Sak reg.nr: 18-092  Klage vedrørende stenging og feilfakturering – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt inngåelse av nettleieavtale, feilfakturering og stenging. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at det aldri har blitt varslet om stenging og hevdet stengingene var urettmessig. Klager anførte at hun ikke på noe tidspunkt har blitt varslet om feil i eierforhold eller om pliktlevering av strøm. Klager viste til at hun har bestilt strømavtale fra ny leverandør, men på grunn av feil hos Hafslund Nett AS, ble bestillingen avvist og måtte gjøres på nytt. Klager anførte at det har vært manglende kommunikasjon samt informasjon og dermed urettmessig fakturering. Hafslund Nett AS opprettholdt sitt krav. Hafslund Nett AS viste til at klager ble registrert med feil nett tariff, og det var årsaken til at bestillingen av strømavtale ikke gikk igjennom. Hafslund Nett AS har tilbudt en kompensasjon for tidsaspektet knyttet til stenging og manglende informasjon knyttet til kreditering av faktura og tilbakebetaling av fakturert krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder inngåelse av nettleieavtale, feilfakturering og stenging. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 2 og 7. 

Historikk

14.08.15 – Oppsigelse fra tidligere kunde. Tidligere kunde oppgir klager som ny kunde. 

11.03.16 – Hafslund sendte ut SMS om bestilling av nettleieavtale. 

09.11.16 – Anlegget stengt.  

13.11.17 – Anlegget stengt. Klager sender en nettleie bestilling. 

Krav 

Klager avviser fakturert krav pålydende kr. 6 480,96.  

Partenes anførsler

Klager hevder at det ble sendt inn eierskifteskjema da hun overtok leiligheten i 2015, og at dette ble fylt ut sammen med forrige eier på overtakelsesdagen. Klager anfører at strømmen plutselig ble stengt den 13.11.17. Klager ble fakturert for nettleie og strøm levert i henhold til Hafslunds leveringsplikt fra 09.08.15 til 31.10.17. Fakturaen ble betalt og klager sier at hun trodde saken var avsluttet. Klager sier hun har mottok en ny faktura for samme periode. Klager påpeker at Hafslund hadde kreditert den første fakturaen, uten å gi beskjed og uten å varsle utsending av ny faktura.  

Klager hevder at det aldri har blitt varslet om stenging i 2016 eller i 2017. Klager hevder at stengingene var urettmessig. Klager stiller seg uforstående til at strømmen ble stengt i 2016 og hvem som skulle ha tilkoblet strømmen på nytt.  

Klager viser til regler om leveringsplikt og anfører at hun ikke på noe tidspunkt har blitt varslet om feil i eierforhold eller om pliktlevering av strøm.  

Klager viser til at hun har bestilt strømavtale fra ny leverandør, men på grunn av feil hos Hafslund, ble bestillingen avvist og måtte gjøres på nytt.  

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende. Klager anfører at det har vært manglende kommunikasjon samt informasjon, og dermed urettmessig fakturering fra Hafslund. Klager avviser fakturert krav. 

Hafslund Nett ASviser til at de mottok oppsigelse den 14.08.15 fra tidligere kunde, hvor det ble oppgitt at ny kunde var klager. Da de ikke mottok bestilling fra klager, ble det sendt ut SMS den 11.03.16 vedr. bestilling av nettleieavtale. Klager svarte ikke på henvendelsen og det ble ikke bestilt i de øvrige kanalene, slik at anlegget ble stengt den 09.11.16. Da Hafslund fortsatt ikke hadde mottatt bestilling, ble anlegget stengt på nytt den 13.11.17. Samme dag tok klager kontakt for bestilling av nettleieavtale.  

Hafslund viser til at klager ble registrert som kunde fra 09.08.15. Klager ble fakturert for nettleie og strøm levert i henhold til Hafslund Netts leveringsplikt fra 09.08.15 til 31.10.17. 

Hafslund viser til at klager var registrert med feil nett tariff, og at det var årsaken til at bestilling av strømavtale ikke gikk igjennom. For å få rettet tariffen, måtte tidligere fakturert krav krediteres. Hafslund påpeker at beklageligvis ble beløpet tilbakebetalt klagers konto uten at klager ble informert om dette. 

Hafslund har som en minnelig løsning tilbudt en kompensasjon på kr. 1000 for tidsaspektet knyttet til stengingene og manglende informasjon knyttet til kreditering av faktura og tilbakebetalingen av fakturert krav. Hafslund opprettholder sitt krav.  

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder inngåelse av nettleieavtale, feilfakturering og stenging.  

I denne saken legger nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at Hafslund Nett AS mottok bestilling av nettleieavtale først den 13.11.17 etter at anlegget ble stengt. Klager har fått levert strøm av Hafslund Nett AS fra 09.08.15 uten at det har blitt tegnet nettleieavtale. Klager har derfor ikke blitt fakturert for kraft eller nettleie i perioden fra 09.08.15 til 31.10.17. 

Klager har anført at det ble sendt inn eierskifteskjema da hun overtok leiligheten i 2015. Hafslund Nett AS har anført at de mottok oppsigelse fra tidligere kunde, hvor det ble oppgitt at ny kunde var klager. Hafslund Nett AS mottok ikke bestilling fra klager, og det ble sendt ut SMS vedr. bestilling av nettleieavtale. Da Hafslund Nett AS ikke mottok bestilling, ble anlegget først stengt den 09.11.16, og igjen den 13.11.17. 

Det følger av Standard Nettleieavtale § 2 at nettleieavtale skal inngås skriftlig etter bestilling fra kunden. Etter nemndas syn er det klart at feilen i dette tilfellet har oppstått fordi klager ikke har tegnet en nettleieavtale. Klager er ansvarlig for å bestille nettleieavtale. Avregningsfeilen kan ikke tilskrives nettselskapet, og det er derfor ikke nødvendig å vurdere om klager var i aktsom god tro. Nettselskapet har krav på etterbetaling etter § 6-5 uavhengig av hva kunden har forstått. 

Uten at det er nødvendig for resultatet, vil nemnda også nevne at – om anlegget ikke ble stengt i 2016 – har klager uansett plikt til å betale for forbrukt strøm.  

Det er uomtvistet at klager var registrert med feil nett-tariff, og at det var årsaken til at bestilling av strømavtale ikke ble gjennomført. For å korrigere tariffen, ble tidligere fakturert krav kreditert og tilbakebetalt klagers konto uten at klager ble informert. Nemnda mener det var uheldig at klager ikke ble informert om dette. Nemnda registrerer at innklagede har fremsatt et, slik nemnda ser det, rimelig tilbud om kompensasjon for tidsaspektet knyttet til stengingene og manglende informasjon knyttet til feilfakturering.   

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 18. november 2019 

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.