Sak: 20-549 Klage vedrørende tilknytning - manuell måleravlesing – Tinn Energi Nett AS

Saken gjelder uenighet om rutiner ved måleravlesning. Klager krevde at nettselskapets retningslinjer for varsling av hjemmebesøk følges, samt at representanter fremviste gyldig identifikasjon ved oppmøte. Klager anførte at selskapet har brutt egne retningslinjer om varsling i forkant av hjemmebesøk hos klager. Det ble påpekt at nettselskapet har brutt med plikten om fremvisning av gyldig ID-kort fra selskapets representant, samt at det ikke ble brukt en merket firmabil ved oppmøte. Tinn Energi Nett AS bekreftet at deres representant ikke hadde legitimasjon fra selskapet ved oppmøte hos klageren, og påpekte at dette er beklaget ovenfor klager per e-post. Nemnda avviste saken fra behandling. Uttalelsen er enstemmig.

Tinn Energi Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om rutiner ved måleravlesning. 

Regelverk

Forskrift om kraftomsetning og nettjenester § 3. Standard Nettleieavtale § 5-2. 

Historikk

26.10.20 – Oppmøte for manuell måleravlesing 

Krav

Klager krever at nettselskapets retningslinjer for varsling av hjemmebesøk følges, samt at representanter fremviser gyldig identifikasjon ved oppmøte. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på nettselskapets rutiner ved avlesning av måler uten kommunikasjonsenhet.  

Klager anfører at selskapet har brutt egne retningslinjer om varsling i forkant av hjemmebesøk hos klager. Det påpekes også at det er brutt med plikten om fremvisning av gyldig ID-kort fra selskapets representant, samt at det ikke ble brukt en merket firmabil ved oppmøte.  

Klager ber om at nemnda vurderer om selskapets rutiner for smittevern er godt nok ivaretatt, og om det var riktig av nettselskapet å sende en representant hjem til klager når det var en stigende smittetrend i området. Klager påpeker at selskapet har sendt ut advarsler i sosiale medier om svindelforsøk av personer som utgir seg for å være representant for selskapet, og mener derfor at sin avvisning av representant som møtte opp er rettmessig.  

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende.  

Klager viser til selskapets anførsel om økonomisk krav og anfører at det følger et krav om at nettselskapet skal følge retningslinjer for varsling før hjemmebesøk ved måleravlesning, samt at representanter fremviser gyldig identifikasjon ved oppmøte. 

Tinn Energi Nett AS (Tinn Energi Nett) bekrefter at deres representant ikke hadde legitimasjon fra selskapet ved oppmøte hos klageren, og påpeker at dette er beklaget for ovenfor klager per e-post. 

Tinn Energi Nett påpeker at det ikke er noen økonomiske krav i saken, og at de ikke ser hvilket grunnlag klager har for sin klage til nemnda. Tinn Energi Nett fremhever at de har beklaget hendelsen ovenfor klager gjentatte ganger.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om rutiner ved måleravlesning. 

I henhold til nemndsavtalen pkt. 1.4 behandler nemnda klager fra forbrukere som har et reelt behov for å få avgjort et omtvistet krav mot en næringsdrivende som kan klages inn for Elklagenemnda. Hvorvidt forbrukeren har et reelt behov for å få avgjort saken, beror på en konkret vurdering av forholdene i saken.  

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at representanteten fra Tinn Energi Nett ikke hadde legitimasjon ved oppmøte hos klageren. Tinn Energi Nett har beklaget hendelsen ovenfor klager gjentatte ganger. Nemnda har forståelse for klagers syn om fremvisning av gyldig ID-kort, men kan ikke se at det foreligger noen reell uenighet mellom partene som tilsier en avgjørelse fra nemnda. Med hjemmel i nemndsavtalen pkt. 5.1 bokstav b avviser nemnda derfor saken fra behandling.  

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Saken avvises.

Oslo, 15. november 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.