Innhold

Sak: 08-80 Klage vedrørende stenging – Fortum Distribution AS

Saken gjaldt tegning av nettleieavtale og stenging.

Klager avviste nettleieavtale tegnet uten hans medvirkning og uten informasjon til ham. Klager hevdet også urettmessig stenging. Klager måtte fraflytte egen bolig pga at strømmen var stengt. Klager påsto det ikke ble sendt noe stengevarsel til anleggsadressen. Klager viste til at innklagede hadde erstattet hans fakturaadresse med en annen adresse der det ikke bodde folk.

Innklagede viste til at sosialkontoret betalte strømregningene fram regningene ble overført til klager. Klager ønsket regningene sendt til sin tidligere adresse. Innklagede kunne ikke akseptere klagers ansvarsfraskrivelse for strømkostnadene. Innklagede hadde dokumentert stengeprosedyrer på begge anlegg.

I henhold til nemndavtalen punkt 5.8 kan nemnda avvise behandling av en klage. Avvisning kan blant annet skje dersom saken reiser bevisspørsmål som vanskelig kan klarlegges under saksbehandlingen.

På bakgrunn av den informasjon nemnda hadde fått og ut i fra klagens art, fant nemnda å måtte avvise den under henvisning til ovenstående.

Oslo, 8. desember 2008