Sak: 10-269 Klage vedrørende kundeforhold, faktura og stenging – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt uenighet om betaling av fakturaer etter et samlivsbrudd. Nemnda la på bakgrunn av klagers opplysninger til grunn at klager var bruker av anlegget i denne perioden og at klager derfor også var ansvarlig for å betale for strømmen. Nemnda kom videre til at klager ikke heftet for utgifter i forbindelse med inndrivelse, stenging og åpning av anlegget. Nemnda viste til at klager ikke var selskapets kunde på dette tidspunkt og heller ikke var varslet om inndrivelsen eller stengingen. Nemnda kom enstemmig til at nevnte utgifter burde fratrekkes totalkravet og det gjenstående beløp ble anbefalt redusert med 25% i forhold til selskapets tilbud.

Saken gjelder innbetaling av fakturaer.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 6.

Historikk

Strømavtale sto på klagers eksmann
Samlivsbrudd i februar 2008
11.09.09: Eksmann meldte flytting til folkeregisteret
21.10.09: Stengt
21.10.09: Mottatt bestilling fra klager som ble gjort gjeldende fra 01.03.09
21.10.09:Strøm påsatt
25.11.09: Klager sendte oppsigelse til innklagede
01.12.09: Klager flyttet

Krav

Klager bestrider innklagedes krav.

Partenes anførsler

Klager hevder hun er fakturert for krav hun allerede har betalt og at alle krav innklagede nevner i sitt brev har gått fra hennes konto. Klager påstår hun har betalt strømregningene fra og med samlivsbruddet i februar 2008, men ettersom eksmannen sto som kunde på anlegget har innklagede avregnet og tilbakebetalt ham til 01.03.09 da anlegget ble overført til hennes navn. 

Klager viser til at hun ble anbefalt å tegne avtalen i sitt eget navn med tilbakevirkende kraft og hun ble ikke informert om at det ville bli foretatt en avregning og at tilgodebeløp ville bli sendt eksmannen.

Klager viser til at eksmannen nekter for at han har mottatt penger fra innklagede.

Innklagede viser til at årsaken til at klager ble oppfordret til å bestille med tilbakevirkende kraft, var at klager hadde vært bruker av anlegget sammen med tidligere kunde og dermed ikke kunne bestille før all tidligere gjeld var betalt.

Innklagede viser til at opphørsfaktura til eksmannen med opphørsdato 01.03.09 med tilgodebeløp ble overført til klagers konto den 06.11.09.

Innklagede hevder anlegget ble stengt rettmessig. Den mottatte bestilling 21.10.09 ble gjort etter kl 12.30, og da klager ønsket gjenåpning samme dag påløp gjenåpningsgebyr med kr 2.000,-.

Innklagede tilbakeviser påstand om at klager blir innkrevd for penger hun tidligere har innbetalt.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om faktura for perioden 1. mars – 1. desember 2009.  Nemnda legger på bakgrunn av klagers opplysninger til grunn at klager var bruker av anlegget i denne perioden.  Hun er således også ansvarlig for å betale for strømmen.  Nemnda finner ikke sannsynliggjort at klagers tidligere samboer har fått refundert penger for den omtvistede perioden.

Frem til 21. oktober 2009 var anlegget registrert på klagers tidligere samboer.  Regninger ble adressert til ham, og det synes som om klager ikke var kjent med samtlige av disse. Det synes heller ikke som om klager var kjent med regningen som forårsaket stenging av anlegget den 21. oktober 2009.  På bakgrunn av de foreliggende opplysninger legger nemnda til grunn at klager ikke var varslet om stengingen, slik nettavtalen oppstiller som vilkår jf. nettavtalen § 7-2

Per 13. november 2009 hadde innklagede til gode til sammen kr 17 376.  I beløpet inngår bl.a. gebyrer og salær i forbindelse med stengingen av anlegget. 

Nemnda er etter en helhetsvurdering av den oppfatning at klager ikke bør hefte for utgifter i forbindelse med inndrivelse, stenging og åpning av anlegget i oktober 2009. Nemnda viser til at klager ikke var kunde av Hafslund på dette tidspunkt. Hun var heller ikke varslet om inndrivelsen eller stengingen.

Nemnda anbefaler at ovennevnte utgifter fratrekkes totalkravet på kr 17 376, og at det gjenstående beløp reduseres med 25 % i henhold til Hafslunds tilbud overfor klager.

VEDTAK

Elklagenemnda anbefaler at regningen på kr 17 376 fratrekkes utgifter til inndrivelse, stenging og åpning av anlegget i oktober 2009, og at det gjenstående beløp reduseres med 25%.

Oslo, 11. oktober 2010

Leder: Einar Kaspersen
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Marius R. Johnsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.