Innhold

Sak: 09-42 Klage vedrørende stenging, gjenåpning og nedbetalingsavtale samt fakturert forbruk – Kvinnherad Energi AS

Saken gjaldt om det forelå stengegrunnlag. Klager påsto at innklagede ikke hadde fulgt stengeprosedyrer. Innklagede hadde stengt og hevdet at all gjeld inkludert kostnader og salær skulle være innløst før åpning av anlegget. Nemnda la til grunn at det første kravet i denne saken som var på kr 1.700,55 ikke var vesentlig betalingsmidlighold og kunne ikke gi stengegrunnlag, mens senere stengevarsler var rettmessig. Nemnda anbefalte enstemmig at omkostninger i forbindelse med det første stengevarselet ble frafalt. For øvrig måtte klager betale for den strøm hun hadde brukt.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 7. Inkassoloven. Avtaleloven §§ 28 – 33.

Historikk

Målerstander er i det alt vesentlige stipulert, men dog avlest en gang per kalenderår:
20.02.06, 18.01.07 og 26.11.08.
Måleren er ikke kontrollert eller skiftet.
Stengt 07.10.08 og åpnet 24.11.08.
Stengegrunnlag - hovedstol kr 2.708,50 pluss salær og gebyr, totalt kr 9.024,50.
Det ble inngått to nedbetalingsavtaler undertegnet 24.11.08 på totalbeløpet til sammen.

Krav

Klager hevder nedbetalingsavtalene er ugyldig. Klager bestrider fakturert forbruk etter gjenåpning.

Partenes anførsler

Klager viser til at hun før stenging den 01.10.08 ble oppringt av innklagede med beskjed om at strømmen ville bli stengt pga gjeld på kr 9.024,50 inkludert salær og gebyr. Klager hevder at kravet som innklagede varslet som stengegrunnlag ikke stemmer overens med det stengegrunnlag inkassoselskapet oppga i telefon 14 dager etter at det var stengt. Klager påstår at innklagede ikke har fulgt sin stengeprofil.

Klager sier hun klarte å betale hovedstol, men ikke salær og gebyr.

Klager finner den situasjon uavklart da at en person ville garantere for hennes strømgjeld og hun skulle undertegne nedbetalingsavtaler. Klager hevder innklagede var innforstått med at hun ikke kunne klare å holde nedbetalingsavtalene. Klager påstår hun ble tvunget til å underskrive under trussel om at strømmen ville bli frakoblet igjen. Klager viser til at det var minus syv grader da strømmen ble tilkoblet 24.11.08.

Klager viser til Avtalelovens §§ 28 – 33 og mener innklagede som den profesjonelle part misbruker avtalefriheten til å skaffe seg urimelig fordel på bekostning av en ressurssvak part.

Klager reagerer på at strømregningene har vært svært høye etter åpning av anlegget. Slikt strømforbruk stemmer ikke med tidligere forbruk. Klager avviser krav som hun påstår ikke stemmer med avlesning. Klager har begynt å fyre med ved.

Klager viser til at hun den 01.04.09 på nytt er varslet om stenging og påstår at heller ikke i dette tilfellet er innklagedes stengeprofil fulgt. Klager har dokumentert stengevarsel datert 06.05.09 på kr 6.613,39 inkludert salær, renter og tidligere omkostninger.

Innklagede viser til at de mellom kundeavlesningene den 18.01.07 og 26.11.08 hadde beregnet et for lavt strømforbruk på anlegget. Innklagede viser til at de hver desember sendte brev til klager om manglende avlesning.

Innklagede viser til at når saken er gått til stenging, skal all gjeld være innløst før åpning av anlegget. Klager skulle i denne saken ikke fått nedbetalingsavtale, men når det likevel skjedde, var det til fordel for klager. Innklagede viser til at strømmen ble tilkoblet da en person garanterte for klagers gjeld. Gjelden består av uoppgjorte fakturaer og påløpte kostnader på disse og andre oppgjorte fakturaer der salær ikke er oppgjort.

Innklagede viser til at de ikke har fått henvendelse fra noe kommunalt hjelpeapparat, dokumentasjon på helsetilstand der det fremkommer at stenging ikke skal forekomme etc. Innklagede hevder de har fulgt lover og regler som gjelder for innkreving av strømgjeld og har ytt service utover norm ved at de har prøvd å ha en dialog per telefon og ved å ta kontakt på kritiske tidspunkt.

Innklagede tilbakeviser alle påstander om feil saksbehandling.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om hvorvidt prosedyrer for stenging og gjenåpning av anlegg er fulgt, uklare forhold omkring inngåelse av nedbetalingsavtaler samt tvist om krav for høyt strømforbruk.

Nemnda finner denne saken vanskelig tilgjengelig og mener innklagede burde innlevert en mer klar-/fyllestgjørende uttalelse.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 7 kan nettselskapet stenge nettkundens anlegg dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold. Det første stengevarsel som ble sendt kunden var for krav på kr 1.700,55 pluss omkostninger. Nemnda legger til grunn at dette kravet ikke var stort nok til å være vesentlig sett i lys av at det ikke foreligger noen opplysninger om betalingsmislighold forut for dette. Klager må betale for den kraft hun har brukt mens krav om omkostninger i forbindelse med urettmessig stengegrunnlag må trekkes fra i regningen.

Nemnda legger videre til grunn at det er rettmessige stengegrunnlag for senere stengevarsler. Nemnda bemerker at det er pålagt omkostninger og gebyrer som ikke er tilstrekkelig dokumentert til at det kan tas stilling til.

Når det gjelder de inngåtte nedbetalingsavtalene anser nemnda at de ble inngått i en tvangssituasjon og derfor ikke kan anses som gyldige.

Nemnda kan ikke se at det er grunnlag for å anta at det er feil ved måler eller det fakturerte forbruket.

Ut i fra dette anbefaler nemnda at omkostninger i forbindelse med det første stengevarselet på kr 1.700,55 frafalles, mens senere stengevarsler anses rettmessig. For øvrig må klager betale for den strøm hun har brukt.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at omkostninger i forbindelse med det første stengevarselet frafalles, mens senere stengevarsler anses rettmessig. For øvrig må klager betale for den strøm hun har brukt.

Oslo, 15. juni 2009

Leder: Einar Kaspersen
Olav Nyhus, Forbrukerrådet
Linette Heiberg, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, EBL
Jon Aadland, EBL

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen 4 uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.