Sak: 19-833 Klage vedrørende stenging – Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt uenighet om stenging. Klager krevde kompensasjon for uteblitt strøm i 23 dager. Klager hevdet at stenging av anlegget den 25.11.19 var urettmessig. Klager anførte at han hadde forståelse av at det var tilstrekkelig å slå av solcelleanlegget og hevder at nettselskapet ikke på noe tidspunkt har informert om at solcelleanlegget må fysisk kobles fra av montør. Klager påpekte at det heller ikke er krevd dokumentasjon på noe tidspunkt. Agder Energi Nett AS anførte at det er et krav om at plusskunder og innmatingskunder må ha AMS-måler med aktiv kommunikasjonsmodul for å kunne ivareta kravet om timesmåling. Agder Energi Nett AS påpekte at klager nektet å velge mellom å beholde både AMS-måler uten kommunikasjon og solcellepanel, og anlegget ble derfor stengt. Agder Energi Nett AS hevdet at det var et vesentlig kontraktsbrudd og at vilkårene for stenging var oppfylt. Under dissens ble klager gitt medhold.

Agder Energi Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om stenging.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 5-1. Standard Tilknytningsvilkår § 7-1.  

Historikk 

25.11.19 – Anlegget ble stengt.  

17.12.19 – Anlegget ble gjenåpnet. AMS-måler og utvendig antenne ble montert.  

Krav

Klager krever kompensasjon for uteblitt strøm i 23 dager.  

Partenes anførsler

Klager hevder at stenging av anlegget den 25.11.19 var urettmessig og krever kompensasjon for uteblitt strøm i 23 dager. Klager hevder at det ikke var varslet om stenging og at det var henvist til feil grunnlag i stengevarslet.  

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende. Klager ønsket ikke AMS-måler med kommunikasjon av helsemessige årsaker. Klager anfører at det tok ca ett år fra han sendte inn søknad om fritak for AMS-måler med kommunikasjon til han fikk dette innvilget.  

Klager tok kontakt med nettselskapet i forhold til solcelleanlegget og påpeker at det ikke ble forklart at solcelleanlegget ikke kunne brukes uten AMS-måler med kommunikasjon. Klager sier at han ventet på svar i forhold til solcelleanlegget og at han plutselig mottok stengevarsel. Den 06.09.19 foreslo nettselskapet flere løsninger og det ble inngått avtale om installasjon av måler med ekstern antenne. 

Klager viser til at det ble avtalt et målerbytte 30.09.19, men da klager ønsket å forhøre seg nærmere med DSB og NVE, prøvde klager å kontakte nettselskapet for å utsette målerbyttet. Montøren fra nettselskapet dukket opp den 30.09.19 og det ble da installert AMS-måler uten kommunikasjon. Klager påpeker at strømmen ble stengt den 25.11.19 uten at han ble varslet. Klager kunne ikke forstå årsaken til dette da måleren ble byttet den 30.09.19.  

Klager anfører at han hadde forståelse av at det var tilstrekkelig å slå av solcelleanlegget og hevder at nettselskapet ikke på noe tidspunkt har informert om at solcelleanlegget må fysisk kobles fra av montør. Klager påpeker at det heller ikke er krevd dokumentasjon på noe tidspunkt.  

Agder Energi Nett AS (AEN) viser til at det ble inngått innmatingsavtale med klager den 16.08.16. Årsaken til dette var at klager monterte solcelleanlegg på boligen. AEN viser til at klager fikk fritak fra installasjon av AMS-måler som privatkunde den 19.04.17, men ikke som innmatingskunde. Dersom klager hadde sagt opp innmatingsavtalen, så hadde fritak fra installasjon av AMS-måler vært gyldig.  

AEN anfører at det er et krav om at plusskunder og innmatingskunder må ha AMS-måler med aktiv kommunikasjonsmodul for å kunne ivareta kravet om timesmåling. AEN påpeker at plusskunder ikke kan få fritak for AMS-måler, og det ble derfor sendt SMS til klager om at det må installeres AMS-måler i hans bolig. Den 24.05.19 tok AEN kontakt med klager og foreslo en løsning om å installere ekstern antenne. Da AEN ikke mottok bekreftelse fra klager, ble det utstedt varsel om stenging.  

AEN anfører at da installatøren kom til klager for å installere AMS-måler den 30.09.19, nektet klager å installere måleren og det ble derfor montert måler uten kommunikasjon. AEN påpeker at klager nektet å velge mellom å beholde både AMS-måler uten kommunikasjon og solcellepanel, og anlegget ble derfor stengt.   

AEN hevder at det foreligger et vesentlig kontraktsbrudd og at vilkårene for stenging er oppfylt. AEN påpeker at det ikke var påvist noen fare for liv, helse eller tingskade som følge av stenging og mener at klagers innsigelser mot grunnlaget var grunnløse. 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om stenging og stengegrunnlag.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 7-1 kan nettselskapet stenge kundens anlegg dersom det foreligger vesentlig kontraktsbrudd fra kundens side, eksempelvis vesentlig mislighold av forpliktelsen til å betale skyldig nettleie. Før stenging kan skje skal nettselskapet ha fulgt gjeldende prosedyrer for stenging, jf. standardavtalen § 7-2. Nettleieavtalens § 7 er i all hovedsak sammenfallende med forbrukerkjøpsloven § 48a.

Slik denne saken er opplyst legger nemnda til grunn at klager monterte solcelleanlegg i 2016 og det derfor ble inngått innmatingsavtale den 16.08.16. Videre legger nemnda til grunn at klager ble innvilget fritak for installering av AMS-måler med kommunikasjonsmodul den 22.03.18. AEN varslet i brev av 13.08.19 at klagers nektelse av målerbytte vil kunne resultere i stenging av strømtilførsel. I dette tilfellet var grunnlaget for stengevarslet at plusskunder og innmatingskunder må ha AMS-måler med aktiv kommunikasjonsmodul. Det ble avtalt målerbytte den 30.09.19. Kunden motsatte seg målerbytte og det ble derfor montert måler uten kommunikasjonsmodul. Anlegget ble stengt den 25.11.19 da klager ikke kunne beholde både AMS-måler uten kommunikasjonsmodul og solcelleanlegg.

Hvorvidt AEN hadde rettmessig adgang til å stenge klagers anlegg den 25.11.19, beror på om utstedt stengevarsel av 13.08.19 kommuniserer stengegrunnlaget tilstrekkelig klart. Nemnda er delt i synet om dette.

Nemndas flertall, lederen og forbrukernes representant, er av den oppfatning at stengevarslet ikke spesifiserer stengegrunnlaget tilstrekkelig. Flertallet legger særlig vekt på at det fremgår av stengevarslet at anlegget vil bli frakoblet dersom strømmåler ikke blir skiftet. Det fremgår imidlertid ikke at plusskunder må ha AMS-måler med aktiv kommunikasjonsmodul og at det er årsaken til at det vil bli stengt. Etter flertallets syn burde dette vært tydeliggjort i stengevarslet. Flertallet viser til forarbeidene til forbrukerkjøpsloven hvor det fremgår at dersom "kontraktsbruddet skyldes annet enn betalingsmislighold, antar departementet at nettselskapet enkelt kan tilpasse varslet, slik at det gjøres klart hva dette gjelder, og at det settes en frist på fire uker for å rette dette opp", jf. Ot.prp.nr.114 (2004–2005) pkt. 13.4.6. Flertallet mener på denne bakgrunn at AEN ikke har oppfylt stengeprosedyrene og har derfor kommet frem til at AEN ikke hadde rettmessig adgang til å stenge klagers anlegg den 25.11.19.

Nemndas mindretall, bransjerepresentantene, er av den oppfatning at AEN har kommunisert tilstrekkelig til klager at plusskunder er nødt til å ha AMS-måler med aktiv kommunikasjonsmodul. Mindretallet legger vekt på at dette er informert til klager i etterkant av utstedt stengevarsel både per SMS og e-post. Mindretallet mener at stengning av klagers anlegg den 25.11.19 var rettmessig.

På bakgrunn av flertallets vurdering traff nemnda slikt

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 7. desember 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Lars Lima, Energi Norge

Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.