Sak: 19-459 Klage vedrørende stenging – Høland og Setskog Elverk SA

Saken gjaldt uenighet om strømutkobling. Klager hevdet at stengingen var urettmessig. Klager krevde kompensasjon for strømutkobling og avviste fakturert krav. Klager utførte gravearbeid i forbindelse med bygging av hytte. Det ble en skade på pakningen rundt en strømledning. Klager anførte at nettselskapet utbedret ledningen uten nærmere varsel eller redegjørelse og hevdet at nettselskapet har brutt standardavtalen og at stenging av anlegget var urettmessig. Høland og Setskog Elverk SA anførte at klager har igangsatt gravearbeider uten at det er sendt inn gravemelding eller gjennomført kabelpåvisning. Høland og Setskog Elverk SA hevdet at klager har gjort skade på nettselskapets lavspent fordelingsnett. Høland og Setskog Elverk SA opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Høland og Setskog Elverk SA benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om strømutkobling.  

Historikk

11.07.18 til 13.07.18 – Strømutkobling.  

Krav 

Klager hevder stengingen var urettmessig. Klager krever kompensasjon for strømutkobling. Klager avviser fakturert krav, faktura nr 17089. 

Partenes anførsler

Klager utførte gravearbeid i forbindelse med bygging av hytte. Når gravearbeidet ble utført kom arbeiderne nær en ledning. Det ble ikke gjort skade på selve strømledningen, kun på pakningen rundt ledningen. Klager påpeker at dette skulle straks utbedres av en elektriker, men nettselskapet kom og utbedret ledningen og koblet ut klagers anlegg.  

Klager anfører at nettselskapet utbedret ledningen uten nærmere varsel eller redegjørelse. Klager hevder at nettselskapet har brutt standardavtalen og at stenging av anlegget var urettmessig. Klager viser til selskapets anførsel om at anlegget ble stengt på grunn av sikkerhetsmessige årsaker og stiller spørsmål ved hvorfor anlegget ble gjenåpnet etter at han tok kontakt, uten pålegg eller utbedring. Klager hevder at det ikke foreligger grunnlag for stenging uten varsel. Klager krever derfor kompensasjon for strømutkobling.  

Klager hevder at det er et brudd på opplysningsplikten i henhold til standardavtalen § 13-2 og § 7-2 da han ikke ble varslet om at strømmen ble stengt. Klager anfører at han har bedt om dokumentasjon på at han ble ringt og varslet, uten at dette er blitt lagt frem.  

Klager viser til standardavtalen § 13-2 og fremmer erstatningskrav for tap som følge av manglende varsel.  

Klager avviser fakturert krav, faktura nr 17089. Klager viser til at det ikke fremgår fakturaspesifikasjoner, annet enn at arbeidet har bestått i 3 timer. Klager sier at han har vært i kontakt med flere elektrikere og fått opplyst at montering av slik krympeslange tar omtrent 10 minutter. Klager ber om det blir fakturert for de faktiske kostnader og da maksimum en times arbeid pluss materielle konstanter.  

Høland og Setskog Elverk SA (HSE) viser til at de ble kontaktet den 11.06.18 av en bekymret nettkunde, som informerte om at det foregikk graving i nærheten av deres kabeltrase. Det ble sendt to montører ut fra sikkerhetsmessige forhold. Montørene oppdaget at gravearbeidene hadde skadet kabelens ytterkappe. Kabelen ble gjort spenningsløs, slik at reparasjon av den ødelagte kabelen kunne utføres forsvarlig. Når reparasjonen var utført oppdaget montørene at innstrekket var flyttet og EX hang lavt. Av den grunn valgte montørene å la inntaksledningen være spenningsløs. Klager ble ringt uten at kontakt ble oppnådd. Anlegget var utkoblet fra 11.07.18 til 13.07.18. 

HSE anfører at klager har igangsatt gravearbeider uten at det er sendt inn gravemelding eller gjennomført kabelpåvisning, som byggherre er pålagt. HSE påpeker at klager har gjort inngripen i nettselskapets fordelingsnett, som han ikke har myndighet til å gjøre. HSE hevder at klager har gjort skade på nettselskapets lavspent fordelingsnett. 

HSE opprettholder fakturert krav. HSE viser til at fakturaen dekker montørtimer knyttet til reise til og fra skadestedet og arbeidet med å reparere skadde LS fordelingskabel.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om strømutkobling.

I henhold til Standard Tilknytningsvilkår § 3-8 har grunneier/fester plikt til å underrette nettselskapet på forhånd når det skal foretas graving eller andre arbeider som kan skade eller på annen måte ha betydning for netteiers distribusjonsnett. Av vilkårenes § 3-9 kan nettselskapet kreve erstatning for skade en installasjonseier forårsaker på nettselskapets eiendom ved forsett eller uaktsomhet. Unnlatt kabelpåvisning eller uthenting av gravemeldingskart betraktes som uaktsomhet når kabel i foreliggende sak skades ved graving.

Nemnda legger til grunn at den som graver har ansvar for å undersøke om det finnes kabler i grunnen. I denne saken er det uomtvistet at klager har igangsatt gravearbeid uten at det er sendt inn gravemelding og at det under gravearbeidet ble påført en skade på nettselskapets kabel. Når en ikke i tilstrekkelig grad har sørget for å påvise kabler i grunnen, kan en ikke kreve at nettselskapet skal dekke kostnadene for utbedring av påført skade på kabel. Nemnda kan ikke se at det følger av alminnelig erstatningsrett at nettselskapet er ansvarlig. Klager burde kontaktet nettselskapet direkte og sendt gravemelding.

Klager har anført at stengingen av anlegget var urettmessig. I denne saken legger nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at utkobling av klagers anlegg skyldtes utbedring av skaden på nettselskapets kabel og nemnda mener derfor at nettselskapet hadde anledning til å koble ut anlegget.

Hva gjelder størrelsen på fakturert krav, mener nemnda at det ikke er grunnlag for å etterprøve fakturagrunnlaget.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 31. august 2020

Ragnar Lindefjeld, leder                  

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge                                                           

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.