Sak: 20-433 Klage vedrørende etterfakturering – Glitre Energi Nett AS

Saken gjaldt uenighet om fakturerte avgifter. Klager anførte at han ikke kan lastes for at kraftleverandør har registrert ham med feil kode i sine systemer, noe som medførte manglende fakturering av forbruksavgift, og avviste derfor etterfakturert krav. Klager hevdet at nettselskapet ikke har informert om smart nettleie og nye priser ut over at det er publisert på nettselskapets nettside. Glitre Energi Nett AS viser til at i forbindelse med at klager inngikk avtale med en kraftleverandør ble klager registrert inn med feil kode som medførte at klager ikke ble fakturert for forbruksavgiften siden oppstart av leverandørbyttet. Glitre Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Glitre Energi Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om fakturerte avgifter.  

Regelverk

Standard nettleieavtale § 2.  

Historikk

25.11.19 – Klager tilsendes velkomstbrev per e-post med nettleievilkår  

13.02.20 – E-post til klager med informasjon om prisendring 

Krav

Klager bestrider fakturert krav på kr 2 134,24.  

Partenes anførsler

Klager mener at selskapets faktureringsmetode har medført stor forvirring for ham som kunde, og reagerer på at det tok en del tid å få klarhet i faktureringen. Klager opplever at hans rettigheter som forbruker ikke er tilstrekkelig ivaretatt i møte med nettselskapet.  

Klager anfører at han ikke kan lastes for at kraftleverandør har registrert ham med feil kode i sine systemer, noe som medførte manglende fakturering av forbruksavgift, og avviser derfor etterfakturerte krav.   

Klager avviser selskapets påstand om at han er tilsendt nettleieavtalen ved oppstart av nytt kundeforhold hos kraftleverandør. Det hevdes også at selskapet ikke har informert om smart nettleie og nye priser fra 01.03.20, ut over at det er publisert på selskapets nettside.  

Klager mener at e-post av 13.02.20 med informasjon om endring av nettleiepriser ikke var godt nok merket, da klager oppfattet det som reklame og ikke relevant informasjon om prisendring.  

Glitre Energi Nett AS (Glitre) viser til at i forbindelse med at klager gikk over til Gudbrandsdal Energi AS ble klager registrert inn med feil kode på kraftleverandør. Dette medførte at klager ikke ble fakturert forbruksavgift siden oppstart av leverandørbyttet. Glitre beklager at feilen ikke ble oppdaget på et tidligere tidspunkt.   

Glitre viser til at forbruksavgift og Enovaavgift er en avgift som er pålagt av staten å kreve inn for Skatteetaten som en del av nettleien.   

Glitre viser til utsendt kopi av nettleiekontrakten som ble tilsendt klager ved oppstart av strømleveranse, men lenke til vilkårene hvor nettleieprisene er spesifisert. Glitre påpeker at prisen avviker ca. 50 % til hva som er fakturert.  

Glitre mener at klager burde ha vært klar over avgiftenes eksistens, og at han selv burde ha reagert på at fakturering av disse uteble.   

Glitre påpeker at klager har vært kunde hos nettselskapet på et tidligere tidspunkt, hvor nettleien ble fakturert med forbruksavgift og enova inkludert fra start.   

Glitre opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder etterfakturering av forbruksavgift. 

I henhold til Standard Nettleieavtale § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når feilen kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro. 

I denne saken legger nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det har vært en faktureringsfeil. Glitre har erkjent at klager ble registrert inn med feil kode i forbindelse med leverandørbytte som medførte at klager ikke ble fakturert for forbruksavgift. Etter nemndas syn kan avregningsfeilen tilskrives Glitre.  

Spørsmålet er følgelig om klager har vært i aktsom god tro, herunder om klager burde oppdaget at det ikke ble fakturert for forbruksavgift. Nemnda har ikke holdepunkter for å hevde at klager ikke har vært i god tro, men nemnda finner at klagers gode tro ikke er aktsom. Nemnda har ved vurderingen lagt særlig vekt på at det har vært en markert nedgang i fakturert beløp, og da kan den gode tro ikke anses aktsom. Glitre har derfor rett til å etterfakturere ikke-fakturert forbruksavgift. 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 11. oktober 2021 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.