Sak: 18-689 Klage vedrørende stenging – Rauland Kraftforsyningslag SA

Saken gjaldt stenging og stengevarsler. Klager krevde at Rauland Kraftforsyningslag SA slutter å sende stengevarsler. Klager hevdet at Rauland Kraftforsyningslag SA og Kredinor driver med urimelig press for å få kunder til å betale. Klager hevdet at selskapets inndriving av fakturaer var i strid med god inkassoskikk. Rauland Kraftforsyningslag SA hevdet at inkassovarsel og betalingsoppfordring er i henhold til formkrav og frister. Rauland Kraftforsyningslag SA anførte at om klager kunne vært villig til å inngå en nedbetalingsavtale for gammel gjeld, samt en plan for hvordan det som påløpet etter hvert skal betales, vil klager slippe tilleggsomkostninger og stengekrav. Nemnda avviser saken fra behandling.

Saken gjelder stenging og stengevarsler. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 7.  

Krav

Klager krever at Rauland Kraftforsyningslag SA slutter å sende stengevarsler.  

Partenes anførsler

Klager hevder at Rauland Kraftforsyningslag SA og Kredinor driver med urimelig press for å få kunder til å betale.  

Klager viser til en domstolsavgjørelse, RG-1991-546, og påpeker at det er understreket i avgjørelsen at det dreier seg ikke om betalingsvilje, men betalingsevne. Klager anfører at det ble lagt vekt på styrkeforholdet mellom partene, rimelighetsbetraktninger ved aksjonen fra selskapet og risikovurderinger. Klager påpeker at den urimelige konsekvensen for forbrukeren ble målt mot dette.  

Klager hevder at selskapets inndriving av fakturaer er i strid med god inkassoskikk. Klager sier at han ikke har fått mulighet til nedbetaling og hele beløpet må betales i sin helhet.  

Klager mener at Rauland Kraftforsyningslag SA og Kredinor sin kundebehandling ikke har vært tilfredsstillende.   

Klager krever at Rauland Kraftforsyningslag SA slutter å sende stengevarsler. 

Rauland Kraftforsyningslag SA(RK) viser til at stengevarsel den 05.03.18 og 30.04.18 ble ustedt med grunnlag i forfalte krav på 3 fakturaer.  Klager betalte et krav på kr. 4 000 og stenging ble dermed ikke iverksatt. RK anfører at klager flere ganger har blitt tilbudt nedbetalingsordninger, uten at dette er blitt besvart. Den 16.08.18 betalte klager kr 1800, men han ble ikke ajour med hovedstol på stengegrunnlaget. Den 01.10.18 ble ny stengeordre produsert med grunnlag i 2 fakturaer og restbeløp på en faktura. Da klager varslet om sak i Elklagenemnda, ble ikke stenging iverksatt.  

RK presiserer at de aldri stenger et anlegg uten at de har vært i kontakt med kunden per telefon, samt aldri når det er fare for kuldegrader og frost.  

RK hevder at inkassovarsel og betalingsoppfordring er i henhold til formkrav og frister. 

RK anfører at om klager kunne vært villig til å inngå en nedbetalingsavtale for gammel gjeld, samt en plan for hvordan det som påløper etter hvert skal betales, vil klager slippe tilleggsomkostninger og stengekrav – så lenge betalingsplanen blir overholdt.   

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder stenging og stengevarsler.  

I henhold til nemndsavtalen pkt. 1.3 behandler Elklagenemnda klager som springer ut av avtaler mellom nettselskap og/eller kraftleverandør og forbruker om overføring eller levering av elektronisk energi.  

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at strømforbruket ikke er omstridt. Saken gjelder inkassosalærer og hvorvidt energiselskapet og inkassoselskapet opptrer i strid med god inkassoskikk. Nemnda legger derfor til grunn at klagen ikke omfattes av nemndsavtalen og at den faller utenfor nemndas område. Det er mulig å bringe inn saken for Inkassoklagenemnda.  

Nemnda avviser saken fra behandling.  

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Saken avvises.  

Oslo, 30september 2019 

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.