Innhold

Sak: 10-671 Klage vedrørende avregning, stenging og erstatning – Energi 1 Follo Røyken AS

Saken gjaldt avregning, stenging og erstatning for fryseboks og matvarer. Klagers krav ble avvist av innklagede som mente oversendelse til inkasso, stengeprosedyrer og rutiner var korrekt. Innklagede fremsatte et forlikstilbud. Nemnda kunne ikke se at det var noe feil med innklagedes krav eller at stenging var urettmessig og klager ble enstemmig ikke gitt medhold. Nemnda anbefalte klager å ta imot forlikstilbudet.

Saken gjelder uenighet vedrørende avregning, stenging og erstatning for fryseboks og matvarer

Regelverk

Standard nettleieavtale § 5-2 (måleavlesning) og forskrift 301 § 6-1, siste ledd vedr. forbruk under 8000 kWh, nettleieavtalens §§ 7-1, 7-2 og 7-3 om stenging og gjenåpning, nettleieavtalens §§ 7-4 og 13 om erstatning og nettleieavtalens § 9 om inkasso.

Historikk   

20.04.07 - Varsel om stenging pga manglende betaling.
16.05.07 – Stenging. Fryseboks med mat ødelagt.
13.06.07 – Kunden klager til selskapet.
27.06.07 – Innklagede besvarer klagen. Beklager feil tilbakebetaling av forskudd – opprettholder stenging inntil betaling foreligger.
Høsten 2007 – Anlegg (huset) stenges på nytt og gjenåpnes senere samme høst.  17.08.09 - Strøm stengt på et av kundens anlegg (brygga).
02.11.10 – Kunden klager til nemnda.  
05.01.11 – Innklagede fremsetter forlikstilbud.

Krav

Klager krever at alle omkostningspåslag, renter og gebyrer som er lagt til fakturaer f.o.m. 01.01.04 skal trekkes tilbake. Klager krever videre at ødelagt fryseboks (mai 2007) verdt ca. kr. 45 00 og ødelagte matvarer for ca. 2750 skal erstattes. Klager krever også at stengt anlegg ”brygga” gjenåpnes.

Partenes anførsler

Klager opplyser at han pga utenlandsopphold og reising har hatt en ordning om avlesing og betaling 1 gang i året. Ordningen har vart siden før 1995. Klager mener innklagede la om sine rutiner rundt år 2000 og at dette har ført til svikt og avvik fra hans ordninger, særlig etter 01.01.04. Klager mener innklagedes systemer er mangelfulle og at selskapet ikke holder seg til avtalte rutiner.  Dette har over tid resultert i inkassokrav, retur av innbetalte beløp, feilaktig kundeadresse, gebyrer, stenging av strøm og ødelagt fryseboks. Klager har i mange år bedt om korrekt behandling, men ikke nådd frem. Han har to anlegg – et for et hus og et for ”brygga”. Sistnevnte anlegg er stengt. Klager mener at begge anleggene omfattes av de rutiner som er avtalt og at det aldri har vært aktuelt å behandle disse forskjellig. Klager ønsker en oppydding slik at han kan få avregnet og betalt for det han mener er det rettmessige og korrekte forbruk. Når dette er gjort, vil han at begge abonnementer starter opp på nytt.

Innklagede viser til at klager har to anlegg. Gjelden på det ene anlegget ”brygga” er på mer enn 14 000 kr. Og refererer seg til avregninger i perioden 2006-2010. Klager har ikke betalt noe på dette anlegget siden 2006. Måler er ikke avlest av kunden, men stipulert i samsvar med klagers oppgitte forbruk. Innklagede hevder de i lang tid har foreslått ulike ordninger for å bistå klager slik at han pga av sine langvarige utenlandsopphold ikke skulle komme i en situasjon at fakturer ikke ble betalt. Når det gjelder retur av innbetalt forskudd i 2006, beklaget innklagede dette allerede i juli 2007. Innklagede bekrefter en muntlig avtale om avregning en gang pr. år og viser til at dette er i samsvar med forskriftene for forbruk under 8000 kWh pr. år. Disse kundene får brev i desember hvert år om å lese av måleren.

På det andre anlegget er gjeld på ca. kr. 1600 som referer seg til fakturaer i 2010. Innklagede hevder at den avtalte forskuddsordningen her har virket. Anlegget var stengt pga manglende betaling i 2007, men åpnet senere samme år.

Innklagede mener oversendelse til inkasso, stengeprosedyrer og rutiner er ivaretatt på en korrekt måte. Innklagede har fremsatt et forlikstilbud hvor inkassosalærer på kr. 5960 frafalles. Videre er innklagede villig til å legge til grunn en kraftpris for årene 2008, 2009 og 2010 som etter deres oppfatning reduserer klagers pris med mer enn 2000 kr. Innlagede er også villig til å gjenåpne anlegget uten å kreve stenge/åpningsgebyr. Alt i alt vil dette redusere klagers kostnad med ca. 10 400 kr.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder avregning, stenging og erstatning for fryseboks og matvarer.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-2 har nettselskapet rett til å fastsette nettkundens uttak av strøm skjønnsmessig dersom måleravlesning mangler. Nettselskapet kan, i henhold til avtalens § 7, stenge nettkundens anlegg dersom det foreligger vesentlig kontraktsbrudd fra nettkundes side, eksempelvis vesentlig mislighold av forpliktelsen til å betale skyldig nettleie.

Slik saken er opplyst kan ikke nemnda finne at det er noe feil med innklagedes krav. Nemnda kan heller ikke se annet enn at stenging var rettmessig. Nemnda har ikke noe å utsette på innklagedes behandling av kunden og finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold. Nemnda anbefaler klager å ta imot forlikstilbudet.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 20. juni 2011

Einar Kaspersen, leder
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Marius R. Johnsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.