Sak: 09-197 Klage vedrørende stenging – Askøy Energi AS

Saken gjaldt om det forelå et grunnlag for å stenge klagers anlegg. Klager hevdet at hvert avtaleforhold måtte vurderes separat og at mislighold av nettleieavtale på ett anlegg ikke kunne gi grunnlag for stenging på et annet anlegg med ny nettleieavtale med samme kunde. Innklagede tilbakeviste påstand om at flere avtaler ikke kunne sees i sammenheng. Nemnda la enstemmig til grunn at det i denne saken ikke forelå stengegrunnlag og at det ikke var anledning til å stenge ett anlegg på grunnlag av gjeld på et annet anlegg selv om det var samme person som var kunde på begge anleggene.

Saken gjelder stenging i anlegg med grunnlag i betalingsmislighold på tidligere anlegg.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 7.

Historikk

Kundenummer ...39 Tidligere anlegg i perioden 14.05.08 – 02.02.09

Kundenummer ...28 Tidligere anlegg i perioden 14.12.08 – 31.08.09

Kundenummer ...43 Klagers mann tegnet nettleieavtale 01.09.09

Kundenummer ...43 Stengt 05.10.09 med grunnlag i opparbeidet gjeld på de tidligere anlegg

Stengegrunnlag: Gjeld på ca kr 9.000,- på kundenr ...39 og ca kr 5.000,- på kundenr ...28 som ikke var forfalt

Krav

Klager bestrider stengegrunnlag.

Partenes anførsler

Klager viser til at hun reklamerte den 07.10.09 og anførte at stengegrunnlag var oppgitt å være betalingsmislighold på to tidligere anlegg. Klager peker på at krav på det ene tidligere kundenummer ikke var forfalt da stenging fant sted.

Klager viser til at innklagede hadde godtatt å åpne anlegget mot en garanti fra NAV for nettleien, åpningsgebyr samt inkassosalær. NAV anser at det ikke lenger ville foreligge vesentlig kontraktsbrudd fra kundens side etter dette.

Klager hevder ikke å ha mottatt stengevarsel.

Klager påpeker at det ikke fremkommer spesifikasjon på de fakturaer som er brukt som stengegrunnlag

Klager hevder ny avtale ble opprettet for kundenr ...43 og at stenging her med grunnlag i tidligere kundenumre er feil. Klager hevder at hvert kontraktsforhold må vurderes separat. I samsvar med dette antar klager at mislighold som skriver seg fra en nettleieavtale ikke kan gi grunnlag for å utøve stengerett i en ny nettleieavtale mellom de samme partene.

Innklagede hevder at kunder som ikke gjør opp forfalt utestående beløp i tilknytning til eksisterende eller tidligere anlegg ikke får tegnet nye avtaler med selskapet for levering av strøm. Prinsipielt er det således ikke tale om stenging av noe anlegg, men nektelse av å inngå ny avtale før gjeld til selskapet knyttet til tidligere avtaler er gjort opp.

Innklagede tilbakeviser påstand om at flere avtaler ikke kan sees i sammenheng og viser til kommentarer til § 7-1 om vilkår for stenging.

Innklagede viser til at spesifikasjon av krav fremkommer på de opprinnelige fakturaene.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder om det forelå stengegrunnlag.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 7-1 kan nettselskapet stenge nettkundens anlegg dersom det foreligger vesentlig mislighold av forpliktelsen til å betale skylding nettleie.

Slik nemnda ser det er det ikke anledning til å stenge et anlegg på grunnlag av gjeld på et annet anlegg selv om det er samme person som er kunde på begge anleggene. Nemnda legger til grunn at det i denne saken ikke forelå stengegrunnlag. Nemnda legger til at dersom det var påløpt utgifter i forbindelse med stenging, må klager få dette refundert.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager gis medhold i at det ikke forelå grunnlag for stenging.

Oslo, 10. mai 2010

Leder: Einar Kaspersen
Olav Nyhus, Forbrukerrådet
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.