Sak: 09-168 Klage vedrørende stenging – Askøy Energi AS

Saken gjaldt stenging og åpning av anlegg. Klager krevde gjenåpning på bakgrunn av betalingsgaranti. Garanti var gitt for opparbeidet gjeld på nettleie, videre betaling av nettleie og kraftforbruk samt for omkostninger i forbindelse med stenging og gjenåpning. Garantien omfattet ikke opparbeidet gjeld på kraftforbruk. Nemnda la til grunn at gjeld på kraftforbruk som ikke er levert i henhold til reglene om leveringsplikt, ikke omfattes at vilkårene for gjenåpning i nettleieavtalen. Nemnda la til grunn at det ikke var dokumentert krav fra innklagedes side som grunnlag for stenging. Nemnda var av den oppfatning at vilkårene for gjenåpning av anlegget var til stede etter at skyldig nettleie samt omkostninger ved stenging og gjenåpning var betalt.

Saken gjelder om grunnlag for gjenåpning er til stede.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 7-3.

Historikk

16.07.08 Klager flyttet inn

25.08.09 Stengt

Krav

Klager krever gjenåpning etter betaling av nettleiegjeld og omkostninger i forbindelse med stenging og åpning.

Partenes anførsler

Klager hevder han har bedt om en nedbetalingsavtale uten å få dette i stand. Klager har ved lån fra NAV på kr 21.000,- betalt strømforbruk med kr 10.000,- og resten til inkasso og saksomkostninger.

Klager viser til at han har opplyst innklagede om at husholdningen er avhengig av strøm av helsemessige årsaker.

NAV stiller seg undrende til at innklagede ikke har tatt hensyn til klagers opplysninger om helse.

NAV stiller seg undrende til at innklagede ikke har fulgt opp manglende avlesninger fra klager.

NAV hevder innklagede burde tilbudt gjenåpning ved dekning av nettleiegjelden samt kostnader i forbindesel med stenging og åpning. NAV mener det da ikke lenger ville foreligge vesentlig kontraktsbrudd fra kundens side som er et vilkår for stenging i henhold til Standard Nettleieavtale.

Innklagede hevder de ikke var kjent med klagers helsemessige avhengighet av strøm.

Innklagede viser til at nedbetalingsavtale på klagers tidligere anlegg ikke er overholdt.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder om det forelå stengegrunnlag og om innbetalingen ga grunnlag for gjenåpning.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 7-1 kan nettselskapet stenge nettkundens anlegg dersom det foreligger vesentlig mislighold av forpliktelsen til å betale skylding nettleie. Dersom nettselskapet også leverer kraft i henhold til reglene om leveringsplikt, vil vesentlig mislighold som gjelder kraftleveransen også kunne utløse stenging.

I dette tilfellet er innklagede klagers netteier. Klager har kraftleveranse fra et eget selskap innen samme konsern som netteier. Klager får ikke levert kraft i henhold til reglene om leveringsplikt og regelen om mislighold ved kraftleveranse på leveringsplikt får ikke anvendelse her.

I denne saken vil stengegrunnlaget kun relatere seg til misligholdt nettleie.

Nemnda legger til grunn at det ikke var dokumentert krav fra innklagedes side som grunnlag for stenging.

Når det gjelder gjenåpning i avtalens § 7-3 kan et anlegg som er rettmessig stengt på grunn av manglende betaling ikke gjenåpnes før all gjeld til nettselskapet og kostnader i samband med stenging og gjenåpning er betalt. Slik saken er opplyst ble det gitt garanti for dekning av opparbeidet gjeld på nettleie og for videre betaling av nettleie og kraftforbruk samt for omkostninger i forbindelse med stenging og gjenåpning. Slik nemnda ser det vil betaling av dette være i henhold til § 7-3 og gjenåpning kunne gjennomføres. Det er i henhold til reglene ikke krav om at opparbeidet gjeld på kraftforbruk til en kraftleverandør også må være innbetalt før gjenåpning. Betalingsmislighold til en kraftleverandør kan medføre stansing av kraftleveranse. Dette forhold reguleres av Standard Kraftleveringsavtale § 4-2 og kommer ikke til anvendelse her.

Nemnda er av den oppfatning at vilkårene for gjenåpning av anlegget var til stede etter at skyldig nettleie samt omkostninger ved stenging og gjenåpning var betalt.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Vilkårene for gjenåpning av anlegget var til stede etter at skyldig nettleie samt omkostninger ved stenging og gjenåpning var betalt.

Oslo, 26. april 2010

Leder: Einar Kaspersen
Olav Nyhus, Forbrukerrådet
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.