Sak: 11-284 Klage vedrørende stenging – TrønderEnergi Nett AS

Saken gjaldt om det forelå stengegrunnlag. Klager krevde erstatning og oppreisning etter at strømmen ble stengt i november 2009. Anlegget ble gjenåpnet i september 2010. Stengegrunnlaget var ca kr 3 500. Nemnda var delt i spørsmålet om det forelå et vesentlig mislighold som berettiget stenging. Med dissens fant nemnda at stenging var uberettiget og anbefalte at klager ikke skulle belastes for påkoblingsgebyr.

Saken gjelder uenighet om det forelå stengegrunnlag.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 7.

Historikk

09.11.09 Anlegget stengt. Grunnlag to stengevarsler på til sammen kr 3 534,52.

Inkludert inkassosalær kr 4 509,21.

18.12.09 Stengevarsel med hovedkrav på kr 805,19.

Inkludert renter og salær kr 1 041,19.

02.09.10 Anlegget satt på

Krav

Klager krever kr 241 314,- (erstatning og oppreisning kr 21 314,- pluss arbeidstid

kr 220 000,-) og fri strøm i ett år.

Partenes anførsler

Klager viser til at strømmen ble stengt 09.11.09 og påstår det ikke var mottatt stangevarsel. Klager hevder innklagede tok seg inn i boligen og stengte strømmen. Klager viser til at strømmen ble satt på igjen 02.09.10. Temperaturen var -24,3 ° på det kaldeste den vinteren. Klager mener innklagede burde tatt hensyn til vinterkulden, jfr. nettleieavtalen. Klager mener at det utestående beløpet ikke kan anses som vesentlig betalingsmislighold. Klager hevder at innklagede har krevet ham for strømforbruk i perioden han var uten strøm og sendt krav til inkasso.

Klager viser til at i april 2006 var kontoen i null, men at det likevel viste seg at det var et ubetalt krav. I mai 2006 ga klagers talsperson beskjed om at hun skulle kontaktes hvis ubetalte regninger forelå. I august 2009 var kontoen igjen i null. Talspersonen hevder hun ikke ble kontaktet ved ubetalte regninger før kravet hadde vokst til kr 21 314,- som ble betalt til innklagede uten at hun hadde sett grunnlaget, for å få strømmen påsatt.

Klager har mottatt erstatning på kr 10 000,- fra innklagede for et krav som var feil innkrevd.

Klager påstår at reskontro hos innklagede og krav fra inkassoselskapet ikke er i samsvar.

Klagers talsperson presiserer at hun i 2006 ga beskjed om å bli kontaktet dersom fakturaer ikke ble betalt. Det var først i 2010 det ble avtalt at klagers fakturaer skulle sendes henne.

Innklagede har dokumentert to stengevarsler av hhv februar og mai 2009 på til sammen

kr 2 926,70 sendt klagers boligadresse.

Innklagede har i brev av 28.03.11 til klager imøtekommet krav om å gi erstatning på kr 10 000,- for et krav fra 2006 som pga en feil ikke ble krevet før i 2010 og da var foreldet.

Innklagede har i brev av 07.04.11 til klager skrevet at de ikke kan imøtekomme krav om ytterligere tilbakebetaling i forhold til det som ble innbetalt 01.09.10.

Innklagede erkjenner at beskjed om at fakturaer til klager skulle sendes klagers talsperson ikke ble fulgt.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om det forelå stengegrunnlag.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 7-1 kan nettselskapet stenge nettkundens anlegg dersom det foreligger vesentlig mislighold av forpliktelsen til å betale skylding nettleie. Dersom nettselskapet også leverer kraft i henhold til reglene om leveringsplikt, vil vesentlig mislighold som gjelder kraftleveransen også kunne utløse stenging.

Før stenging kan skje skal nettselskapet ha fulgt gjeldende prosedyrer for stenging.

En samlet nemnd legger til grunn at nettselskapet har fulgt gjeldende prosedyrer for stenging.

I denne saken har nemnda delt seg i spørsmålet om det var grunnlag for stenging.

Nemndas flertall, nemndas leder og forbrukernes representanter, er av den oppfating at det skyldige beløp på kr 3 534,52 ikke karakteriseres som et vesentlig mislighold. Flertallet legger vekt på at klager i samme periode på syv måneder som restansen samlet opp, betalte fem regninger på til sammen ca kr 3 500,-. Ut i fra dette finner flertallet at stenging var uberettiget. Erstatning forutsetter at det foreligger årsakssammenheng og et påregnelig økonomisk tap. Flertallet kan ikke se at klagers krav om erstatning er påregnelig, men anbefaler at klager ikke belastes for påkoblingsgebyr. Purregebyr pga utestående beløp er berettiget og flertallet mener klager må betale dette.

Nemndas mindretall, bransjens representanter, er av den oppfatning at utestående beløp representerer et vesentlig mislighold sett i forhold til klagers månedlige regninger på ca

kr 1 000,-. Mindretallet legger til grunn at det forelå stengegrunnlag.

Flertallet og mindretallet er enige om at det ikke foreligger noe rettslig grunnlag for klagers erstatningskrav, og at klager ikke gis medhold i dette kravet.

På bakgrunn av flertallets vurdering, finner nemnda at stenging var uberettiget og anbefaler at klager ikke belastes for påkoblingsgebyr.

Dissens

VEDTAK

Nemnda finner at stenging var uberettiget. Nemnda anbefaler at klager ikke belastes for påkoblingsgebyr.

Oslo, 28. november 2011

Leder: Einar Kaspersen Linn Hogner, Forbrukerrådet Stian Thommesen, Forbrukerrådet Ivar Lingaas, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.