Innhold

Sak: 07-141 Klage vedrørende fakturering - stenging – Skagerak Energi AS

Saken gjaldt uenighet om det var grunnlag for stenging i klagers privatbolig.

Klager tilbakeviste rettmessig stenging i egen bolig og påsto at innklagede hadde stengt strømmen i hans private bolig pga betalingsmislighold av anlegg i en av hans utleieleiligheter. Klager påsto at krav til en av hans leietakere var påført hans navn og adresse. Innklagede viste til at de fulgte stengeprosedyrer i Standard Nettleieavtale § 7 før de stengte strømmen i klagers bolig pga manglende betaling av faktura på kr 2.766,43 for nettleie og kraftforbruk i hans eget anlegg. I tillegg hadde klager en uoppgjort opphørsfaktura på kr 4.835,18 i utleieleilighet der anlegget var ulovlig tilkoblet. Da innklagede oppdaget at anlegget var ulovlig tilkoblet, ble abonnementet registrert på huseiers navn og adresse. Av melding om stenging gikk det frem at hele beløpet på

kr 7.601,61 (kr 2.766,43 + kr 4.835,18) måtte innbetales før påsetting.

I Standard Nettleieavtale § 7-1 heter det blant annet at nettselskapet kan stenge nettkundens anlegg dersom det foreligger vesentlig kontraktbrudd fra nettkundens side, eksempelvis vesentlig mislighold av forpliktelsen til å betale skyldig nettleie. Det heter videre i § 7-2 blant annet at før stenging kan skje skal nettselskapet ha forsøkt å kontakte nettkunden personlig og nettkunden skal motta et skriftlig stengevarsel.

Slik denne saken var opplyst og dokumentert fant nemnda at betalingsmisligholdet ikke var så stort at det falt inn under begrepet vesentlig kontraktbrudd og at det følgelig heller ikke forelå et stengegrunnlag. Nemnda la videre til grunn at det ikke var sannsynliggjort at korrekte prosedyrer for stenging ble fulgt i henhold til Standard Nettleieavtale § 7-2, annet ledd.

Nemnda anbefalte at kostnader i tilknytning til stenging og åpning burde refunderes klager. Enstemmig uttalelse.

Oslo, 19. mai 2008