Innhold

Sak: 09-142 Klage vedrørende frakobling – Lofotkraft AS

Klager påsto det ble stengt uten at hun hadde mottatt stengevarsel eller telefonhenvendelse. Stenging førte til at mat i fryser ble ødelagt og huset kunne ikke bebos. Innklagede hevdet å ha fakturert korrekt og ha fulgt gjeldende stengeprosedyrer. En enstemmig nemnd fant at stengeprosedyrer ikke var fulgt og at stenging var urettmessig. Klager fikk medhold i sitt krav om erstatning.

Saken gjelder påstand om ikke varslet stenging, frakobling og oppsigelse av kraftleveranse under en pågående tvist. Videre krav om økonomisk kompensasjon for skader pga stengingen.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 7.

Historikk

06.06.06 Kundeoppstart
06.05.08 Måleravlesning
01.01.09 Forbruket er stipulert fra forrige måleravlesning
07.01.09 Måleravlesning
27.01.09 Stipulert målerstand og leverandørbytte
10.03.09 Faktura kr 10.593,- for nettleie 01.01.-02.03.09 og kraftpris 01.01.-27.01.09. Sendt S
28.03.09 Betalingsfrist
12.04.09 Klagebrev mottatt hos innklagede 20.04.09. Klager flyttet fra S til K
20.04.09 Innklagede svarte på klagen. Brevet ble sendt til K
15.04.09 Purring/inkassovarsel sendt til K
04.05.09 Restbeløp til inkasso
06.05.09 Betalingsoppfordring og stengevarsel ble sendt til S
08.06.09 Stengt
15.06.09 Klager sendte e-post til selskapet
16.06.09 Innklagede ringte og sendte svar per e-post til klager
16.06.06 E-post fra klager om at mannen skulle ta kontakt dagen etter
14.08.09 Telefonhenvendelse fra ny kraftleverandør til innklagede
19.08.09 E-post fra klagers mann vedlagt legeattest
19.08.09 Påkoblet. Abonnement ble registrert på nytt / gjenopprettet
19.08.09 Svar til klagers mann. Innklagede ba om forklaring på hva kunden mener er feil
04.09.09 Brev fra klagers mann uten svar på spørsmålet. Klager jobber med å få lest av måler
07.09.09 Brev til klagers mann med etterlysning om hva som var feil med fakturaene sendt K 07.09.09 Innklagede forsøkte å nå klager per telefon
14.09.09 Elklagenemnda tok opp klagesaken til behandling

Krav

Klager bestrider faktura på kr 10.593,-.

Partenes anførsler

Klager finner den tilsendte faktura på kr 10.593,- uforståelig og ekstremt høy i forhold til fakturaer hun fikk før hun skiftet leverandør. Klager har bedt om en full oversikt over hver regning med forbruk, pris og utregning samt innbetalinger fra januar 2008 til april 2009. Klager hevder at summeringen av tallene som innklagede har i debet- og kreditkolonnene er forskjellig fra den sum innklagede har kommet til.

Klager hevder å ha gitt all kontaktinformasjon til innklagede og at de i sitt første klagebrev ba om at all post skulle sendes til K, noe klager påstår ikke alltid ble etterfulgt. Klager undrer seg over at innklagede ikke har sendt purring via e-faktura, e-post eller sms.

Klager påstår det ble stengt uten at hun hadde mottatt stengevarsel eller telefonhenvendelse. På dette tidspunkt bodde klager i K.

Klager viser til at hun ved en feil betalte en regning som ikke hadde forfalt i stedet for en annen regning som hadde forfalt. Dette ga grunnlag for stenging. Da hun oppdaget feilen ble den forfalte regning med alle gebyrer betalt og kvittering fakset. Klager finner det underlig at innklagede ikke så feilbetalingen og lot det innbetalte beløp dekke det forfalte krav for å unngå stenging.

Klager har lagt frem legeerklæring på at hun er medisinsk avhengig av strøm.

Klager har lest av måleren sporadisk. Klager viser til at innklagede stipulerte for høyt.

Klager hevder hun har betalt fakturaer til kraftleverandør mens strømmen var stengt og ønsker tilbakebetaling.

Klager viser til at hun har fått brev fra sin kraftleverandør om at innklagede har sagt opp hennes kraftleveringsavtale. Klager stiller seg undrende til og protesterer på oppsigelsen.

Klager hevder hun ikke kan lese av måleren så lenge strømmen er stengt.

Klager viser til at stenging førte til at mat i fryser ble ødelagt og huset kunne ikke bebos.

Innklagede har avregnet nettleie og kraftleveranse fram til leverandørbytte 27.01.09 og bare nettleie etter dette.

Innklagede hevder de forsøkte å nå klager på telefon fem ganger i perioden 16.05. – 25.05.09.

Innklagede hevder å ha fakturert korrekt og ha fulgt gjeldende stengeprosedyrer.

Innklagede kan ikke se å ha mottatt en spesifikk forklaring over hva klager mener er feil med fakturaer eller reskontrotransaksjoner.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder stenging og oppsigelse av kraftleveranse under en pågående tvist samt krav om økonomisk kompensasjon for skader pga stengingen.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 7 kan nettselskapet stenge nettkundens anlegg dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold.

Slik denne saken er opplyst kan ikke nemnda se at noe er feil i klagers reskontro fram til det omtvistede krav. Kravet på 10.593,- er følgelig korrekt, men nemnda legger likevel til grunn at klager hadde grunn for å tviste kravet for å få en nærmere redegjørelse. I tillegg er stengevarsel sendt til feil adresse. På dette grunnlag finner nemnda at stengeprosedyrene ikke er fulgt og at stenging var urettmessig. Klager har krav på erstatning for stengegebyrer og inkassogebyrer. Nemnda legger videre til grunn at klager har krav på erstatning for dokumentert tap og påregnelig tap av ødelagte varer i fryseboks.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager gis erstatning for stengegebyrer og inkassogebyrer samt erstatning for dokumentert tap og påregnelig tap av ødelagte varer i fryseboks.

Oslo, 21. desember 2009

Leder: Einar Kaspersen
Olav Nyhus, Forbrukerrådet
Linette Heiberg, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, EBL
Jon Aadland, EBL

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.