Sak: 20-409  Klage vedrørende etterfakturering – Elvia AS

Saken gjaldt uenighet om faktisk forbruk. Klager krevde tilbakebetalt innbetalte avlesningsgebyr. Klager krevde også erstatning for arbeid med saken, samt erstatning for tort og svie eller 1 år med gratis nettleie. Klager avviste fakturert forbruk og hevdet at selskapet bedriver svindel. Klager anførte at forbruk som Elvia AS har registrert ikke var reelle og hevdet at Elvia AS gir falske opplysninger når han tar kontakt med dem. Videre anførte klager at Elvia AS tar betalt for avlesninger som de ikke utfører, samt at Elvia AS ikke godtar innsendte avlesninger. Elvia AS anførte at feil måleravlesning fra klager førte til problemer med faktureringen. Elvia AS opplyser at det ble sendt et bilde av måler i klagers bolig, men som ble registrert på fritidsbolig. Feilen ble oppdaget ved henvendelse fra klager og faktura ble da kreditert. Elvia AS anførte at de har fulgt interne rutiner i saken, og at de innvilget målerkontroll etter at klager avviste fakturert forbruk. Elvia AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Elvia AS benytter Energi Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder uenighet om faktisk forbruk.  

Regelverk

 Standard nettleieavtale § 5-2.  

Historikk   

08.09.20 – Feilfakturering oppdages og rettes  

Krav

Klager krever tilbakebetalt innbetalte avlesningsgebyrer. Klager krever kr 7500 for arbeid med saken, samt erstatning for tort og svie kr. 10 000 eller 1 år gratis nettleie.   

Partenes anførsler

Klager avviser fakturert forbruk, og hevder selskapet bedriver svindel. Klager mener han bør få erstatning for selskapets håndtering av saken, og anfører at det har påført han betydelige belastninger psykisk.   

Klager anfører at forbruk som Elvia har registrert ikke er reelle, og hevder at Elvia gir falske opplysninger når han tar kontakt med dem.  

Klager anfører at Elvia tar betalt for avlesninger som de ikke utfører, samt at Elvia ikke godtar innsendte avlesninger. Klager anfører også at Elvia fakturer for avlesning selv om antenne ble montert.   

Klager anfører at Elvia ikke har vært imøtekommende når klager har tatt kontakt, og anser seg overkjørt av Elvia. Klager hevder at Elvia ser bort fra de bevis han sender inn om at faktureringen ikke er korrekt.  

Klager krever tilbakebetalt innbetalte avlesningsgebyrer. Klager krever kr 7500 for arbeid med saken, samt erstatning for tort og svie kr. 10 000 eller 1 år gratis nettleie.   

Elvia AS (Elvia) anfører at feil måleravlesning fra klager førte til problemer med faktureringen. Klager har tidligere hatt AMS-fritak, og dermed også manuell måleravlesning. I juni 2020 ble det sendt inn bilde av måler i klagers bolig, men som ble registrert på fritidsboligen. Det medførte faktura på kr 9 112,40 som ble produsert 08.07.20. Det hevdes at feilen ble oppdaget ved henvendelse fra klager den 08.09.20, og den feilaktige faktura da ble kreditert.  

Elvia anfører at de har fulgt interne rutiner i saken, og at de innvilget en målerkontroll etter at klager avviste fakturert forbruk. Det ble oppsatt ny måler 05.11.20, og Elvia sluttet da å fakturere avlesningsgebyr til klager.  

Elvia anfører at de har forsøkt å løse saken i minnelighet med klager via forklaringer samt et forlikstilbud som er avvist. Elvia avviser klagers anførsel om at selskapet bedriver svindel mot sine kunder. 

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder uenighet om gebyr for manuell avlesning av målepunktet.   

Klager har fremsatt flere ulike krav.  

For det første gjelder klagen et krav om tilbakebetaling av avlesningsgebyrer. Nemnda viser til at gebyr for manuell avlesning av målepunktet er et offentligrettslig forhold som Reguleringsmyndighet for energi (RME) har kompetanse til å vurdere, og har vurdert.  

Klager anfører at Elvia har fakturert for avlesningsgebyrer selv om Elvia ikke utfører avlesningene og at Elvia ikke aksepterer innsendte måleravlesninger. Elvia anfører at det er fakturert for avlesningsgebyr frem til det ble installert ny måler den 05.11.20. Etter nemndas syn er Elvia berettiget til å kreve avlesningsgebyr frem til målerbyttet.  

For det andre krever klager kr. 7 500 for medgått tid og ekstraarbeid. Dette kravet er ikke dokumentert eller spesifisert. Etter nettleieavtalens § 13-4 begrenses erstatning til å gjelde "det økonomiske tapet" kunden er påført ved kontraktsbruddet. Medgått tid og ekstraarbeid utført av klager selv anses som hovedregel ikke som et økonomisk tap. Etter norsk rett må man i utgangspunktet påregne å bruke egen tid for å ivareta egne rettigheter.   

For det tredje krever klager erstatning for tort og svie. Nemnda viser til at denne type kostnader som hovedregel ikke er erstatningsberettigede etter nettleieavtalen.  

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 27. september 2021 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge