulgt opp plikten til å innhente måledata, og at dette bør føre til en reduksjon i etterbetalingskravet. Elklagenemnda har i en rekke saker tidligere kommet frem til at etterberegningskravet bør reduseres med 25 % i tilfeller der nettleieavtalen § 5-2 ikke er fulgt opp i tilstrekkelig grad.   

Nemndas konklusjon er at klager gis delvis medhold, ved at kravet reduseres med 25 %. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis delvis medhold. 

Oslo, 27. september 2021 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt