Sak: 20-552 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Linea AS

Saken gjaldt tvist om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde at nettselskapet bekreftet at det har vært spenningsvariasjoner slik at forsikringsselskapet kan utbetale erstatning for ødelagt gjenstand. Klager anførte at det har vært flere strømbrudd i hans bolig, og at flere gjenstander har blitt ødelagt som følge av dette. Klager hevdet de feilende gjenstandene skyldes over- eller underspenning i hans bolig. Linea AS bekreftet at det har vært et strømbrudd hvor klagers bolig ble berørt. Linea AS anfører at de ikke har noen indikasjon på overspenninger i forbindelse med feilen som førte til strømbruddet, og avviste derfor klagers krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

Linea AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder tvist om erstatning etter strømbrudd.  

Regelverk

Standard nettleieavtale §13. 

Historikk  

10.11.20 – Strømbrudd i klagers bolig. 

Krav

Klager krever at nettselskapet bekrefter at det har vært spenningsvariasjoner slik at forsikringsselskapet kan utbetale erstatning for ødelagt gjenstand.  

Partenes anførsler

Klager anfører at det har vært flere strømbrudd i hans bolig, og at flere gjenstander har blitt ødelagt som følge av dette. Klager hevder skadene skyldes over- eller underspenning i hans bolig. 

Klager hevder at selskapet unngår å besvare hans henvendelser vedrørende hans krav om erstatning, og at dette har vanskeliggjort hans korrespondanse med forsikringsselskapet grunnet sene tilbakemeldinger. 

Klager krever at nettselskapet bekrefter at det har vært spenningsvariasjoner slik at forsikringsselskapet kan utbetale erstatning for ødelagt gjenstand.  

Linea AS (Linea) bekrefter at det har vært et strømbrudd hvor klagers bolig ble berørt den 10.11.20, og at dette varte fra kl. 14:57 til 18:00. Det anføres at årsaken til strømbruddet var en kortslutning i en nettstasjon med defekt høyspentkabel. 

Linea opplyser om at cirka 1000 nettkunder var berørt av strømbruddet, og hevder de ikke har mottatt henvendelser fra andre berørte kunder om ødelagte objekter i deres boliger. 

Linea anfører at de ikke har noen indikasjon på overspenninger i forbindelse med feilen som førte til strømbruddet, og avviser derfor klagers krav. 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om erstatning etter strømbrudd.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.  

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings-, eller kontrollmulighet.   

I denne saken er det ubestridt at det har vært en feil i Lineas nett, og at feilen skyldes en kortslutning i en nettstasjon med defekt høyspentkabel som tilhører Linea. Feilen har ført til driftsforstyrrelser hos klager med utkoblinger av nettet. Avbruddet er et kontraktsbrudd (forsinkelse) i nettselskapets levering, jf. nettleieavtalen § 12-1. 

Etter nemndas syn er det likevel ikke sannsynliggjort årsakssammenheng mellom hendelsen i nettet og klagers skade. Nemnda legger til grunn at et anlegg skal tåle visse påkjenninger som kan oppstå i strømnettet og at det er påregnelig med ut-/innkobling i nettet. Tidsmessig sammenfall mellom inn- og utkobling og skaden, er etter omstendighetene ikke alene tilstrekkelig til å sannsynliggjøre årsakssammenheng. Det er ikke noe som tyder på at det var feil med strømforsyningen ved innkobling. Skaden er etter dette ikke en sannsynlig følge av feil eller mangler ved nettselskapets tjeneste. Når det ikke er sannsynlig at det foreligger årsakssammenheng blir Linea ikke erstatningsansvarlig. 

Klager krever at Linea bekrefter at det har vært spenningsvariasjoner. Ved et strømbrudd kobles spenningen ut. Etter at feil er reparert eller koblet bort, blir spenning koblet inn igjen.  Nemnda oppfordrer Linea til å redegjøre om dette overfor klager slik at klager kan forfølge saken overfor sitt forsikringsselskap.

Nemndas konklusjon er at klager gis delvis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis delvis medhold.

Oslo, 15. november 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge