Sak: 19-327 Klage vedrørende AMS-måler – stenging – Elvia AS

Saken gjaldt uenighet om installasjon av AMS-måler. Klager hevdet at stenging av anlegget var urettmessig. Klager krevde at anlegget ble gjenåpnet. Klager krevde at det ble fremlagt en adekvat dokumentasjon for den nye måleren. Klager har bestridt at vilkårene for stenging var oppfylt. Klager anførte at nettselskapet ikke har gjort rede for forhold rundt installasjonen. Klager har bestridt selskapets anførsel om dokumentasjon på klagers helsetilstand og anførte at helseopplysninger og legeattest har vært kommunisert til nettselskapet ved gjentatte anledninger. Elvia AS anførte at klager har mottatt skriftlige varsler og at klager har motsatt seg bytte av måler. Elvia AS hevdet at det stadig ble bedt om dokumentasjon på klagers helsetilstand uten at de har fått svar fra klager. Elvia AS anførte at de har strukket seg langt for å tilfredsstille klagers ønske om informasjon og for å komme til enighet for at Elvia skal følge den offentligrettslig plikt til å bytte måler samt at klager får igjen strømmen. Elvia hevdet at stenging av klagers anlegg var rettmessig. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Elvia AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om installasjon av AMS-måler.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 7.  

Krav

Klager hevder at stenging av anlegget den 24.06.19 er urettmessig. Klager krever at anlegget blir gjenåpnet. Klager krever at det fremlegges adekvat dokumentasjon for den nye måleren.  

Partenes anførsler

Klager reagerer på Elvia AS sin avgjørelse om at vilkår for stenging av strøm er oppfylt. Klager bestrider at vilkårene for stenging var oppfylt.  

Klager tilbakeviser nettselskapets fremstilling av hendelsesforløpet.  

Klager anfører at nettselskapet ikke har gjort rede for forhold rundt installasjonen. Klager hevder at nettselskapet ikke har fremlagt adekvat dokumentasjon for at målerbytte skal være aktuelt. Klager hevder at det heller ikke er fremlagt etterspurt dokumentasjon om teknisk beskrivelse av utstyret som skal monteres, samt testresultat/forklaring på hvorfor aktuelle nye målere er valgt fremfor andre.  

Klager bestrider selskapets anførsel om dokumentasjon på klagers helsetilstand og anfører at helseopplysninger og legeattest har vært kommunisert til nettselskapet ved gjentatte anledninger. Klager påpeker at det ikke er et krav til helseopplysninger for å få levert strøm. 

Klager hevder at det er brudd på Grunnloven §§ 102 og 112. 

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende. Klager mener at nettselskapets fremgangsmåte er truende.  

Klager hevder at stenging av anlegget den 24.06.19 er urettmessig. Klager krever at anlegget blir gjenåpnet. Klager krever at det fremlegges adekvat dokumentasjon for den nye måleren.  

Elvia AS (Elvia) viser til at det var avtalt et målerbytte den 24.06.19. Etter avtale skulle det av montør ved målerbytte bli vist forskjeller på måler med og uten kommunikasjon.  

Da det var avtalt et målerbytte, reiste montøren alene til klager. Ved stenging er vanlig praksis at det alltid er to montører fra Elvia. Da montøren spurte om å få installert ny måler, ga klager inntrykk av at det måtte ryddes vei inn til måleren i boligen. Siden montøren opplevde situasjonen som truende fra klagers side, valgte klager å avslutte kundebesøket uten å ha gjennomført det avtalte målerbyttet.  

Elvia anfører at klager har mottatt skriftlige varsler og at klager har motsatt seg bytte av måler. Elvia konkluderte derfor med at anlegget skulle stenges. Anlegget ble stengt den 24.06.19  

Elvia hevder at det stadig er bedt om dokumentasjon på klagers helsetilstand uten at de har fått svar fra klager.  

Elvia mener at de har strukket seg langt for å tilfredsstille klagers ønske om informasjon og for å komme til enighet for at Elvia skal følge den offentligrettslig plikt til å bytte måler samt at klager får igjen strømmen. 

Elvia hevder at stenging av klagers anlegg den 24.06.19 var rettmessig.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om installasjon av AMS-måler.

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at klager ble innvilget fritak for installering av AMS-måler med kommunikasjonsmodul den 17.09.18. Videre legger nemnda til grunn at nettselskapet varslet i brev av 05.09.18, 04.04.19 og 15.05.19 at klagers nektelse av målerbytte vil kunne resultere i stenging av strømtilførsel. Det ble avtalt et målerbytte den 24.06.19. Kunden motsatte seg målerbytte og anlegget ble derfor stengt samme dag.

Hvorvidt Elvia AS hadde rett til å avbryte leveringen av elektrisitet (stenge) overfor klager 24.06.19, beror på om klager hadde gjort seg skyldig i vesentlig kontraktsbrudd, jf. Standard Nettleieavtale § 7-1 og forbrukerkjøpsloven § 48 a.

Det følger av praksis fra nemnda at en nektelse av tilgang til målepunkt utgjør et kontraktsbrudd. Hvorvidt slike kontraktsbrudd er «vesentlige» må bero på de konkrete omstendigheter, samt på en interesseavveining mellom de kryssende hensyn som gjør seg gjeldende.

I denne saken har nettselskapet en klar interesse i å gjennomføre byttet. Primært gjelder interessen å overholde lovpålagte plikter, jf. over. Hensynet til enhetlig og rasjonell drift spiller også inn. 

En kunde vil som et utgangspunkt ikke ha en legitim interesse i å nekte målerbytte. Dette gjelder imidlertid ikke unntaksfritt. En nektelse av å bytte til AMS-måler vil for kunden i hovedsak oftest begrunnes i to interesser. Det ene er frykt for helseskade, av fysisk eller psykisk art, ved stråling fra målerens kommunikasjonsenhet. Det andre er bekymring for personvern og privatliv, begrunnet i de data måleren registrerer og sender inn til nettselskapet.

I denne saken foreligger det imidlertid ingen slike hensyn slik nemnda ser det, all den stund nettselskapet har tilbudt å installere en AMS-måler uten kommunikasjonsenhet. Kontraktsbruddet er da ikke forankret i noen beskyttelsesverdig interesse, og det er forsettlig. På den annen side er nettselskapets interesse legitim og klar. På denne bakgrunn finner nemnda at nektelsen av å installere ny måler er et vesentlig kontraktsbrudd og at stenging av anlegget den 24.06.19 var rettmessig.

Hva gjelder stengeprosedyrene, kan nemnda ikke se at klager har sannsynliggjort feil i innklagedes rutiner og prosedyrer for stenging.

Når det gjelder klagers anførsler om helseopplysninger, viser nemnda til Måle- og avregningsforskriften § 4-1. Bestemmelsen åpner for at kravet om installasjonen av AMS kan fravikes når kunden kan dokumentere helseplager som påstås skyldes stråling fra måleren. Som en forutsetning for at unntak skal kunne gis i slike tilfeller, må helseplagene være vurdert av helsepersonell og funnet reelle. Dokumentasjon må fremlegges.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 15. juni 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.