Innhold

Sak: 09-135 Klage vedrørende stenging av strøm – Askøy Energi AS

Saken gjaldt stenging og åpning av anlegg. Klager krevde gjenåpning på bakgrunn av betalingsgaranti. Garanti var gitt for opparbeidet gjeld på nettleie, videre betaling av nettleie og kraftforbruk samt for omkostninger i forbindelse med stenging og gjenåpning. Garantien omfattet ikke opparbeidet gjeld på kraftforbruk. Nemnda la til grunn at gjeld på kraftforbruk som ikke er levert i henhold til reglene om leveringsplikt, ikke omfattes at vilkårene for gjenåpning i nettleieavtalen. Nemnda var av den oppfatning at vilkårene for gjenåpning av anlegget var til stede etter at skyldig nettleie samt omkostninger ved stenging og gjenåpning var betalt.

Saken gjelder spørsmål om det forelå vesentlig kontraktsbrudd som grunnlag for stenging.

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 7-1 og 7-3.

Historikk

09.03.09 Betalingsoppfordring og varsel om stenging

03.06.09 Stengevarsel

17.06.09 Stengt

Anlegget er dels avlest og dels stipulert, men dog avlest minst én gang i året.

Innklagede er klagers netteier og kraftleverandør.

Krav

Klager bestrider stengegrunnlag.

Partenes anførsler

Klager viser til at hun tok kontakt med NAV etter at anlegget ble stengt. NAV henvendte seg per telefon til innklagede og drøftet spørsmål om garanti. NAV hevder de muntlig garanterte for opparbeidet gjeld på nettleie og for videre betaling av nettleie og kraftforbruk samt for omkostninger i forbindelse med stenging og gjenåpning. De garanterte ikke for opparbeidet gjeld på kraftforbruk som NAV mente innklagede kunne inndrive på annen måte. NAV hevder at garantien tilsa at det ikke lenger forelå vesentlig kontraktsbrudd fra kundens side.

NAV viser til at innklagede ikke godtok annet enn at hele kravet ble innfridd før gjenåpning. NAV innfridde hele innklagedes krav for at anlegget skulle bli gjenåpnet. NAV stiller spørsmål ved hva som er et vesentlig kontraktsbrudd.

NAV stiller seg undrende til at innklagede lot det gå så lang tid og lot gjelden vokse seg så stor at kunden ikke kunne klare å betale gjelden, ei heller overholde nedbetalingsplanen. NAV mener innklagede burde handlet tidligere og varslet stenging tidligere.

NAV stiller spørsmål ved om avlesning en gang i året er nok i de tilfeller der kunder ikke betaler løpende nettleie og kraftforbruk.

NAV kan ikke se at stengevarselgrunnlaget er spesifisert på hva som er gjeld og hva som er løpende krav.

Innklagede hevder vesentlig betalingsmislighold som stengegrunnlag og at gyldige stengeprosedyrer er fulgt.

Innklagede viser til at stengegrunnlag var kr 15.042,30. Fakturaen ble betalt 28.07.09. Alle fakturaer som er produsert etter 27.03.09 er stort sett betalt på forfall.

Innklagede tilbakeviser påstand om at innbetalinder har gått til dekning av gammel gjeld. Innklagede viser til at klager ikke overholdt nedbetalingsavtale.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder om det forelå stengegrunnlag og om innbetalingen ga grunnlag for gjenåpning.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 7-1 kan nettselskapet stenge nettkundens anlegg dersom det foreligger vesentlig mislighold av forpliktelsen til å betale skylding nettleie. Dersom nettselskapet også leverer kraft i henhold til reglene om leveringsplikt, vil vesentlig mislighold som gjelder kraftleveransen også kunne utløse stenging.

I dette tilfellet er innklagede klagers netteier. Klager har kraftleveranse fra et eget selskap innen samme konsern som netteier. Klager får ikke levert kraft i henhold til reglene om leveringsplikt og regelen om mislighold ved kraftleveranse på leveringsplikt får ikke anvendelse her.

I denne saken vil stengegrunnlaget kun relatere seg til misligholdt nettleie. Nemnda legger til grunn at det forelå et vesentlig kontraktsbrudd ved mislighold av forpliktelsen til å betale skylding nettleie og innklagede hadde anledning til å stenge.

Når det gjelder gjenåpning i avtalens § 7-3 kan et anlegg som er rettmessig stengt på grunn av manglende betaling ikke gjenåpnes før all gjeld til nettselskapet og kostnader i samband med stenging og gjenåpning er betalt. Slik saken er opplyst ble det gitt garanti for dekning av opparbeidet gjeld på nettleie og for videre betaling av nettleie og kraftforbruk samt for omkostninger i forbindelse med stenging og gjenåpning. Slik nemnda ser det vil betaling av dette være i henhold til § 7-3 og gjenåpning kunne gjennomføres. Det er i henhold til reglene ikke krav om at opparbeidet gjeld på kraftforbruk til en kraftleverandør også må være innbetalt før gjenåpning. Betalingsmislighold til en kraftleverandør kan medføre stansing av kraftleveranse.  Dette forhold reguleres av Standard Kraftleveringsavtale § 4-2 og kommer ikke til anvendelse her.

Når det gjelder årlig avlesning, finner nemnda at det er avlest i henhold til reglene i Standard Nettleieavtale § 5-2.

Nemnda er av den oppfatning at vilkårene for gjenåpning av anlegget var til stede etter at skyldig nettleie samt omkostninger ved stenging og gjenåpning var betalt.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Vilkårene for gjenåpning av anlegget var til stede etter at skyldig nettleie samt omkostninger ved stenging og gjenåpning var betalt.

Oslo, 25. januar 2010

Leder: Einar Kaspersen
Olav Nyhus, Forbrukerrådet
Linette Heiberg, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.