Sak: 21-521 Klage på fakturering – Elvia AS

Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager viste til at selger registrerte feil målernummer ved overtakelse av leiligheten. Klager påpekte at de ikke har vært kunde på måleren før 23.09.21 og hevdet at det er urettmessig å sette opp et kundeforhold med tilbakevirkende kraft uten samtykke. Elvia AS hevdet at det ikke er begått saksbehandlingsfeil og at de ikke er kilden til at feilen har oppstått. Elvia AS hevdet at de har opptrådt etter gjeldende regelverk og har rett til å korrigere for enhver avregningsfeil. Elvia opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Elvia AS benytter Energi Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk.   

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 1-2. 

Krav

Klager avviser fakturert krav.  

Partenes anførsler

Klager viser til at han overtok en leilighet 25.06.21. Under overtakelsen satte selger feil målernummer. Klager har derfor betalt for naboens forbruk og selger av leiligheten har betalt for klager.  

Klager reagerer på faktura for perioden 25.06.21 til 31.08.21 for både strøm og nettleie med påslag for leveringsplikt. Klager hevder at selskapets anførsel om at de ikke hadde noen strømavtale ikke var korrekt.   

Klager anfører at Elvia har registrert de på en annen måler uten samtykke og med tilbakevirkende kraft. Klager påpeker at de ikke har vært kunde på måleren før 23.09.21 og mener at det er urettmessig å sette opp et kundeforhold med tilbakevirkende kraft uten samtykke.  

Klager mener at det ikke er noe grunnlag for at de skal være ansvarlig for fakturerte krav. Klager påpeker at han er helt uskyldig i oppstått feil, og at han har betalt for naboen i perioden, da de ikke hadde noen forutsetning til å vite om feilen.   

Klager avviser fakturert krav.   

Elvia AS (Elvia) mottok en elektronisk bestilling på klager den 25.06.21. August 2021 ble det avdekket at klager var innmeldt på feil målernummer. Tidligere utstedte fakturaer på kr 188,01 og kr 178,03 ble da kreditert. Det ble da opprettet et nytt kundeforhold på klager på korrekt måler fra 25.06.21. Ny faktura ble utstedt klager på kr 1237,75 for perioden 25.06.21 til 31.08.21. Elvia påpeker at da strømleverandør ikke kan tilbakedatere strømleveransen har strøm blitt levert i henhold til deres leveringsplikt frem til 23.09.21.   

Elvia hevder at det ikke er begått saksbehandlingsfeil og er ikke kilden til at feilen har oppstått. Elvia hevder at de har opptrådt etter gjeldende regelverk og har rett til å korrigere for enhver avregningsfeil.  

Elvia har som en minnelig løsning registrert en kompensasjon på kr. 60 som er det totale påslaget klager ble fakturert på leveringsplikten. Klager har da kun betalt strøm til spotpris og uten fastbeløp for perioden 25.06.21 til 23.09.21. 

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om fakturering.  

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at selger av leiligheten har oppgitt feil målernummer ved overtakelse av leiligheten og at dette er årsaken til at klager ble innmeldt på feil målepunktid. At selger av leiligheten ikke har oppgitt korrekt målepunktid, er et internt mellomværende mellom klager og selger. En vurdering av klagers aktsomhet er derfor ikke nødvendig da avregningsfeilen ikke kan tilskrives nettselskapet. Nettselskapet har krav på etterbetaling etter § 6-5 uavhengig av hva kunden har forstått. 

Nemnda registrerer at Elvia har fremsatt et tilbud på kr. 60, som er det totale påslaget klager ble fakturert for leveringsplikt. Slik nemnda ser det, har Elvia korrigert i sine systemer og frafalt krav etter leveringsplikt. Nemnda kan derfor ikke se at det er påvist feil i faktureringen fra Elvia.  

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 13. juni 2022 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge   

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.