Sak: 19-700 Klage vedrørende stenging – Midt-Telemark Energi AS

Saken gjaldt uenighet om stenging av anlegg på grunn av manglende målerbytte. Klager avviste at det var stengegrunnlag og krav om avlesningsgebyr. Klager hevdet at MTE har gitt manglende informasjon om etterlevelse av GDPR, og at dette var årsaken til at AMS-måler ikke er installert hos klager. Klager anførte at GDPR ikke overholdes, og at drift av AMS-målere på dette grunnlag er ulovlig. Midt-Telemark Energi AS anførte at det er nettselskapet som bestemmer type måleutstyr, eier måleutstyret og har ansvaret for installasjon, drift og kontroll av dette. Midt-Telemark Energi AS bestred klagers anførsel om mangelfull informasjon i forhold til personopplysningsloven inkl. GDPR og viste til vedtak av Personvernnemnda. Midt-Telemark Energi AS hevdet at vilkårene for stenging er oppfylt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Midt-Telemark Energi AS (MTE) benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om stenging av anlegg på grunn av manglende målerbytte. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 7. Forbrukerkjøpsloven § 48a. 

Historikk 

18.12.18 – Brev med informasjon om målerbytte til AMS samt avlesningsgebyr  

04.09.19 – Brev med varsel om stenging av anlegg 

15.11.19 – Brev med varsel om utsettelse av stenging av anlegg til våren 2020 

Krav

Klager avviser at det er stengegrunnlag. Klager avviser også krav om avlesningsgebyr. 

Partenes anførsler

Klager anfører at stenging av anlegg kun kan gjøres hvor det foreligger vesentlige avtale- eller kontraktsbrudd fra forbrukerens side, og innsigelsene må være åpenbart grunnløse, jf. Forbrukerkjøpsloven §48a.  

Klager hevder at MTE har gitt manglende informasjon om etterlevelse av GDPR, og at dette er årsaken til at AMS-måler ikke er installert hos klager.  

Klager mener at GDPR ikke overholdes, og at drift av AMS-målere på dette grunnlag er ulovlig. Klager viser også til GDPRs bestemmelser om behandling av personvernopplysninger, og mener at disse bestemmelser heller ikke følges av MTE. 

Klager avviser at det er stengegrunnlag. Klager avviser også krav om avlesningsgebyr. 

Midt-Telemark Energi AS (MTE) viser til brev som er sendt i forbindelse med stenging og stengeprosedyrer. I brev av 18.12.19 ble standardbrev om bytte til AMS-måler samt informasjon om avlesningsgebyr sendt. Deretter sendte MTE brev 04.09.19 med varsel om stenging, og begrunner varselet med at de ikke mottok tilbakemelding fra klager for å avtale tid for målerbytte. I brev av 15.11.19 informeres klager om at stenging utsettes til våren 2020 på grunn av hensyn til liv, helse og materielle skader i vintermånedene.  

MTE anfører at det er nettselskapet som bestemmer type måleutstyr, eier måleutstyret og har ansvaret for installasjon, drift og kontroll av dette iht standardavtalen § 5-1.  

MTE bestrider klagers anførsel om mangelfull informasjon i forhold til personopplysningsloven inkl. GDPR og viser til vedtak av Personvernnemnda.  

MTE hevder at vilkårene for stenging er oppfylt.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om installasjon AMS-måler.  

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at i 2018 ønsket nettselskapet å bytte eksisterende måler hos klager med en ny og fullverdig AMS-måler. Klager motsatte seg et slikt bytte, og har anført at personvernreglene og GDPR ikke overholdes. Videre legger nemnda til grunn at nettselskapet varslet i brev av 18.12.18, 04.09.19 og 15.11.19 at klagers nektelse av målerbytte vil kunne resultere i stenging av strømtilførsel.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 7-1 kan nettselskapet stenge kundens anlegg dersom det foreligger vesentlig kontraktsbrudd fra kundens side. Videre heter det i avtalens § 7-1 andre og tredje avsnitt at stenging ikke kan skje hvis

  1. det er fare for liv, helse eller betydelig tingskade, eller
  2. forbrukeren har innsigelser mot grunnlaget for stengingen, som ikke er åpenbart grunnløse

Det første vilkåret er at det foreligger vesentlig kontraktsbrudd fra kundens side. Det følger av praksis fra nemnda at en nektelse av tilgang til målepunkt utgjør et kontraktsbrudd. Hvorvidt slike kontraktsbrudd er «vesentlige» må bero på de konkrete omstendigheter, samt på en interesseavveining mellom de kryssende hensyn som gjør seg gjeldende.

Det er imidlertid ikke tilstrekkelig at det foreligger vesentlig kontraktsbrudd. Stenging kan ikke under noen omstendighet foretas dersom ett av de to alternative tilleggsvilkår i bokstav a og b er oppfylt.

I relasjon til vilkåret i bokstav a kan nemnda ikke se at det er påvist noen fare for liv, helse eller tingsskade. Som en forutsetning for at unntak skal kunne gis i slike tilfeller, må helseplagene være vurdert av helsepersonell og funnet reelle. Nemnda registrer at klager er 95 år gammel. Nemnda er av den oppfatning at alder, helseopplysninger og temperaturforholdene på stengetidspunktet skal hensyntas ved vurderingen av om stenging er aktuelt.

Når det gjelder bokstav b, følger det av ordlyden at det skal mye til for at vilkåret «åpenbart grunnløst» er oppfylt, hvilket har sammenheng med at stenging er svært inngripende. I denne saken har klager motsatt seg et målerbytte med bakgrunn i personvernreglene. Dette forholdet har Datatilsynet og Personvernnemnda vurdert, og resultatet var i klagers disfavør. Nemnda tar dermed ikke stilling til dette. I lys av saksbehandlingen i Datatilsynet og Personvernnemnda, finner nemnda at innsigelsene fra kunden er åpenbart grunnløse.

På denne bakgrunn har nemnda kommet frem til at klagers innsigelser ikke fører frem.

Nemnda viser for øvrig til at klager har anledning til å søke om fritak for installering av AMS-måler med kommunikasjonsmodul. Det er mulig å bringe dette inn for Reguleringsmyndighet for energi (RME).

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 5. februar 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.