Sak: 20-431 Klage vedrørende fakturering – LOS AS

Saken gjaldt uenighet om faktureringsgrunnlag. Klager bestred fakturert krav. Klager hevdet at fakturaen ikke oppfylte krav til faktura i henhold til forskrift. Klager påpekte at det fremgår av fakturaen to linjer med sum tilhørende volum. Klager hevdet også at fakturaen er foreldet. LOS AS anførte at det var en teknisk begrensning som medførte at to beløp ikke fremkom av fakturagrunnlaget. LOS AS avviste klagers anførsel om at gjeldende regler ikke er fulgt for fakturering og at han på grunnlag av dette ikke skal betale fakturaen. LOS AS opprettholdt sitt krav med fratrekk av to beløp. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

LOS AS benytter Energi Norges standardkontrakter.    

Saken gjelder uenighet om fakturagrunnlag.   

Regelverk

Forskrift om måling avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi mv §7-2. Foreldelsesloven §3   

Krav

Klager bestrider fakturert krav på kr 10 878,59.   

Partenes anførsler   

Klager bestrider fakturert krav og hevder at fakturaen ikke oppfyller krav til faktura i henhold til forskrift. Klager påpeker at det fremgår av fakturaen to linjer med sum uten tilhørende volum.    

Klager mener at han ikke skal betale fakturaen da den hevdes å ikke være korrekt oppstilt.    

Klager avviser selskapets anførsler om at han nekter å betale, men mener at han har gitt uttrykk for at fakturaen skal betales dersom den tilsendes med fakturadetaljer som tilfredsstiller kravene i forskriften om fakturering.   

Klager hevder at fakturaen er foreldet, og mener at vurderingen som selskapet har innhentet vedrørende dette ikke er korrekt, da det ikke er hensyntatt at klager mener at en korrekt faktura per dags dato ikke har vært utstedt.    

LOS AS (LOS) opplyser om at uenigheten står i en faktura for perioden 2015-2017, hvor fakturaens totalsum er kr 10 878,59. Det er svært mange linjer i fakturaen og den går over en lengre avregningsperiode, og to av linjene i fakturaen viser periode, pris og beløp men ikke det tilhørende forbruket. Årsaken for dette er en teknisk begrensning som har medført at to beløp, kr 134,01 og 173,44, ikke fremkommer av fakturagrunnlaget.   

LOS avviser klagers anførsel om at gjeldende regler ikke er fulgt for faktureringen, og at han på grunnlag av dette ikke skal betale fakturaen.    

LOS anfører at det er gjort en vurdering i tilknytning til foreldelse av kravet, og at redegjørelse for dette er fremlagt klager i brev av 24.06.19. Det vises også til forsøk på minnelig løsning, hvor selskapet har tilbudt å fratrekke kr 134,01 og 173,44 fra fakturaen.   

LOS opprettholder sitt krav, med fratrekk av de to ovenstående beløp.   

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder uenighet om utforming av faktura.  

I henhold til forskrift 301 om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. § 7-2 skal fakturaen inneholde informasjon om fakturagrunnlaget, herunder priser og kraftvolum.   

Nemnda legger til grunn at to beløp i omtvistet faktura ikke fremkom av fakturagrunnlaget. LOS har erkjent dette og tilbudt fratrekk av beløpene. Nemnda kan ikke se at det påvist eller anført andre feil ved fakturaen eller fakturagrunnlaget. Etter nemndas syn tilfredsstiller fakturaen kravene som er fastsatt i forskriften.   

Nemnda bemerker at LOS har hensyntatt foreldelseslovens regler.   

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.  

Uttalelsen er enstemmig.  

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold.  

Oslo, 11. oktober 2021   

Ragnar Lindefjeld, leder  

Thomas Iversen, Forbrukerrådet  

Jon Aadland, Energi Norge   

Lars Lima, Energi Norge   

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.